– Her fore­går det for­skjells­be­hand­ling

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØN­NING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

Olav K. Ei­vind­son og Tor­kild Evind­son fø­ler seg lurt av Ven­ne­sla kom­mu­ne som fore­slår å rive for­ret­nings­byg­get de­res til for­del for park uten å spør­re ei­er­ne først. Nå ber de po­li­ti­ker­ne hjel­pe.

– Du kan skri­ve at jeg er fly for­ban­na. Vi fra­tas jo alle ver­di­er og frem­ti­di­ge ut­vik­lings­mu­lig­he­ter av ei­en­dom­men vår, uten at vi er un­der­ret­tet, sier Olav K. Ei­vind­son.

91-årin­gen bor i Ven­ne­slas elds­te for­ret­nings­gård, etab­lert i sen­trum på 1940-tal­let. Han har vært styre­le­der i Vest-agder Energi­verk og inne­hatt om­trent alle verv som er mu­li­ge for Ven­ne­sla Ar­bei­der­par­ti.

Før hel­ga var det Fædre­lands­ven­nen som in­for­mer­te Ei­vind­son-fa­mi­li­en om at den nye om­råde­pla­nen for sen­trum nord fore­slår park på ei­en­dom­men de­res. De ante in­gen­ting.

– Vi kan ikke god­ta at vår ei­en­dom skal of­res for at and­re i sen­trum skal få økt kva­li­tet og ut­nyt­tel­se av sine ei­en­dom­mer, sier søn­nen Tor­kild Evind­son.

– FOR­SKJELLS­BE­HAND­LING

Han sen­der nå brev til po­li­ti­ker­ne der han ber om at sentrumsplanen ut­set­tes.

Over vei­en for Ei­vind­son plan­leg­ger Svend­sen-grup­pen kjøpe­sen­ter. Svend­sen har al­le­re­de fått lov å pla­ne­re fer­dig og an­leg­ge par­ke­rings­plass der Nes­heims små­bruk og dyr­ke­de mark før lå.

Po­li­ti­ker­ne har også ved­tatt at Svend­sens ei­en­dom Tre­kan­ten sen­ter ikke må rø­res når det skal la­ges nye for­slag til vei­løs­nin­ger.

Tor­kild Ei­vind­son leg­ger ikke skjul på at han me­ner det fore­går for­skjells­be­hand­ling fra kom­mu­nens side, og at noen grunn­ei­ere lyt­tes til, mens and­re ikke får svar en gang.

FØLGES IKKE

Også Moseid-fa­mi­li­en, som ei­er Mei­e­ri­går­den, pro­te­ste­rer kraf­tig på om­råde­pla­nen for sen­trum.

I plan­pro­gam­met fra ifjor, står det:

«Det skal gjen­nom­fø­res plan- pro­ses­ser som bi­drar til å frem­me en­ga­sje­ment, ide­er og syns­punkt blant inn­byg­ger­ne. (...) Det vil bli gjen­nom­ført ar­beids­mø­ter/ dia­log­mø­ter med grunn­ei­ere og ak­tu­el­le in­ter­esse­grup­per un­der­veis i plan­ar­bei­det.»

– Vi har fle­re gan­ger sendt in­for­ma­sjon til kom­mu­nen om at vi ønsker å med­vir­ke og at vi har uli­ke for­slag. Vi har ikke hørt noe, ikke etter at vi har pur­ret hel­ler. Det vir­ker som noen grunn­ei­ere får mø­ter i det stil­le med kom­mu­nen, mens vi and­re ikke hø­rer noe. Det­te er al­vor­lig, sier Tor­kild Ei­vind­son, som me­ner kom­mu­nen ikke opp­fyl­ler sitt eget plan­pro­gram.

Han og Moseid lan­ser­te for ek­sem­pel sine egne kjøpe­sen­ter­pla­ner som de gjer­ne vil­le ha dis­ku­tert med kom­mu­nen

KRE­VER STOPP

Både Moseid-fa­mi­li­en og Ei­vind- son-fa­mi­li­en kre­ver at po­li­ti­ker­ne stop­per pla­nen og sen­der den til­ba­ke til råd­man­nen med på­legg om å sam­hand­le bed­re med grunn­ei­er­ne i sen­trum.

Da om­råde­pla­nen for sen­trum ble lan­sert, sa plan­sjef Ei­vind Mau­land at han øns­ket sam­ar­beid med grunn­ei­er­ne slik at kom­mu­ne og næ­rings­liv i fel­les­skap kun­ne plan­leg­ge et bed­re sen­trum.

I vin­ter ble han fjer­net fra job­ben med sentrumsplanen og nå vil han ikke kom­men­te­re om løf­te­ne han kom med er inn­fridd el­ler ikke.

– BEKLAGELIG GLIPP

Saks­be­hand­ler for pla­nen, Elena Sa­mu­el­sen, kal­ler det en beklagelig glipp at ikke Ei­vind­son ble in­for­mert om park-pla­ne­ne.

Hun er ikke enig i for­skjells­be­hand­ling. Hun sier med­virk­ning er van­lig ved opp­start av en plan. Der­et­ter er med­virk­ning best un­der hø­rings­run­den, som ikke er satt i gang ennå.

– Selv­sagt kun­ne vi fore­slått par­ken på det ube­byg­de om­rå­det på nabo­ei­en­dom­men til Ei­vind­son. Det er sli­ke for­slag vi nå ønsker po­li­tisk de­batt rundt. Men før vi kan ha de­batt, er det lurt å leg­ge fram noe kon­kret, sier Sa­mu­el­sen.

Tor­kild Ei­vind­son me­ner hele gå­gata må vur­de­res om­gjort til park. Da blir fore­de­ler og ulem­per like for alle grunn­ei­ere. Al­ter­na­tivt vil han ha park ved kul­tur­hu­set der er det par­ke­rings­plass og vei i dag.

FOTO: ODD-INGE RØNING ULEBERG

Olav K. Ei­vind­son (91) og søn­nen Tor­kild Ei­vind­son fø­ler seg lurt. Nå ber de po­li­ti­ker­ne red­de for­ret­nings­ei­en­dom­men de­res. Kom­mu­nens plan­leg­ge­re vil ha park der byg­nin­gen står

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.