Liv og lære om Post­nord

Faedrelandsvennen - - MENING - EVA ALBERT OG PEDER JOHAN PEDERSEN, Na­tur­vern­for­bun­det i Vest-agder

Po­li­ti­ker­ne må slut­te å snak­ke og be­gyn­ne å hand­le!

Fædre­lands­ven­nen meld­te 24. mai at Post­nord plan­leg­ger å flyt­te sin gods­ter­mi­nal fra Lange­myr ved jern­ba­nen til mo­tor­vei­en på øst­si­den av Sør­lands­par­ken og alt­så flyt­te sin gods­trans­port mel­lom Kris­tian­sand og Oslo fra jern­bane til mo­tor­vei. På Post­nord sine in­ter­nett­si­der he­ter det så vak­kert: «Når det gjel­der miljø­ar­beid, ønsker alle å møte am­bi­siø­se mål som gjer­ne er høy­ere enn de krav som stil­les til de uli­ke næ­rin­ge­ne. Den­ne ty­pen am­bi­sjo­ner kan let­te­re nås gjen­nom å sam­ar­bei­de med Post­nord. Det er vår opp­ga­ve å bi­dra til å løse sam­fun­nets sam­le­de be­hov for transport av va­rer med sta­dig la­ve­re miljø­på­virk­ning. I Post­nord på­går ar­bei­det med å re­du­se­re energi­for­bruk og ut­slipp sys­te­ma­tisk og med hyp­pi­ge må­lin­ger.» Lange­myr­ter­mi­na­len ble etab­lert i 1989 som en kom­bi­ter­mi­nal, dvs. for con­tai­ner­tra­fikk med jern­bane. Den ble vi­dere­ut­vik­let fra 2007 til 2012 for å gi Post­nord og Schenck­er bed­re trans­port­vil­kår.

Da vik­ti­ge de­ler av ter­mi­na­len ble fer­dig­stilt i 2009, kom miljø­vern­mi­nis­te­ren for å del­ta på åp­nings­mar­ke­rin­gen. Ut­vi­del­se ble fer­dig i 2012 med et helt nytt con­tai­ner­spor og har gitt ter­mi­na­len mu­lig­het til nes­ten å kun­ne 3-dob­le ka­pa­si­te­ten.

Med re­la­tivt enk­le grep, slik som noen fle­re krys­nings­spor mel­lom Kr­sand og Oslo, vil man kun­ne tre­dob­le dens ka­pa­si­tet. Med and­re ord vil man med et slikt grep kun­ne over­fø­re 20-30000 trai­le­re pr. år fra veg til bane, og så­le­des kun­ne fjer­ne enda mer gods fra vei og få mind­re Co2-ut­slipp og re­du­ser­te tra­fikk­skade­kost­na­der. Tel­lin­ger gjort av Sta­tens vei­ve­sen i 2014 ved Varodd­brua vis­te at 3960 tun­ge kjøre­tøy pas­ser­te pr. døgn, selv om det­te også er mye in- tern­trans­port, er det alt­så nok av trai­le­re å ta av.

I alt har sam­fun­net de siste 25-30 åre­ne brukt fle­re 100 mil­lio­ner til Lange­myr­ter­mi­na­len (inkl. ny tun­nel), og selve ter­mi­na­len tren­ger fak­tisk ikke noen fle­re res­sur­ser, den er fer­dig ut­bygd og topp mo­der­ne og klar til å mange­dob­le trafikken på jern­bane.

Po­li­tisk sett har man nå prio­ri­tert å få bygd en topp mo­der­ne con­tai­ner­ter­mi­nal for Sør­lan­det, men så føl­ger ikke po­li­ti­ker­ne opp med å gi mid­ler til å ut­vi­de spor­ka­pa­si­te­ten. Vest for Kris­tian­sand har Jern­bane­ver­ket byg­get nye krys­nings­spor på både Ua­land og No­de­land, men på Vig­re­stad og Sand­vatn er dess­ver­re krys­sings­spor blitt ned­prio­ri­tert. Men hva er gjort øst­over for byen vår? Po­li­ti­ker­ne må for det førs­te prio­ri­te­re mid­ler til økt sat­sing på jern­bane­ut­byg­ging, dvs byg­ging av fle­re krys­nings­spor også på øst­re strek­ning.

I den­ne sam­men­heng må det også pe­kes på den ef­fek­ten sam­men­kob­ling av ny Sør­lands­bane mel­lom Broke­lands­heia og Pors­grunn vil gi. Frem­skyn­ding av det­te pro­sjek­tet vil kun­ne gi en enorm po­si­tiv ut­vik­ling for både gods-og per­son­tra­fikk.

‘Ge­ni­stre­ken’ som den­ne sam­men­kop­lin­gen nå blir kalt, er re­la­tivt sett det bil­ligs­te togrut­vik­lings­pro­sjek­tet i Nor­ge. Rei­sen mel­lom Oslo og Kris­tian­sand vil da kun­ne fore­tas på 3 ti­mer og 15min, mens rei­sen mel­lom Aren­dal vil kun­ne fore­gå med di­rekte­tog på 2 ti­mer og 45 mi­nut­ter. Det er et po­li­tisk an­svar å få fort­gang i den­ne pro­ses­sen! Når be­drif­ter som f.eks. Post­nord bru­ker fine for­mu­le­rin­ger om sam­funns- og miljø­an­svar på sine in­ter­nett­si­der, ser vi at det bare blir tom­me floskler når de til­slutt bare tar hen­syn til å mak­si­me­re be­drif­tens over­skudd.

Der­for må våre po­li­ti­ker­ne våge å på­leg­ge trans­port­be­drif­ter i Nor­ge stør­re an­del av for­uren­sings­kost­na­de­ne som de på­fø­rer sam­fun­net. En kraf­tig økt veg­av­gift for ska­de, støy og for­uren­sing som den­ne transport på­fø­rer sam­fun­net, er helt nød­ven­dig. Det er fak­tisk helt nød­ven­dig å sty­re ka­pi­ta­lis­men, som Kåre Wil­loch sier. Kan­skje bur­de vi som for­bru­ke­re også boi­kot­te sli­ke fir­ma som så åpen­lyst sa­bo­te­rer en miljø­venn­lig transport som jern­ba­nen!

❞ Po­li­tisk sett har man nå prio­ri­tert å få bygd en topp mo­der­ne con­tai­ner­ter­mi­nal for Sør­lan­det, men så føl­ger ikke po­li­ti­ker­ne opp med å gi mid­ler til å ut­vi­de spor­ka­pa­si­te­ten.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Post­nord plan­leg­ger å flyt­te sin gods­ter­mi­nal fra Lange­myr ved jern­ba­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.