En sei­er for for­nuf­ten

Faedrelandsvennen - - MENING - JAN REINHARD HANSEN

Pre­si­dent Trumps be­slut­ning tors­dag 1. juni om å trek­ke USA ut av Pa­ris-av­ta­len, og av­slut­te fi­nan­sie­rin­gen av FNS klima­or­ga­ner, sen­der nå sjokk­bøl­ger rundt i hele det po­li­tisk kor­rek­te etab­lis­se­men­tet ver­den over.

●● Men for un­der­teg­ne­de var det­te en gle­dens dag, som jeg ser på som en stor sei­er for for­nuf­ten. I H.C. An­der­sens even­tyr måt­te det et lite barn til for å av­slø­re at kei­se­ren ikke had­de klær, at alt som var spun­net kun var lu­ren­drei­e­ri. I klima­sa­ken måt­te det til­sva­ren­de en po­li­tisk uer­fa­ren, men mo­dig og handle­kraf­tig pre­si­dent til for å skjæ­re gjen­nom alt tanke­spin­net kon­stru­ert av alle som vil­le red­de ver­den. Ver­den vil se­ne­re tro­lig vel­ge å tak­ke ham for det­te, til tross for alle hys­te­ris­ke hyle­kor i øye­blik­ket. Uan­sett om FNS klima­pa­nel skul­le ha del­vis el­ler helt rett i sine kon­klu­sjo­ner, er det et fak­tum som er uom­tvis­te­lig: My­ria­den av grøn­ne til­tak for å «red­de kli­ma­et» er like kli­ma-virk­nings­løse som de er kost­ba­re. Og kra­vet om en mas­siv over­gang til for­ny­ba­re energi- kil­der er den størs­te vel­stands-dre­pe­ren ver­den har sett i min leve­tid, og kan få fa­ta­le kon­se­kven­ser for ut­vik­lin­gen i den fat­tigs­te de­len av ver­den. Det er en kjens­gjer­ning som alle bur­de ta inn over seg sna­rest mu­lig: Vel­stå­en­de land har et bed­re mil­jø, har mind­re for­urens­nin­ger, og er langt mer ro­bus­te til å tak­le na­tur­ka­ta­stro­fer. Jeg hå­per der­for det­te ini­tia­ti­vet skal få snø­bal­len til å rul­le, slik at fle­re land slut­ter å leg­ge «kli­ma-idio­ti» inn i all sin plan­leg­ging, og at fort­satt bil­lig fos­sil energi skal hjel­pe til en bed­re ut­vik­ling i land som vir­ke­lig tren­ger det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.