Mus­li­mer må hind­re mis­bru­ket

Man­ge ma­ner nå mus­lims­ke mil­jø­er til å bru­ke en­hver sjan­se til å ta av­stand fra ter­ror. Det er et godt råd. De må job­be mot mis­bru­ket av sin re­li­gion.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Det er makt­på­lig­gen­de at ima­mer og mus­lims­ke me­nig­he­ter kon­ti­nu­er­lig tar et opp­gjør med mis­bru­ket av sin re­li­gion.

For dis­se gru­som­he­te­ne, som dess­ver­re skjer i Islams navn, går også ut­over alle and­re mus­li­mer. De blir møtt med mis­tenk­som­het, frykt og noen gan­ger hat.

sokne­prest ivar skip­per­vold slår i et åpent brev til Islamsk Råd hel kor­rekt fast at de som be­dri­ver ter­ror, job­ber mot islam. For også i Ko­ra­nen dyr­kes em­pa­ti og kjær­lig­het som det sen­tra­le bud­skap, som jo høy­ti­den Ra­ma­dan hand­ler om. Men islam kan også mis­bru­kes. Og for and­re kan det sto­re fler­tal­lets fre­de­li­ge tolk­ning av re­li­gio­nen bli lite syn­lig i skyg­gen av alle ter­ror­hand­lin­ge­ne. Uan­sett hvor eks­tre­me tolk­nin­ger dis­se hand­lin­ge­ne er ba­sert på.

man­ge mus­li­mer tar også av­stand, og gjør det også nes­ten på auto­pi­lot når ter­ror be­gås. Men vi vet jo også fra inn- og ut­land at mus­li­mer som blir eks­tre­mis­ter ofte har vært inn­om re­li­giø­se grup­pe­rin­ger el­ler mil­jø­er. Alt fra mind­re koran­sko­ler og se­mi­na­rer hos ut­valg­te ima­mer, til pe­ri­fe­re mil­jø­er el­ler grup­per i van­li­ge mos­ke­er.

Vi hå­per dis­se mil­jø­ene nå har lært at det må rap­por­te­res og vars­les vi­de­re. Rik­ti­ge in­stan­ser må få over­sikt for å kun­ne hind­re frem­vek- sten av eks­tre­mis­me. Det har stort fo­kus hos po­li­ti- og etter­ret­nings­myn­dig­he­ter i hele den vest­li­ge ver­den ak­ku­rat nå. Som den bri­tis­ke stats­mi­nis­te­ren There­sa May også po­eng­ter­te etter alle an­sla­ge­ne på bri­tisk jord – den­ne eks­tre­mis­tis­ke ver­sjo­nen av islam kan ikke be­kjem­pes bare med mi­li­tær­makt. Det er makt­på­lig­gen­de at ima­mer og mus­lims­ke me­nig­he­ter kon­ti­nu­er­lig tar et opp­gjør med mis­bru­ket av sin re­li­gion og hol­der frem den ikke-vol­de­li­ge tro­en.

det som be­kym­rer man­ge vest­li­ge myn­dig­he­ter – med god grunn – er at man­ge av ter­ro­ris­te­ne som står bak an­sla­ge­ne i Euro­pa har bak­grunn nett­opp fra Euro­pa. Det er våre egne barn og bor­ge­re. Her hol­der ofte fors­ke­re frem uten­for­ska­pet som for­kla­ring, det må ikke fes­te seg enda mer i sam­funn med stor inn­vand­ring. Kri­mi­na­li­tets­be­kjem­pel­se, in­te­gre­ring, full­ført sko­le og ut­dan­ning og – ikke minst - jobb­mu­lig­he­ter pe­kes på som de vans­ke­li­ge, res­surs- og tid­kre­ven­de løs­nin­ge­ne på å fore­byg­ge ter­ror.

Prest Ivar Skip­per­vold rå­der mus­lims­ke mil­jø­er til å bru­ke en­hver sjan­se til å ta av­stand fra vold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.