Får gjen­inn­føre re­du­sert ar­beids­gi­ver­av­gift

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

End­re­de Eu-reg­ler gjør det mu­lig for Nor­ge å gjen­inn­føre re­du­ser­te sat­ser for transport- og energi­fore­tak i ord­nin­gen med dif­fe­ren­si­ert ar­beids­gi­ver­av­gift.

Sa­ken har i en år­rek­ke vært vik­tig for den nors­ke re­gje­rin­gen, og Fi­nans­de­par­te­men­tet er nå godt for­nøyd med å ha fått gjen­nom­slag for end­rin­ger i EUS re­gel­verk.

– Dif­fe­ren­si­ert ar­beids­gi­ver­av­gift er et av de vik­tigs­te virke­mid­le­ne for å opp­rett­hol­de ar­beids­plas­ser og bo­set­ting i dis­trik­te­ne, sier fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen (Frp)

– Re­gje­rin­gen har helt si­den 2013 hatt en tett dia­log med Eu-kom­mi­sjo­nen og ESA for å få til en løs­ning for Nor­ge. Det er svært gle­de­lig at vi nå kan gjen­inn­føre ord­nin­gen for transport og energi, leg­ger hun til.

De nors­ke pro­ble­me­ne opp­sto da Eu-kom­mi­sjo­nen i 2013 end­ret reg­le­ne for stats­støt­te, slik at sto­re de­ler av energi- og trans­port­sek­to­ren i dis­trik­te­ne ikke len­ger kun­ne be­reg­ne ar­beids­gi­ver­av­gift med ge­ne­relt re­du­ser­te sat­ser fra juli 2014. Re­gje­rin­gen inn­før­te fra sam­me tids­punkt kom­pen­se­ren­de til­tak for den nye økte ar­beids­gi­ver­av­gif­ten som fulg­te av de nye sek­tor­be­grens­nin­ge­ne, iføl­ge en presse­mel­ding fra Fi­nans­de­par­te­men­tet.

– Det­te er et vik­tig gjen­nom- slag som vil sik­re bed­re vil­kår for vik­ti­ge be­drif­ter og ar­beids­plas­ser i Distrikts-nor­ge, sier kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter Jan To­re San­ner (H).

I mai i år ved­tok Eu-kom­mi­sjo­nen å ta nors­ke inn­spill inn i re­gel­ver­ket om gruppe­unn­tak for stats­støtte­ord­nin­ger. Det in­ne­bæ­rer at den ge­ne­rel­le ord­nin­gen med dif­fe­ren­si­er­te sat­ser igjen kan in­klu­de­re sel­ska­per in­nen transport og energi.

End­rin­ge­ne skal nå inn­lem­mes i Eøs-av­ta­len og i norsk rett, tro­lig i lø­pet av høs­ten. Re­gje­rin­gen vil i bud­sjet­tet for 2018 fore­slå å gjen­inn­føre dif­fe­ren­si­er­te sat­ser for transport- og energi-sek­to­ren, med virk­ning fra 1. ja­nu­ar nes­te år.

FOTO: NTB SCANPIX

Fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen (Frp) er for­nøyd med end­rin­ge­ne i Eu-reg­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.