Kan bli uten klok­ker og tårn

Riks­an­tik­va­ren og fyl­kes­kon­ser­va­to­ren god­tar at ny kirke byg­ges der Ven­ne­sla preste­gård lig­ger nå. Men den kan bli uten tårn

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Vel­dig flott ut­vik­ling. Nå kan vi de­talj­plan­leg­ge re­gu­le­rin­gen – og vi kan få god­kjent en re­gu­le­rings­plan i lø­pet av høs­ten, sier Gud­mund Sa­gen.

Han leder res­surs­grup­pa for ny kirke og møt­te opp i prestegården tirs­dag etter­mid­dag sam­men med kirke­ver­ge Svenn Jør­gen Sø­ren­sen.

INNSIGELSE

Fyl­kes­kon­ser­va­to­ren vars­let innsigelse mot ny kirke i fjor høst. Inn­si­gel­ser er mer enn en pro­test. Det be­tyr at av­gjø­rel­sen først må til meg­ling, og hvis ikke enig­het opp­nås må sa­ken av­gjø­res i ett el­ler fle­re de­par­te­men­ter i Oslo.

Fyl­kes­kon­ser­va­tor Yvon­ne Wil­lum­sen trek­ker alt­så den­ne «veto-be­slut­nin­gen», men er fort­satt opp­tatt av at ny kirke ikke må øde­leg­ge for den gam­le hvi­te stein­kir­ken ute ved fyl­kes­vei 405.

Hun skri­ver at inn­si­gel­sen trek­kes etter sam­råd med Riks­an­tik­va­ren, men at verne­myn­dig­he­te­ne vil føl­ge plan­leg­gin­gen tett.

Hun kre­ver at ny kirke får en ut­for­ming som re­spek­te­rer og un­der­ord­ner seg ek­sis­te­ren­de kirke «med tan­ke på form, stør­rel­se, pro­por­sjo­ner, ma­te­rial­bruk og farge­set­ting». Ny kirke må også pas­se inn i kul­tur­mil­jø­et.

– Det­te skal vi få til når ar­ki­tekt­kon­kur­ran­sen kom­mer til høs­ten el­ler nes­te år, sier Sa­gen.

UTEN TÅRN OG KLOK­KER?

Sø­ren­sen sier man må være åpen for at den gam­le kir­ken frem­de­les er den som stik­ker seg fram i om­rå­det.

– Kan­skje får ikke den nye tårn. Kan­skje blir klok­ke­ne i den gam­le. Kan­skje blir pipe­or­ge­len i den gam­le, mens vi ten­ker an­ner­le­des i den nye. Alt sånt må vi vur­de­re etter hvert, sier han.

Pla­nen er at den gam­le kir­ken med cir­ka 250 sitte­plas­ser skal bru­kes til mind­re se­re­mo­ni­er og kon­ser­ter. Den nye med 600 sitte­plas­ser skal bru­kes til stør­re guds­tje­nes­ter og stør­re se­re­mo­ni­er. Dess­uten skal den inne­hol­de kirke­kon­tor og rom som gjør det mu­lig med et ak­tivt bar­ne- og ung­doms­ar­beid.

– Kon­ser­va­to­ren vil­le at vi skul­le ut­re­de and­re tom­ter enn prestegården, sær­lig par­ke­rings- plas­sen nord for kir­ken. Det har vi gjort. Myn­dig­he­te­ne er eni­ge i at vi kan fort­set­te på preste­gårds­tom­ta, sier Sa­gen, som har job­bet for å få kirke­pro­sjek­tet på skin­ner i fle­re år.

Pla­nen er å rive prestegården og leg­ge ny kirke så langt inn mot heia bak som mu­lig.

BYGGESTART RUNDT 2020

Ven­ne­sla kom­mu­ne har vars­let be­vilg­ning på 40 mil­lio­ner kroner til pro­sjek­tet. Byggestart er plan­lagt i 2019 el­ler 2020.

Prestegården ei­es av Opp­lys­nings­ve­se­nets fond. Den lei­es i dag ut. Kom­mu­nen og fon­det er al­le­re­de i sam­ta­ler om kom­mu­nalt kjøp.

Prestegården var til salgs for noen få år si­den. Da kjøp­te en pri­vat­per­son for fem mil­lio­ner, men trakk seg sei­ne­re. Kom­mu­nen nek­tet å kjø­pe til den pri­sen.

FOTO: ODD-INGE RØN­NING ULEBERG TEKST: odd.inge.uleberg@fvn.no

Kirke­ver­ge Svenn Jør­gen Sø­ren­sen (t.v.) og Gud­mund Sa­gen ved prestegården der ny kirke i Ven­ne­sla skal lig­ge. Fyl­kes­kon­ser­va­to­ren har truk­ket sin innsigelse.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.