Minst 12 drept i fle­re an­grep

Minst tolv men­nes­ker er drept i det som ser ut til å være fle­re ko­or­di­ner­te an­grep i Irans ho­ved­stad Te­he­ran. IS hev­der de står bak.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Fire an­gri­pe­re væp­net med AK47-ge­væ­rer stor­met ons­dag mor­gen inn i Irans par­la­ment. Om­trent sam­ti­dig spreng­te en kvin­ne­lig selv­mords­bom­ber seg ved grav­mo­nu­men­tet til aya­tol­la Ru­hol­la Kho­mei­nis grav.

En av dem som an­grep par­la­men­tet, skal like etter­på ha sprengt seg i luf­ta i byg­nin­gens fjer­de eta­sje, før det gikk av en ny selv­mords­bom­be ved Kho­mei­ni­mau­so­le­et.

Først etter fle­re ti­mer var an­gre­pet mot na­sjo­nal­for­sam­lin­gen over. Da var alle de fire an­gri­per­ne drept, iføl­ge lo­ka­le medi­er. Det to­ta­le døds­tal­let etter an­gre­pet er der­med minst 16. I til­legg er 39 per­soner så­ret, opp­ly­ser sje­fen for Te­he­rans red­nings­tje­nes­te.

Iransk fjern­syn om­tal­te an­gri­per­ne som «ter­ro­ris­ter».

UAV­KLART

Si­tua­sjo­nen var len­ge uav­klart. Sik­ker­hets­styr­ker sam­let seg både i og uten­for na­sjo­nal­for­sam­lin­gen. Mens en­kel­te tid­lig opp­lys­te at an­gre­pet var over, ty­det and­re mel­din­ger på at det på­gikk skudd­veks­lin­ger mel­lom po­li­ti­et og an­gri­per­ne.

Også mo­ti­vet for an­gre­pet er ukjent, og in­gen er fore­lø­pig på­gre­pet. Men den yt­ter­lig­gå­en­de eks­tre­mist­grup­pa IS gikk ons­dag for­mid­dag ut og hev­det at an­gre­pe­ne var de­res verk.

Det fes­ter imid­ler­tid Iran-kjen­ne­ren Tri­ta Par­si li­ten lit til. Over­for ny­hets­by­rå­et TT fram­hol­der han at tid­li­ge­re an­grep i Iran har vært ut­ført av folk med lo­kal­kunn­skap. Par­si me­ner mye ty­der på at det er den mi­li­tan­te op­po­si­sjons­grup­pa Fol­kets mu­ja­he­din som står bak.

Re­li­gions­his­to­ri­ker og Iran-eks­pert Kari Vogt ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo me­ner der­imot at det godt kan ten­kes at det er IS som står bak.

IS-PROBLEM

Hun vi­ser til at in­fil­tra­sjon fra den yt­ter­lig­gå­en­de isla­mist­grup­pa har vært et problem i Iran i lang tid, og at irans­ke myn­dig­he­ter har bedt be­folk­nin­gen være på vakt. Baktep­pet er den gam­le kon­flik­ten mel­lom sjia- og sunni­mus­li­mer.

– At IS fisker yt­ter­li­ge­re i opp­rørt vann, er ikke uri­me­lig å ten­ke seg, sier Vogt, som er re­li­gions­his­to­ri­ker ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, til NTB.

Kho­mei­ni var grunn­leg­ger av den islams­ke re­pub­lik­ken og sto i spis­sen for re­vo­lu­sjo­nen som styr­tet den ame­ri­kansk­venn­li­ge sja­hen i 1979.

Sjia­mus­lims­ke Iran er in­volvert i kri­gen i Sy­ria som støtte­spil­ler for re­gi­met pre­si­dent Bashar al- As­sads re­gi­me. Lan­det an­ses også som erke­fien­den til sunni­mus­lims­ke Saudi-ara­bia og fle­re and­re Golf-land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.