81-åring kjør­te på Ber­gum som snak­ket med po­li­ti­et

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EIDE

Mens Matt­hias Ber­gum ba po­li­ti­et om hjelp på te­le­fo­nen, kjør­te 81-årin­gen på ham.

– Jeg lå på pan­se­ret mens han kjør­te cir­ka 15 me­ter. Mens jeg had­de po­li­ti­et på trå­den, for­tel­ler Ber­gum. Med sør­landsk nøk­tern­het ka­rak­te­ri­se­rer hen­del­sen som «noe uten­om det van­li­ge».

Han slapp ska­der, men had­de smer­ter i et kne.

KJØR­TE FORBI

De to sjå­fø­re­ne kom kjø­ren­de over den nye Tinn­heia­vei­en fra Kolls­da­len og E 39 tid­lig tirs­dag etter­mid­dag.

– Han kjør­te sak­te og litt ving­le­te. Ikke mer enn 20 km/t. Så jeg prøv­de å kom­me forbi, for­tel­ler Matt­hias Ber­gum.

På slet­ta ved Kob­ber­vei­en kjør­te han forbi.

– Da la han seg helt opp i bak­enden på meg, for­tel­ler Ber­gum.

KJØR­TE På

– Jeg brem­set ned og stoppet bi- len i bun­nen av bak­ken. Jeg gikk ut for å spør­re hva han holdt på med. Det ble så ag­gres­sivt at jeg ring­te po­li­ti­et, for­tel­ler Ber­gum.

– Jeg had­de fått kon­takt med po­li­ti­et, og var satt på vent. Da kjør­te han på meg. Mens jeg had­de po­li­ti­et på trå­den, for­tel­ler Ber­gum og vi­ser dis­tan­sen han hang på pan­se­ret.

ANMELDER FORHOLDET

Den unge sjå­fø­ren fikk hjelp av en til­fel­dig bi­list, slik at 81-årin­gen ikke skul­le kjø­re vi­de­re.

Po­li­ti­et kom til ste­det og av­hør­te de to.

Po­li­ti­et kon­sta­te­rer over­for Fædre­lands­ven­nen at det er av­gitt to for­skjel­li­ge for­kla­rin­ger, og at par­te­ne selv even­tu­elt må an­mel­de forholdet.

– Jeg kom­mer til å an­mel­de det­te. Folk kan ikke hol­de på slik i trafikken uten at det får kon­se­kven­ser, sier Ber­gum.

Fædre­lands­ven­nen snak­ket med 81-årin­gen, men han ønsker ikke å ut­ta­le seg til avi­sen.

FOTO: JAN ODDVAR EIDE

Matt­hias Ber­gum vil an­mel­de 81-årin­gen som kjør­te cir­ka 15 me­ter med ham på pan­se­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.