Opp­vekst­di­rek­tør blir opp­vekst­sjef i Songdalen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØN­NING ULEBERG

Kris­tin Ei­det Rob­stad sier hun ikke har tenkt på stil­lin­gen som opp­vekst­di­rek­tør for Stor-kris­tian­sand når hun over­tar som opp­vekst­sjef i Songdalen.

Ei­det Rob­stad er i dag ut­dan­nings­di­rek­tør hos Fyl­kes­man­nen i Aust- og Vest-agder og fø­rer til­syn med sko­le­ne i alle de 30 Agder-kom­mu­ne­ne. Før det var hun kom­mu­nal­sjef for opp­vekst i Ven­ne­sla i fle­re år.

– Jeg har svært lyst å være med på å dri­ve og ut­vik­le sko­le­ne og barne­ha­ge­ne i Songdalen, sier Kris­tin Ei­det Rob­stad til Fædre­lands­ven­nen, etter at N247 brak­te ny­he­ten om an­set­tel­sen først.

Pla­nen er at hun be­gyn­ner i Songdalen i sep­tem­ber. Da er den mins­te av kom­mu­ne­ne i K3 godt i gang med sam­men­slå­ings­pro­ses- sen med Søgne og Kris­tian­sand.

I Kris­tian­sand har opp­vekst­di­rek­tør Arild Re­kve vars­let at han går av med pen­sjon om litt.

– Er det å bli opp­vekst­sjef for den sam­men­slåt­te kom­mu­nen du egent­lig ten­ker på?

– Nei, så langt har jeg ikke tenkt i det hele tatt. Jeg har fo­ku­sert på den spen­nen­de job­ben i Songdalen. Sam­men­slå­in­gen er jo en stor ka­bal. Hva den fø­rer med seg, må vi ta når den tid kom­mer.

– Men er ikke opp­vekst­sjef i Songdalen et steg ned i for­hold til å være ut­dan­nings­di­rek­tør?

– Sånn ten­ker jeg ikke. Det er to svært uli­ke job­ber. Den ene er stat­lig og hand­ler om til­syn, klage­sa­ker og ut­vik­lings­ar­beid. Den and­re hand­ler om å være helt «hands on» på drift av opp­vekst­sek­to­ren i en kom­mu­ne. Det har jeg lyst til igjen, sva­rer hun.

ARKIVFOTO: TORSTEIN ØEN

Kris­tin Ei­det Rob­stad slut­ter som ut­dan­nings­di­rek­tør i Agder og blir opp­vekst­sjef i Songdalen. Bil­det er fra et møte i Ven­ne­sla kom­mune­sty­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.