Mer larm enn sjarm

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

ACTION/EVEN­TYR «The Mum­my»

USA 2016

Regi: Alex Kurtz­man Ma­nus: Da­vid Koepp, Chris­top­her Mcquar­rie, Dy­lan Kuss­man Al­ders­gren­se: 12 år

In­dia­na Jo­nes til­satt en dash «Mis­sion: Im­pos­sib­le» med zom­bier og mas­si­ve øde­leg­gel­ser att­åt: Ba­sert på en sånn opp­skrift er det rart at «The Mum­my» ikke er blitt en fest­li­ge­re film.

Mar­vels su­per­helt­uni­vers har vært en stør­re suk­sess enn selv den mest op­ti­mis­tis­ke film­sel­skaps­mo­gul kun­ne drøm­me om. Nå har noen be­stemt seg for å prø­ve det sam­me med de klas­sis­ke Uni­ver­sal-monst­re­ne fra 1930- og 40-tal­let. La oss håpe at de and­re «Dark Uni­ver­se»-fil­me­ne – dem om The Wolf Man, The In­vi­sib­le Man, Fran­ken­stein og de and­re – blir mer in­spi­rer­te enn «The Mum­my».

Skrø­nen om det eld­gam­le, egyp­tis­ke grav­kam­me­ret som åp­nes og den ond­sin­ne­de mu­mi­en som vek­kes til live, er blitt gjen­for­talt så man­ge gan­ger at nok en ver­sjon en­ten kre­ver be­ty­de­lig ny- ten­king el­ler sto­re meng­der vidd for å fun­ge­re. «The Mum­my» har ikke nok av noen av de­le­ne.

I ste­det kas­ter den oss ut i den ene si­tua­sjo­nen mer hå­re­te enn den and­re – det er flash­backs til old­ti­das Egypt i det ene øye­blik­ket og fly som styr­ter over Eng­land i det nes­te – uten noen gang å ta seg tid til å byg­ge opp en or­dent­lig spen­nings­kur­ve. Og Tom Crui­se sine for­søk på Har­ri­son Ford-ak­tig selv­iro­ni vir­ker ald­ri mer enn sånn pas­se over­be­vi­sen­de.

Tom Crui­se og An­na­bel­le Wal­lis har ho­ved­rol­le­ne i even­tyr­fil­men «The Mum­my», nok en gjen­for­tel­ling av den gam­le egyp­tisk­for­ban­nel­se-fra-old­tida-skrø­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.