Ori­en­ter­te om vars­lings­sak i luk­ket møte

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Po­li­ti­ker­ne var få­mæl­te om hva som kom frem da råd­man­nen ori­en­ter­te om stev­nin­gen av kom­mu­nen i for­mann­ska­pet.

For­mann­skaps­mø­tet ble luk­ket for pres­se og pub­li­kum da po­li­ti­ker­ne ble ori­en­tert om stev­nin­gen av kom­mu­nen fra fag­for­enin­gen Pa­rat.

Sa­ken sto ikke på saks­lis­ten i for­mann­skaps­mø­tet i Søgne ons­dag.

Det var råd­mann Kim Høy­er Ho­lum som skul­le ori­en­te­re po­li­ti­ker­ne og en­kel­te fra ad­mi­ni­stra­sjo­nen, der­iblant or­ga­ni­sa­sjons­sjef Gus­tav Sk­ret­ting, om sa­ken.

Pa­rats ad­vo­kat, Chris­ten Horn Jo­hann­es­sen, har sagt til Fædre­lands­ven­nen at stev­nin­gen drei­er seg om krav som føl­ge av mang­len­de iva­re­ta­kel­se av ar­beids­mil­jø­et, og gjen­gjel­del­se for vars­ling.

VIL IKKE SI NOE

Da po­li­ti­ker­ne kom ut, og gikk for å spi­se lunsj, fikk Fædre­lands­ven­nen spurt Arild Ber­ge fra Venst­re om hvor stor han tror sjan­sen er for at det blir retts­sak.

– Den tror jeg er gans­ke stor, sier Ber­ge.

– Har du noen tan­ker om at kom­mu­nen er kom­met i den­ne si­tua­sjo­nen?

– Det har jeg nok, men det er ikke sik­kert at jeg de­ler dem med deg, sva­rer Ber­ge.

Kom­mu­nens ad­vo­kat, Fro­de Lauareid, har på sin side av­vist at det er grunn­lag for noen retts­sak mot kom­mu­nen på bak­grunn av stev­nin­gen.

Ny­lig ble det også kjent at ord­fø­rer Astrid Hil­de vil vit­ne mot kom­mu­nen i retts­sa­ken.

JOB­BER MED TILSVARET

Kim Høy­er Ho­lum selv had­de in­gen kom­men­ta­rer om sa­ken, og hen­vi­ser til Ks-ad­vo­kat Lauareid.

– Hvor står sa­ken nå?

– Vi har til­svars­frist på stev­nin­gen en gang i juni, jeg er i pro­sess med å job­be med det nå, opp­ly­ser Fro­de Lauareid.

– Hvor sann­syn­lig er det at det blir retts­sak?

– Er­fa­rings­mes­sig er det alt­for tid­lig å si, det vet en mer om på et se­ne­re tids­punkt. Jeg ser på det vi hol­der på med nå, som saks­for­be­re­del­se. Det er mye let­te­re å si noe mer i nes­te fase, om sa­ken går til ret­ten el­ler om det fin­nes en an­nen løs­ning. Da snak­ker vi om en gang etter som­mer­en, sier Lauareid.

FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Dø­re­ne inn til kom­mune­styre­sa­len ble luk­ket for til­hø­re­re da po­li­ti­ker­ne fikk en kort gjen­nom­gang om stev­nin­gen av kom­mu­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.