Enig­het om 12 mil­lio­ner bud­sjett­kro­ner til Sør­lan­det

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EIDE

Sør­lan­det får til sam­men 12 mil­lio­ner kroner i re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett.

– Det dryp­per litt på Sør­lan­det, sier stor­tings­re­pre­sen­tant Hans Fred­rik Grø­van (KRF), som har hatt tett kon­takt med par­ti­ets for­hand­lings­le­der inn mot re­gje­rin­gen.

Sam­ar­beids­par­ti­ene har kom­met til enig­het med re­gje­rings­par­ti­ene om for­sla­get til re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett, der det flyt­tes på rundt 400 mil­lio­ner. 73 av dis­se mil­lio­ne­ne går til minste­pen­sjo­nis­te­ne.

– Hoved­sa­ke­ne for oss har vært å styr­ke gif­te og sam­boen­de minste­pen­sjo­nis­ter, som fra 1. sep­tem­ber vil få 1000 kroner mer i året, slik at den­ne grup­pa får del i øk­nin­gen el­lers i sam­fun­net, sier Grø­van. Lær­ling­til­skud­det er økt med 1000 kroner

På Sør­lan­det er det fire til­tak som har fun­net plass i re­vi­dert.

– Vi har hatt god kon­takt med Blå Kors, som blant an­net dri­ver som­mer­lei­rer for fa­mi­li­er med rus­be­las­tet bak­grunn. På­gan­gen har vært så stor at over 100 står i kø for å få plass. Nå har vi fått lagt inn en halv mil­lion, slik at 100 fa­mi­li­er kan få det­te til­bu­det, sier Grø­van.

– Vi har også fått med to mil­lio­ner kroner til opp­rust­ning av ka­no­nen på Møvig, som for­fal­ler og rus­ter. Vi er et par­ti som ønsker ned­rust­ning, men her må det rus­tes opp. Ka­no­nen bør iva­re­tas etter­som det er en vik­tig del av vår krigs­his­to­rie. Så får vi se hvor langt de kom­mer med det­te be­lø­pet, sier Grø­van.

– Til skole­ski­pet Sør­lan­det går sta­ten nå inn med 1,5 mil­lio­ner. Vi har hatt kon­takt med di­rek­tør og sty­re for stif­tel­sen, og fått pre­sen­tert tro­ver­di­ge pla­ner for hvor­dan de skal få ba­lan­se i drif­ten i lø­pet av en tre­års­pe­rio­de. Så hå­per jeg vi skal sik­re tre mil­lio­ner i 2018 og 2019, samt 1,5 mil­lio­ner i 2020. Det er vik­tig å iva­re­ta et slikt kle­no­di­um som er hjemme­hø­ren­de i vår lands­del og Kris­tian­sand, sier Grø­van.

Det størs­te til­ta­ket som fi­nan­sie­res gjen­nom re­vi­dert bud­sjett, er miljø­til­tak i Kvi­na.

– I Kvi­na i Kvi­nes­dal er det be­hov for opp­ryd­ding etter gruve­drif­ten i Kna­ben. Det er sand fra de gam­le gru­ve­ne som ren­ner inn i elva og vans­ke­lig­gjør and­re miljø­til­tak. Sta­ten går nå inn med åtte mil­lio­ner kroner, og Si­ra-kvi­na kraft­sel­skap gir til­sva­ren­de be­løp. Det­te er et godt og vik­tig miljø­pro­sjekt, sier Grø­van.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.