– Tru­er veks­ten i norsk øko­no­mi

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Fall i bo­lig­pri­se­ne kan være nok til å øde­leg­ge den po­si­ti­ve ut­vik­lin­gen norsk øko­no­mi er ven­tet å ha fram­over, me­ner OECD.

Bo­lig­mar­ke­det og til­lig­gen­de be­kym­rin­ger rundt gjelds­be­last­nin­gen i nors­ke hus­hold­nin­ger er helt sen­tra­le ri­siko­mo­men­ter i norsk øko­no­mi, på­pe­ker or­ga­ni­sa­sjo­nen OECD i sin siste ver­dens­rap­port om de øko­no­mis­ke ut­sik­te­ne.

Pi­le­ne pe­ker ab­so­lutt i rik­tig ret­ning for Nor­ges del, og den po­si­ti­ve ut­vik­lin­gen øko­no­mi­en er in­ne i, vil få yt­ter­li­ge­re vind i sei­le­ne i år og nes­te år, men bo­lig­mar­ke­det ut­gjør en ri­si­ko som kan leg­ge en be­ty­de­lig dem­per på fes­ten: «Hvis mar­ke­det snur ned­over, kan det leg­ge en be­ty­de­lig dem­per på for­bru­ke­ret­ter­spør­se­len når for­mues­veks­ten går i re­vers», skri­ver OECD.

Mål­ret­te­de virke­mid­ler

En ned­kjø­ling av bo­lig­mar­ke­det har vært øns­ket og ven­tet, i Oslo og på lands­ba­sis, etter fle­re år med stor pris­vekst. Men da Ei­en­dom Nor­ge tirs­dag meld­te at pri­se­ne falt 1,1 pro­sent no­mi­nelt i mai, var det et pris­fall na­sjo­nalt og i Oslo (-1,4 pro­sent) som over­ras­ket ana­ly­ti­ke­re og mar­keds­kjen­ne­re.

Fal­let i ho­ved­sta­den er ven­tet å fort­set­te en stund til, og det er alt­for tid­lig å si om bo­lig­pris­fal­let

blir bre­de­re, mer lang­va­rig og dy­pe­re enn ana­ly­ti­ker­ne for­ut­set­ter.

Fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen (Frp) me­ner Oecd-rap­por­ten føy­er seg inn i gode skuss­mål for norsk øko­no­misk po­li­tikk.

– Vi har kom­met oss raskt gjen­nom ut­ford­rin­ge­ne vi møt­te som føl­ge av olje­pris­fal­let. Veks­ten er på vei opp, og ar­beids­le­dig­he­ten er på vei ned. Sam­ti­dig har vi har fort­satt ut­ford­rin­ger knyt­tet til å øke sys­sel­set­tin­gen, og der­for set­ter vi inn mål­ret­te­de virke­mid­ler, blant an­net mot lang­tids­le­di­ge og unge, sier Jen­sen.

veks­ten sky­ter fart

Hoved­bud­ska­pet til OECD er uan­sett ut­pre­get op­ti­mis­tisk for 2017 og 2018: Stør­re pri­vat for­bruk og økte in­ves­te­rin­ger i pe­tro­le­ums­sek­to­ren og i fast­lands­øko­no­mi­en vil bi­dra til å ska­pe yt­ter­li­ge­re vekst i den nors­ke øko­no­mi­en.

Sys­sel­set­tin­gen skal ta seg opp yt­ter­li­ge­re, ar­beids­le­dig­he­ten be­gyn­ne å fal­le og pris­stig­nin­gen nor­ma­li­se­re seg på rundt 2,5 pro­sent, etter å ha lig­get lavt i fle­re år, iføl­ge World Eco­no­mic Out­look

❞ Vi har kom­met oss raskt gjen­nom ut­ford­rin­ge­ne vi møt­te som føl­ge av olje­pris­fal­let.

SIV JEN­SEN, fi­nans­mi­nis­ter

OECD an­slår en vekst i Fast­lands-bnp på 1,7 pro­sent i år, som skal sti­ge yt­ter­li­ge­re til 2,1 pro­sent nes­te år.

Pro­gno­se­ne sam­sva­rer godt med de ut­sik­te­ne makro­øko­no­mer og and­re pro­gnose­ma­ke­re her til lands har lagt for da­gen – og som re­gje­rin­gen og støtte­par­ti­ene leg­ger til grunn for enig­he­ten om re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett ons­dag. Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB) leg­ger fram sine pro­gno­ser for de nes­te tre åre­ne tors­dag.

fort­satt høy le­dig­het

Der­imot sy­nes fal­let i ar­beids­le­dig­he­ten å være sva­ke­re enn den blå­blå re­gje­rin­gen kun­ne øns­ke seg. Fra 4,7 pro­sent i fjor, skal den fal­le til 4,4 pro­sent i år og yt­ter­li­ge­re til 4,2 pro­sent nes­te år. Selv om re­gje­rin­gens til­tak for å av­hjel­pe skade­virk­nin­ge­ne av olje­kri­sen har bi­dratt til å hol­de norsk øko­no­mi godt oppe de siste åre­ne, så er ar­beids­le­dig­he­ten fort­satt høy etter nors­ke stan­dar­der, po­eng­te­rer OECD.

Or­ga­ni­sa­sjo­nen pe­ker på at også at ut­vik­lin­gen i olje­pri­se­ne vil ha av­gjø­ren­de be­tyd­ning for den øko­no­mis­ke ut­vik­lin­gen – både opp og ned.

Sam­ti­dig er det usik­ker­het om hvor­dan eks­port­ret­te­de virk­som­he­ter vil på­vir­kes av Stor­bri­tan­nias fore­stå­en­de ut­mel­del­se av EU, sam­ti­dig som ri­si­ko­en er høy­ere enn nor­malt på grunn av ge­ne­rell øko­no­misk og po­li­tisk usik­ker­het in­ter­na­sjo­nalt.

NTB

FOTO: NTB SCANPIX

En Oecd-rap­port me­ner den po­si­ti­ve ut­vik­lin­gen i norsk øko­no­mi kan få seg et skudd for bau­gen etter at bo­lig­pri­se­ne falt i mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.