Fyl­kes­man­nens rol­le i kom­mune­re­for­men

Faedrelandsvennen - - MENING - SVEIN ERSLAND

Fyl­kes­man­nens i Agder opp­trer sta­dig mer som po­li­ti­ker enn em­bets­mann. Det­te har vært ty­de­lig fra dag en i den­ne pro­ses­sen, uten at noen egent­lig har hengt bjel­la på kat­ten.

Kan­skje i en slags re­spekt for det som skul­le være et po­li­tisk uav­hen­gig og noe opp­høy­et nøy­tralt or­gan. Fyl­kes­man­nen er sta­tens for­len­ge­de arm for å påse at stor­tin­gets ved­tak og lo­ver blir gjen­nom­ført på lo­kalt plan. Han er ikke stats­rå­dens for­len­ge­de arm for å dri­ve po­li­tikk i sa­ker som er un­der po­li­tisk be­hand­ling, og enda ikke er ved­tatt. Fyl­kes­mann Yt­ter­dals opp­tre­den står i sterk kon­trast til de al­ler fles­te øv­ri­ge fyl­kes­menn.

Ny­lig ble det­te ty­de­lig når Fyl­kes­man­nens ut­send­te be­søk­te Søgne kom­mune­sty­re for å vei­le­de i den dags­ak­tu­el­le si­tua­sjon. Og si­tua­sjo­nen er re­gis­sert og til­rette­lagt av Fyl­kes­man­nen ved en tids­plan for den vi­de­re pro­sess som er så stram at han ved det­te for­sø­ker å over­kjø­re våre lo­ka­le po­li­ti­ke­re. Det­te hast­ver­ket har for øv­rig Fyl­kes­man­nens også tid­li­ge­re i pro­ses­sen vært en sterk på­dri­ver for.

Helt i start­fa­sen for­søk­te fyl­kes­man­nen å ”vei­le­de” lo­ka­le po­li­ti­ke­re mot en K7-løs­ning som nok var stats­råd San­ners og and­re le­den­de lo­ka­le po­li­ti­ke­res sto­re drøm. En vok­sen mo­dig dame fra Ven­ne­sla sat­te en stop­per for det. Så kas­tet man seg over K5-pro­sjek­tet. In­gen kan være i tvil om at Fyl­kes­man­nen opp­tråd­de som en iv­rig til­rette­leg­ger for det, med sine man­ge inn­spill. Men fol­ket sa nei og fire kom­mune­sty­rer stem­te for­sla­get ned. De ta­pen­de i den­ne po­li­tis­ke kam­pen kas­ter så frem et nytt al­ter­na­tiv, nem­lig K3. Det­te er vel å mer­ke etter at den po­li­tis­ke be­hand­lin­gen av kom­mune­re­for­men er av­slut­tet. Men fyl­kes­man­nen støt­ter opp om ini­tia­ti­vet i ro­sen­de orde­lag, fort­satt uten dek­ning i fag­li­ge ar­gu­men­ter. Og po­en­get her er at hele kom­mune­re­for­men har vært en po­li­tisk sak, og ikke et valg mel­lom fag­li­ge do­ku­men­ter­te løs­nin­ger. Men Yt­ter­dal fort­set­ter å opp­tre som po­li­ti­ker. Alt det­te kan be­teg­nes som kri­tikk­ver- dig, men kan­skje ikke skan­da­løst. Skan­da­len opp­står når Fyl­kes­man­nen skal gi stats­rå­den sine råd, etter at også K3 har ha­va­rert. Og den sto­re skan­da­len er at Fyl­kes­man­nen kla­rer å tol­ke Song­da­lens be­tin­ge­de ja til for­hand­lin­ger med Kr.sand, som et ja til sam­men­slå­ing. Lo­gik­ken i det­te må være at for­hand­lin­ger egent­lig er over­flø­di­ge for­di for­hand­lings­re­sul­ta­tet al­le­re­de er be­stemt. Men slik er det jo ikke i den vir­ke­li­ge ver­den. Slik er det bare der­som ”noen har snak­ket sam­men” på for­hånd. Det tra­gis­ke er at Fyl­kes­man­nen så blir brukt av po­li­ti­ke­re og media som rygg­dek­ning for en slik fak­ta­for­vreng­ning. Dess­ver­re blir usann­he­ter opp­fat­tet som sann­het om de bare blir gjen­tatt ofte nok, fra et til­strek­ke­lig an­tall an­tat­te auto­ri­te­ter. Her har Fyl­kes­man­nen gått al­ler fremst i det­te to­get. Man må kun­ne anta at også stats­rå­den be­nyt­ter seg av Fyl­kes­man­nens feil­ak­ti­ge tolk­ning, når han frem­leg­ger sa­ken for kom­mu­nal­ko­mi­te­en, som så fat­ter sin be­slut­ning på helt svik­ten­de grunn­lag. Hvor­vidt det­te fort­set­ter helt inn i Stor­tin­get 8. juni gjen­står å se. Man kan jo håpe at noen våk­ner!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.