Vi må ikke un­der­vur­de­re forsk­ning

Faedrelandsvennen - - MENING -

Norsk forsk­ning må hol­de høy in­ter­na­sjo­nal kva­li­tet.

●● De­mo­kra­te­ne i Nor­ge vil der­for ar­bei­de mot USA og Is­rael som har ver­dens le­den­de uni­ver­si­te­ter om ut­dan­ning og forsk­nings­pro­gram der nors­ke fors­ke­re kan få in­spi­ra­sjon og ut­veks­le kunn­skap. Nors­ke uni­ver­si­te­ter har gjen­nom år­ti­der vært ned­prio­ri­tert.

Det­te har med­ført at nors­ke uni­ver­si­te­ter dess­ver­re er ran­gert som et av de dår­li­ge i ver­dens­sam­men­heng, og blant de dår­ligs­te i Euro­pa. Det­te er dra­ma­tisk der­for vil De­mo­kra­te­ne ta ak­tivt grep og mål­ret­tet sty­re uni­ver­si­te­ter i Nor­ge mot ver­dens­klas­se og nivå. Det­te in­ne­bæ­rer også opp­gra­de­ring av forsk­nings ste­der og uni­ver­si­te­ter i byg­nings­mas­se.

Noen av De­mo­kra­te­ne sine løs­nin­ger er:

●● Styr­ke forsk­nings­inn­sat­sen for å nå må­let om at forsk­ning skal ut­gjø­re 4 % av BNP in­nen 2025.

Øke in­ves­te­rin­ge­ne i avan­sert vi­ten­ska­pe­lig ut­styr og an­nen in­fra­struk­tur for forsk­ning, slik at nors­ke fors­ke­re får til­gang til ut­styr av ver­dens­klas­se.

●● Ar­bei­de for en yt­ter­li­ge­re in­ter­na­sjo­na­li­se­ring av norsk forsk­ning, både gjen­nom ak­tiv del­ta­kel­se i USA og Euro­pe­is­ke toppuni­ver­si­te­ter, ut­vik­le ramme­pro­gram­mer og gjen­nom ut­vik­ling av bi­la­te­ralt sam­ar­beid med le­den­de forsk­nings­na­sjo­ner.

●● Styr­ke pro­gram­mer for kom­mer­sia­li­se­ring av forsk­nings­re­sul­ta­ter og sik­re økte mid­ler i så­korn­fon­de­ne til «tid­lig fase-in­no­va­sjon» for å ska­pe nye be­drif­ter og ar­beids­plas­ser med ut­spring i kunn­skaps­in­sti­tu­sjo­ne­ne.

●● Sti­mu­le­re til mer forsk­ning i næ­rings­li­vet og ster­ke­re sam­hand­ling mel­lom aka­de­mia og næ­rings­liv, blant an­net gjen­nom Skat­te Funn-ord­nin­gen.

VIDAR KLEPPE, 1.stor­tings­kan­di­dat for De­mo­kra­te­ne i Vest-agder Fort­set­ter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.