Her går det med 40 mill. of­fent­li­ge kroner år­lig

Be­vilg­nin­ge­ne til Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um må mer enn dob­les for å rea­li­se­re pla­ne­ne i den nye Kunst­si­lo­en. Det of­fent­li­ge blir bedt om å bi­dra med 40 mil­lio­ner i året fra 2021.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

– In­ves­te­ring i kunst og kul­tur er en frem­tids­ret­tet sak, og det tror jeg våre po­li­ti­ke­re er be­visst på. Det­te er en fan­tas­tisk mu­lig­het for vår re­gion, og vi hå­per på en po­si­tiv be­hand­ling slik at vi kan set­te i verk det vi har plan­lagt, sier Reidar Fugle­stad, di­rek­tør i Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um.

Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um skal inn i den nye kunst­si­lo­en på Od­der­øya. Nå skal kom­mu­ne, stat og fyl­ke be­stem­me hvor mye år­lig of­fent­lig støt­te de skal få. For­sla­get er at Sør­lan­det Kunst­mu­se­um får økt sine be­vilg­nin­ger fra da­gens 15 mil­lio­ner til 40 mil­lio­ner i 2021.

Det skjer ikke uten de­batt, og ons­dag ut­sat­te fyl­kes­po­li­ti­ker­ne i Vest-agder sa­ken. De vil først se om pen­ge­ne fra sta­ten kom­mer.

Frp er også kri­tisk til selve pro­sjek­tet.

– Frp me­ner det er gal­skap på å bru­ke så mye of­fent­lig pen­ger på den­ne si­lo­en. Noen kal­ler det en gave, men det er i rea­li­te­ten en reg­ning til skatte­be­ta­ler­ne på 600 mil­lio­ner, sier Chris­ti­an Eike­land, gruppe­le­der i Frp.

opp­trap­ping

Ar­bei­det med å byg­ge kunst­si­lo­en skal etter pla­nen star­te nes­te år, mens den skal tas i bruk i 2021. Ut­byg­gin­gen vil kos­te 480 mil­lio­ner for­ut­satt at man får moms­kom­pen­sa­sjon (se fakta). Drif­ten vil alt­så kos­te det of­fent­li­ge 40 mil­lio­ner i året fra Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um flyt­ter inn.

– I førs­te om­gang får man da et helt nytt mu­se­um som er dob­belt så stort som i dag. Da kan vi for­ven­te en ve­sent­lig be­søk­søk­ning, si­den vi får et spek­ta­ku­lært bygg og et nytt inn­hold som blir vist fram på en bed­re måte. Det­te blir en re­gio­nal spyd­spiss som vil være noe helt an­net enn det vi har i dag, og vi kan byg­ge nett­verk og re­la­sjo­ner til kunst- og kul­tur­ak­tø­rer i vår re­gion, sier Reidar Fugle­stad.

Det økte til­skud­det vil også gå til hus­leie i det nye byg­get og til ny­an­set­tel­ser. Fugle­stad ser ikke for seg at de vil kom­me til­ba­ke etter 2021 og be om yt­ter­li­ge­re øk­ning. Veks­ten etter 2021 skal kom­me i form av egen­inn­tek­ter.

– Vi kan ikke for­ven­te at fel­les­ska­pet skal fi­nan­siere all vekst. Min inn­stil­ling er at vi skal øke mu­se­ets egen­inn­tek­ter slik at de blir ve­sent­lig høy­ere enn de er i dag, sier Fugle­stad.

Fædre­lands­ven­nen snak­ket med ham før det var klart at fyl­kes­po­li­ti­ker­ne ut­set­ter sa­ken. Po­li­ti­ker­ne i Kris­tian­sand be­hand­ler sa­ken nes­te uke.

for­de­ling

Hvis for­sla­get til drift av Kunst­si­lo­en blir ved­tatt, lig­ger det an til at Kris­tian­sand kom­mu­ne må ut med åtte mil­lio­ner i året (20 pro­sent) fra 2021. Vest-agder fyl­kes­kom­mu­ne bi­drar med 4,8 mil­lio­ner (12 pro­sent).

Men det­te for­ut­set­ter alt­så at sta­ten dek­ker en an­del på 60 pro­sent. Det vil si 24 mil­lio­ner i 2021. Ar­bei­der­par­ti­ets gruppe­le­der, Ran­di Øver­land, me­ner at de først må se om dis­se pen­ge­ne kom­mer. Det blir ikke klart før i stats­bud­sjet­tet til høs­ten.

– Der­som for­de­lin­gen ikke opp­rett­hol­des, kan det­te bli svært dyrt for fyl­ket og de and­re re­gio­na­le ak­tø­re­ne, sier Øver­land som ikke de­ler Frps prin­si­pi­el­le mot­stand mot kunst­si­lo­en.

– Det er et spen­nen­de pro­sjekt, men med man­ge og vans­ke­li­ge de­ler. Det gjel­der styre­sam­men­set­nin­gen, uklar­het om in­ves­te­rings­be­løp og alt­så et me­get usann­syn­lig og usik­kert drifts­kon­sept. Det mest ut­ford­ren­de er drif­ten, sier Ran­di Øver­land.

ILLUSTRASJON: MESTRES WÅGE ARQUITECTES OG MX_

Det er av­klart hvor­dan den nye Kunst­si­lo­en skal se ut, men fi­nan­sie­rin­gen er ennå ikke av­klart. Ons­dag be­stem­te fyl­kes­po­li­ti­ker­ne at hele sa­ken skul­le ut­set­tes. De me­ner det er for mye usik­ker­het knyt­tet til pro­sjek­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.