To­stats­løs­nin­gen er død

Faedrelandsvennen - - MENING - KJETIL TEDNES, Mandal

Con­rad Myr­lands inn­legg om to­stats­løs­nin­gen 07.06 kre­ver en fakta­sjekk.

●● Myr­land: De is­ra­els­ke bo­set­tin­ge­ne bånd­leg­ger di­rek­te kun 3 % av ok­ku­pert pa­le­stinsk land. Fakta: En FN rap­port fra 2009 fast­slo at 39 % av det ok­ku­per­te ter­ri­to­ri­et på Vest­bred­den var un­der di­rek­te si­vil is­ra­elsk ju­rist­dik­sjon. Mi­li­tært kon­trol­le­rer Is­rael 100 %. Myr­land: An­tall is­ra­els­ke bo­set­te­re øst for sik­ker­hets­bar­rie­ren har økt med kun 20.000 de siste 8 år reg­net fra siste års­skif­te. Fakta: An­tall jø­dis­ke bo­set­te­re på den ok­ku­per­te vest­bred­den in­klu­dert Øst-je­ru­sa­lem, men unn­tatt Go­lan­høy­de­ne: 1972: 9.831, 1993: 264.400, 2007: 466.208, 2010: 521.729 og 2014: ca 750.000.

Myr­land: En to­stats­løs­ning er fort­satt en re­ell mu­lig­het hvor de fy­sis­ke om­sten­dig­he­te­ne som de jø­dis­ke bo­set­tin­ge­ne re­pre­sen­ter, ikke ut­gjør noen uover­kom­me­lig hind­ring. Fakta: FNS sik­ker­hets­råd slo fast 23.12.2016 med USAS still­tien­de ak­sept at de ulov­li­ge og utvil­somt folke­retts­stri­di­ge is­ra­els­ke bo­set­tin­ge­ne på den ok­ku­per­te Vest­bred­den, in­klu­dert Øst Je­ru­sa­lem, ut­gjør en ho­ved­hind­ring for en vi­sjon om to sta­ter side ved side in­nen­for in­ter­na­sjo­nalt an­er­kjen­te gren­ser. Kom­men­tar: Det føl­ger av FNS sik­ker­hets­råds re­so­lu­sjon at for­ut­set­nin­gen for en fre­de­lig to­stats­løs­ning er at is­rae­ler­ne i ho­ved­sak opp­gir de ulov­li­ge bo­set­tin­ge­ne på ok­ku­pert om­rå­de, og spe­si­elt i Øst-je­ru­sa­lem. Det vet Myr­land godt at is­rae­ler­ne ald­ri kom­mer ald­ri å gjø­re fri­vil­lig uan­sett hvem som blir is­ra­elsk stats­mi­niser. Vidar Ud­jus har rett, to­stats­løs­nin­gen sy­nes død. Dess­ver­re er al­ter­na­ti­vet kun fort­set­tel­se av sta­tus quo hvor Is­rael med de ok­ku­per­te og an­nek­ter­te om­rå­de­ne i rea­li­te­ten fun­ge­rer som en apart­heid­stat etter 50 års ok­ku­pa­sjon av Vest­bred­den, og etter at Is­rael an­nek­ter­te Øst-je­ru­sa­lem i 1980. Jø­de­ne kom­mer til å fort­set­te med å for­ned­re og un­der­tryk­ke pa­le­sti­ner­ne så len­ge ver­dens­sam­fun­net ak­sep­te­rer det. De kom­mer de­fi­ni­tivt ikke fri­vil­lig til å gi de ok­ku­per­te og blok­ker­te pa­le­sti­ner­ne ful­le bor­ger­li­ge de­mo­kra­tis­ke ret­tig­he­ter. Det sto­re spørs­må­let er hvor len­ge de ara­bis­ke og mus­lims­ke lan­de­ne vil ak­sep­te­re at Is­rael fun­ge­rer som en apart­heid­stat.

Med en så klar re­so­lu­sjon fra FNS sik­ker­hets­råd skjøn­ner jeg ikke at Myr­land og hans is­ra­els­ven­ner ikke tar klar av­stand fra de ulov­li­ge, is­ra­els­ke bo­set­tin­ge­ne på ok­ku­pert ter­ri­to­ri­um. De vil vel Is­ra­els bes­te?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.