På ste­det hvil for HV

Pla­nen har vært å hal­ve­re Heime­ver­net i Agder. Nå er ned­be­man­nin­gen satt på vent. Det gir Hv-sje­fen håp.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

– Det­te gir et snev av håp. Det kan hen­de det ikke er grunn­lag for re­duk­sjon av HV når sa­ken ses i sam­men­heng med land­makt­ut­red­nin­gen, sier oberst Bjørn Arild Silje­brå­ten, sjef for HV-08, Agder og Ro­ga­land heime­verns­dis­trikt.

Han er i Kris­tian­sand for å for­be­re­de den plan­lag­te øvel­sen Gjal­lar­horn, der 1200 sol­da­ter og 200 kjøre­tøy skal in­volve­res.

SOL­DA­TER I BYBILDET

I går ble for­mann­ska­pet i Kris­tian­sand kom­mu­ne og and­re ve­sent­li­ge in­stan­ser i Vest- og AustAg­der in­for­mert om øvel­sen. Både Agder po­liti­dis­trikt, Avi­nor, Kris­tian­sand Havn, Sør­lan­det syke­hus og fle­re fikk in­for­ma­sjon om hva som skal fore­gå i Kris­tian­sand de nes­te da­ge­ne.

HALVERING I AGDER

Fra og med i dag vil Hv-sol­da­ter være syn­li­ge i bybildet i Kris­tian­sand.

Fædre­lands­ven­nen har tid­li­ge­re skre­vet at Heime­ver­net i Agder er plan­lagt hal­vert. I dag er det rundt 2200 heime­verns­sol­da­ter på Sør­lan­det. Pla­nen er at an­tal­let skal re­du­se­res slik at det er til­ba­ke 800-900 mann.

Iføl­ge For­sva­rets lang­tids­plan skal mann­ska­pe­ne i Heime­ver­net i Nor­ge re­du­se­res fra 42.000 til 35.000 in­nen 2020.

I ja­nu­ar sig­ner­te 25 Agder-ord­fø­re­re et opp­rop der de krev­de at alle på­gå­en­de ned­skjæ­rings­pro­ses­ser i Heime­ver­net skul­le bli satt på vent for­di de me­ner kut­te­ne vil ram­me lands­de­len hardt.

MUNTLIG STOPPORDRE

Nå er pro­ses­sen med å re­du­se­re HV satt på vent.

– Jeg fikk i for­ri­ge uke en muntlig stoppordre fra min sjef, ge­ne­ral­ma­jor Tor-rune Raa­bye. Vi ven­ter nå på fø­rin­ger for det vi­de­re ar­bei­det, opp­ly­ser Silje­brå­ten.

– SKAL SES I SAM­MEN­HENG

Iføl­ge oberst­løyt­nant Frank Sølvs­berg, press­evakt i For­svars­de­par­te­men­tet, er år­sa­ken til stoppor- dren at re­duk­sjo­nen i HV skal ses i sam­men­heng med den så­kal­te land­makt­stu­di­en, en ut­red­ning om hvor­dan Nor­ges land­styr­ker, Heime­ver­net og Hæ­ren, skal or­ga­ni­se­res i fram­ti­da.

– For å få en na­tur­lig rekke­føl­ge og hel­het i vur­de­rin­ge­ne og be­slut­nin­ge­ne, har For­svars­de­par­te­men­tet pre­si­sert at land­makt­stu­di­en må fer­dig­stil­les før det fore­tas end­rin­ger i Heime­ver­nets om­råde­struk­tur. For­svars­sta­ben har vi­dere­for­mid­let det­te til sje­fen for Heime­ver­net som har ut­satt en­de­lig be­slut­ning om end­rin­ger i HV sin om­råde­struk­tur, sier Sølvs­berg.

– POSITIVT

Bjørn Arild Silje­brå­ten me­ner stopp­ord­ren re­pre­sen­te­rer po­si- ti­ve sig­na­ler.

– Jeg sy­nes det­te er bra. Nå vil man kun­ne se hel­het­lig på Heime­ver­net og Hæ­ren som land­makt. Det er positivt at sa­ken skal ses på en gang til, på­pe­ker han.

– Hva re­sul­ta­tet blir vil vi først få vite når land­makt­stu­di­en er fer­dig be­hand­let. Utred­nin­gen vil be­hand­les som en del av stats­bud­sjet­tet i høst, opp­ly­ser obers­ten.

– DET SISTE STO­RE ØVEL­SEN?

– Hvil­ken rol­le har HV i for­bin­del­se med mu­li­ge ter­ror­ak­sjo­ner?

– Hvis po­li­ti­et tren­ger bi­stand, yter vi bi­stand. Da er vi i stand til å ut­fø­re opp­drag med vå­pen­støt­te og sik­re ob­jek­ter.

– Kan øvel­sen i Kris­tian­sand bli en av de siste sto­re Hv-øvel­se­ne i lands­de­len?

– Det vet vi jo ikke. Jeg vet jo ennå ikke hvor stort Heime­ver­net vil bli og hvil­ken struk­tur jeg vil ha meg nes­te gang det blir øvel­se her, po­eng­te­rer Silje­brå­ten.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Oberst Bjørn Arild Silje­brå­ten, sjef for Agder og Ro­ga­land Heime­verns­dis­trikt, foran fyl­kes­hu­set i Kris­tian­sand, der han ons­dag in­for­mer­te en rek­ke in­stan­ser om Hv-øvel­sen som den­ne uka iverk­set­tes i Kris­tian­sand.

ARKIVFOTO: KJETIL NYGAARD

Den­ne uka iverk­set­tes en stør­re øvel­se i Kris­tian­sand i regi av Heime­ver­net. 1200 sol­da­ter skal del­ta. Bil­det er fra en Hv-øvel­se i Kris­tian­sand i no­vem­ber i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.