Ven­stre­si­dens al­ler­gi mot pri­va­te løs­nin­ger

Faedrelandsvennen - - MENING - MAT­HIAS BERNANDER, stor­tings­kan­di­dat, Høy­re

I år er det valg, og igjen ser det ut som al­ler­gi­en mot de pri­va­te ser ut til å slå ut med full spred­ning på venstre­si­den.

●● Vel­ferds­pro­fi­tø­rer er den nye, po­li­tis­ke merke­lap­pen som Ar­bei­der­par­ti­et, SV og Rødt har satt på alle de men­nes­ke­ne som hver dag står på for å le­ve­re gode tje­nes­ter til de som tren­ger det mest.

Ved å bru­ke den­ne ne­ga­ti­ve re­to­rik­ken mis­ten­ke­lig­gjør venstre­si­den barne­hage­grün­de­ren som le­ver og ån­der for å gi de mins­te bar­na våre en best mu­lig barne­hage, og de mis­ten­ke­lig­gjør alle de som gir eld­re en bed­re hver­dag ved å le­ve­re tje­nes­ter som er til­pas­set den en­kel­te. Det pro­vo­se­rer meg!

I Høy­re vet vi at vi vir­ke­lig­he­ten er to­talt an­ner­le­des enn den­ne svart­ma­lin­gen. År etter år vi­ser for­eldre­un­der­sø­kel­ser at for­eld­re med barn i pri­va­te barne­ha­ger er mest for­nøyd med tje­nes­te­ne de får le­vert. Sam­ti­dig vet vi at pri­va­te barne­ha­ger spa­rer sam­fun­net for sto­re res­sur­ser. Kris­tin Hal­vor­sen og SV for­tje­ner all mu­lig hon­nør for at de le­ver­te på det mo­di­ge løf­te til vel­ger­ne om full barne­hage­dek­ning un­der valg­kam­pen i 2005. Men det had­de ald­ri vært mu­lig uten at de pri­va­te ble in­vi­tert med inn på det som Hal­vor­sen be­skrev som en na­sjo­nal dug­nad. Hva er tak­ken fra SV til grün­de­ren etter fle­re års hardt ar­beid? Jo, et nytt løf­te om å for­by ut­byt­te fra barne­ha­ge­ne, mis­ten­ke­lig­gjø­ring, og en brenn­mer­king som vel­ferds­pro­fi­tør. Det er rett og slett hår­rei­sen­de!

Den sam­me lin­jen leg­ger venstre­si­den opp til in­nen­for helse- og om­sorg­sek­to­ren.

Høy­re er opp­tatt av å frem­me pa­si­en­tens helse­tje­nes­te. Gjen­nom å inn­føre fritt be­hand­lings­valg har Høy­re le­vert på løf­tet om å set­te pa­si­en­ten foran sys­te­met. Som pa­si­ent kan du vel­ge mel­lom alle of­fent­li­ge og fle­re pri­va­te be­hand­lings­ste­der i Nor­ge, og du kan en­kelt få over­sik­ten over vente­tid, in­di­ka­sjon på kva­li­te­ten på be­hand­lin­gen, og se an­tall be­hand­lin­ger som er ut­ført på be­hand­lings­ste­det det siste året. Det vik­tigs­te for oss er kva­li­te­ten på tje­nes­ten, og ikke hvem som le­ve­rer den.det sam­me gjel­der kom­mu­na­le helse­tje­nes­ter. I Tromsø skal det Ar­bei­der­parti­styr­te by­rå­det fjer­ne pa­si­en­tens rett til selv å vel­ge hvem som gir dem om­sorgs­tje­nes­ter. Det vil hind­re en rek­ke for­nøy­de pa­si­en­ter hos sel­skap som Pri­vat Om­sorg Nord. Et sel­skap som le­ve­rer tje­nes­ter som gjør det mu­lig for eld­re å bo hjem­me len­ger, høy kva­li­tet og bi­drar til en bed­re hver­dag for den en­kel­te. Venstre­si­den kal­ler de vel­ferds­pro­fi­tø­rer, jeg kal­ler de hver­dags­hel­ter!

Val­get til høs­ten er vei­valg. Et valg der vi set­ter ret­ning. Om du ønsker en po­li­tikk som set­ter en­kelt­men­nes­ket, kva­li­te­ten på tje­nes­ten og mu­lig­he­te­ne foran sys­te­met bør du stem­me Høy­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.