Ram­pe­te moro

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CA­THRI­NE SORDAL

ANIMASJON/FAMILIEFILM/KOMEDIE «Kap­tein Su­per­tru­se: Den førs­te epis­ke fil­men»

USA 2017

Regi: Da­vid Soren

Ma­nus: Nicholas Stol­ler, ba­sert på Dav Pil­ke­ys bok­se­rie med sam­me navn

Dream­works Ani­ma­tion har film­a­ti­sert bok­suk­ses­sen «Kap­tein Su­per­tru­se», og re­sul­ta­tet er gans­ke så vel­lyk­ket.

Bok­se­ri­en av Dav Pil­key, som er ut­gitt i 19 land og har solgt over 300.000 ek­semp­la­rer bare i Nor­ge, hand­ler om beste­kom­pi­se­ne Tho­mas og Ha­rald som all­tid hen­ger sam­men. Av de voks­ne blir de sett på som gans­ke ram­pe­te, sær­lig av den stren­ge rek­to­ren Mr. Krupp. Men da rek­to­ren prø­ver å split­te dem for godt, hyp­no­ti­se­rer de ham til å bli de­res egen tegne­se­rie­helt. Den snil­le, ikke kjempe­smar­te, men vel­dig mo­di­ge - Kap­tein Su­per­tru­se.

Gut­te­nes rampe­stre­ker er ald­ri ond­sin­ne­de, og de­res krea­ti­vi­tet når sta­dig nye høy­der mens de prø­ver å få hver­and­re til å le. De byg­ger hver­and­re opp og støt­ter hver­and­re i tykt og tynt, og vi­ser hvor­dan en god venn skal være. Og selv om de voks­ne av og til er litt kji­pe, er gut­te­ne gans­ke for­stå­el­ses­ful­le mot dem også.

Fil­men er vel­dig tro mot bok­se­ri­ens ånd og ka­rak­te­rer, og er en for­nøye­lig opp­le­vel­se for både sto­re og små. Fan­ta­si­en blomst­rer og det er ikke måte på hva gut­te­ne får til, men det blir ald­ri hese­ble­sen­de. Ani­ma­sjo­nen pas­ser yp­per­lig til his­to­ri­en og ka­rak­te­re­ne, og det er en rek­ke minne­ver­di­ge øye­blikk som vil trim­me lat­ter­musk­le­ne til hele fa­mi­li­en.

Nå kan du se Tho­mas, Ha­rald og Kap­tein Su­per­tru­se på det sto­re ler­re­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.