– Had­de ikke klart stort mer

Kap­tein Øystein Torp er ikke i tvil om at mann­ska­pet på red­nings­skøy­ta red­det en eld­re manns liv sent tirs­dag kveld.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIRIN MARGRETHE FIDJE eirin.margrethe.fidje@fvn.no

– Vest, vest, vest. Det er red­nings­ves­ten som gjør at vi får ham opp i live. Det er utro­lig dei­lig å se at den fun­ker, sier Øystein Torp, kap­tei­nen på RS Bendt R. Ras­mus­sen

Tirs­dag kveld fikk han mel­ding fra Hoved­red­nings­sen­tra­len SørNor­ge (HRS) og Tjø­me Ra­dio om at en mann i 70-åre­ne var sav­net i skjær­går­den uten­for Brekke­stø i Lil­le­sand.

Bå­ten hans, ei jol­le, var ved 22.42-ti­den fun­net dri­ven­de i sjø­en, fle­re ti­mer etter at man­nen had­de dratt ut. På kort tid får Torp sam­let mann­ska­pet på til sam­men fire per­soner, og de kjø­rer øst­over fra ba­sen i Mar­vi­ka.

– Det reg­ner godt og det er mørkt, men det går re­la­tivt fort. Vi mø­ter grov sjø, og må slak­ke av i for­hold, sier Torp.

VELSMURT MASKINERI

Det er ikke førs­te gang han og re- sten av mann­ska­pet kjø­rer ut på sjø­en i ruske­vær uten å vite hva de har i ven­te. På vei­en for­be­re­der de seg på å kun­ne møte alle sce­na­rio­er. Mann­ska­pet vet at man­nen kan ha lagt len­ge i vann, og at en 70 år gam­mel kropp nep­pe er rus­tet for is­kaldt sjø­vann i fle­re ti­mer.

– Sam­ti­dig er det all­tid et håp. Kan­skje sit­ter de på et skjær? Vi kan være så hel­di­ge, sier Torp.

På ste­det job­ber Red­nings­skøy­ta sam­men med fle­re eta­ter – po­li­ti­et, helse­per­so­nell, to Røde Kors-bå­ter og Kyst­vak­ta. Sea King-he­li­kop­te­ret er på vei fra So­la, men er for­sin­ket på grunn av vind. På top­pen av alt ko­or­di­ne­rer HRS red­nings­ak­sjo­nen, mens Kyst­vak­ta sty­rer ak­sjo­nen på ste­det. Torp be­skri­ver det hele som et van­vit­tig godt sam­ar­beid mel­lom eta­te­ne.

– Når vi kom­mer til om­rå­det går vi ut med ei bøt­te og et me­ter­langt tau, for å se hvor den drif­ter hen. Vi gir opp­lys­nin­ge­ne til Kyst­vak­ta, som ut fra våre mel­din­ger gir oss et om­rå­de å søke i, sier han.

– UTRO­LIG AT HAN ER I LIVE

Far­van­net er trangt, det pøs­reg­ner og sjø­en er kre­ven­de. Det er hek­tisk om­bord på Bendt R. Ras­mus­sen. Etter fem mi­nut­ter, når klok­ka har slått 00.20, hø­rer de ro­pet de fryk­tet de ald­ri vil­le høre. Da er det over halv­an­nen time si­den bå­ten ble fun­net dri­ven­de, og yt­ter­li­ge­re to-tre ti­mer si­den man­nen skal ha lagt ut på fiske­tur.

– Han lå i vann nær en hol­me, men uten noen mu­lig­het til å kom­me opp i den til­stan­den han var i. Han var svært ned­kjølt, og det er helt utro­lig at han er i live. Han had­de nok ikke klart man­ge mi­nut­ter til, og had­de ald­ri klart seg uten vest. Men krop­pen er for­un­der­lig, sier Torp.

Det kre­ver sto­re kref­ter å få løf­tet den gjen­nom­våte man­nen opp i skøy­ta. Mens Torp di­ri­ge­rer selve skøy­ta, gjør best­mann Geir Berg­kvist, de to ma­tro­se­ne Mads Hen­rik Rand­øy og Mo­ni- ka Brø­ten en so­lid jobb med å få man­nen om­bord. Han får raskt medi­sinsk hjelp av Kyst­vaktas helse­per­so­nell, men til­stan­den er al­vor­lig. Med Sea King-he­li­kop­ter blir han frak­tet til Sør­lan­det syke­hus Kris­tian­sand.

– Alle eta­te­ne for­tje­ner ei stor stjer­ne i boka for inn­sat­sen. Det var bare til­fel­dig at det var vi som fant ham. Det er helt fan­tas­tisk å være skip­per om bord, mann­ska­pet er så sam­spilt, skry­ter Torp.

– ET PRIVILEGIUM

Han har i lø­pet av sine åtte år som fri­vil­lig på Red­nings­skøy­ta vært med på å red­de sju liv. I 2015 gikk han selv på van­net uten over­le- vings­drakt un­der en dra­ma­tisk red­nings­ak­sjon, og har selv kjent ned­kjø­ling på krop­pen.

– Det er mye fø­lel­ser i det­te, og jeg hå­per at det ikke blir en ru­ti­ne. Jeg kom­mer nok til å kjen­ne på det­te i noen da­ger, det gjør vi nok alle. Jeg har jo også vært med på ak­sjo­ner der vi ikke fin­ner de sav­ne­de i live, og det er to for­skjel­li­ge ver­de­ner, sier han.

På vei til­ba­ke fra Brekke­stø snak­ker mann­ska­pet om red­nings­ak­sjo­nen. De tar en brief om job­ben som er gjort, og føl­ger opp med mer eva­lu­e­ring og opp­føl­ging den kom­men­de uka. Sam­ti­dig strøm­mer gra­tu­la­sjo­ne­ne inn fra kol­le­ger i Red­nings­sel­ska­pet som be­røm­mer inn­sat­sen.

– Man­ge sier at vi er hel­ter, men vi opp­sø­ker det jo selv, og har man­ge års tre­ning bak oss, sier Torp, som med gle­de be­ta­ler for å kun­ne være en del av mann­ska­pet på Bendt R. Ras­mus­sen.

Ons­dag mor­gen opp­lys­te syke­hu­set i Kris­tian­sand at man­nen er inn­lagt med al­vor­li­ge ska­der.

– Det er et privilegium å få lov til å være med på å red­de et liv, og det er in­gen­ting som er bed­re be­ta­ling enn det vi opp­lev­de i natt. Jeg hå­per av hele mitt hjer­te at det går fint med man­nen, sier Torp.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Mann­ska­pet på RS Bendt R. Ras­mus­sen er gla­de for at de fant man­nen i 70-åre­ne i live. Fra venst­re best­mann Geir Berg­kvist, ma­tros Mads Hen­rik Rand­øy og båt­fø­rer Øystein Ska­re Torp. Ma­tros Mo­ni­ka Brø­ten var ikke til ste­de da bil­det ble tatt.

ILLUSTRASJON: MARINETRAFFIC.COM

Vrag­hol­men Brekke­stø Gaup­hol­men Stre­ken vi­ser red­nings­skøy­tas be­ve­gel­ser uten­for Brekke­stø un­der red­nings­ak­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.