Ita­lia ad­var­te bri­te­ne om en av ter­ro­ris­te­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - PER THIEMANN, POLITIKEN / FÆDRE­LANDS­VEN­NEN

Ita­li­ens­ke myn­dig­he­ter vars­let bri­te­ne da den ene ter­ro­ris­ten i London flyt­tet fra Ita­lia til Stor­bri­tan­nia. Men in­gen­ting ble gjort.

Hånd­te­rer vi ter­ror­trus­se­len på helt feil måte? Det er et spørs­mål som ska­per de­batt både i og uten­for Stor­bri­tan­nia etter hvert som de­tal­je­ne om gjer­nings­per­sone­ne bak lør­da­gens ter­ror­an­grep i London blir kjent.

Po­li­ti­et i London of­fent­lig­gjor­de tirs­dag at den tred­je gjer­nings­per­sonen var Youssef Zagh­ba – en 22 år gam­mel ita­li­ensk-ma­rok­ka­ner som bod­de i den øst­li­ge de­len av London. Po­li­ti­et opp­ly­ser om at Youssef Zagh­ba ikke var i ver­ken po­li­ti­ets el­ler etter­ret­nings­tje­nes­tens søke­lys som en po­ten­si­ell ter­ro­rist.

BLE VARS­LET

Den sist­nevn­te opp­lys­nin­gen vek­ker imid­ler­tid kri­tikk og und­ring. For iføl­ge The Guar­di­an ble bri­tis­ke myn­dig­he­ter vars­let av ita­li­ens­ke myn­dig­he­ter da Zagh­ba flyt­tet til Stor­bri­tan­nia i fjor.

Youssef Zagh­ba voks­te opp i Ma­rok­ko, men etter at hans for­eld­re gikk hver til sitt flyt­tet hans mor til Ita­lia. Ita­li­ens­ke myn­dig­he­ter ble opp­merk­som på Youssef Zagh­ba da han ble stan­set ved fly­plas­sen i Bo­log­na i Ita­lia i mars 2016.

Iføl­ge avi­sen Cor­ri­ere del­la Ser­ra an­kom Zagh­ba fly­plas­sen med en en­veis­bil­lett til den tyr­kis­ke byen Istan­bul, uten an­nen ba­ga­sje enn en li­ten rygg­sekk. Tyr­kia blir ofte brukt som et tran­sitt­land for folk fra vest­li­ge land som ønsker å kom­me seg inn i Sy­ria.

TO AV TRE

Te­le­fo­nen hans ble un­der­søkt, og vis­te seg å inne­hol­de vi­deo­er og bil­der med re­li­giøst inn- hold, skri­ver den ita­li­ens­ke avi­sen. Etter et av­hør ble Zagh­ba løs­latt, men ita­li­ensk po­li­ti ori­en­ter­te bri­tisk po­li­ti da Zagh­ba flyt­tet til London kort tid etter.

Med de nye opp­lys­nin­ge­ne står det klart at minst to av de tre gjer­nings­per­sone­ne var kjen­te navn for myn­dig­he­te­ne, uten at de av den grunn var opp­merk­som­me på at de var po­ten­si­el­le ter­ro­ris­ter.

I 2015 etter­fors­ket bri­tisk po­li­ti en an­nen av ter­ro­ris­te­ne, Khuram Butt, men kon­klu­der­te med at han ikke ut­gjor­de noen ter­ror­trus­sel. Det­te har vakt opp­sikt, etter­som Butt tok del i en Tv-do­ku­men­tar om bri­tis­ke jiha­dis­ter i fjor.

De nye de­tal­je­ne har nå ført til en de­batt om po­li­ti­ets res­sur­ser og en mer dypt­gå­en­de de­batt om hva som hjel­per mest i kam­pen mot ter­ror­trus­se­len. Spørs­må­let er om det­te på­vir­ket da­gens valg i Stor­bri­tan­nia.

FOTO: NTB SCANPIX

Po­li­ti­et i Ita­lia vars­let bri­te­ne om Youssef Zagh­ba (22) da han i fjor flyt­tet til Eng­land. In­gen ting skal ha blitt gjort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.