Sta­sjons­vogn­tur på førs­te klas­se

Den er stor, vak­ker, stille­gå­en­de som en myk som­mer­bris og spor­ty. Pluss mye mer!

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

Når BMW kom­mer med nye mo­del­ler, gjør de det med stil. De for­kas­ter sjel­den ut­se­en­de og lin­jer som har fun­gert, men vel­ger å opp­gra­de­re der bil­fol­ket mer­ker det mest, på ut­styr, kjøre­kom­fort og inn­ven­di­ge de­tal­jer. Så også med nye 5-se­rie Tou­ring, bi­len som på man­ge må­ter er midt i blin­ken for nor­ges­mar­ke­det, ikke minst om du vel­ger xdri­ve, alt­så drift på alle fire hju­le­ne. Litt stør­re enn for­gjen­ge­ren er den, med ba­ga­sje­vo­lum som for­sik­tig nær­mer seg 600 li­ter, drøyt 100 kilo let­te­re og med dit­to øk­ning på nytte­las­ten.

Vi har tid­li­ge­re vak­kert om­talt 5-se­ri­en etter å ha kjørt se­dan­ver­sjo­nen. I Nor­ge har så langt de fles­te valgt sta­sjons­vogn­ut­ga­ven Tou­ring, og slik blir det nok også den­ne gang selv om kon­kur­ran­sen fra de pris­guns­ti­ge plug in­ut­ga­ve­ne utvil­somt hard­ner til. Fore­lø­pig er ikke Tou­ring å få i lad­bar ver­sjon.

over Mil­lio­nen

Men du får så mye mer om du vel­ger den­ne bi­len. Og har råd til det. Ver­sjo­nen vi kjør­te, med en rekke­sek­ser med 265 heste­kref­ter og full­stap­pet med ut­styr, kry­per nok over mil­lio­nen i inn­kjøps­pris. Men går du for 190-die­sel­hes­te­ren, og kla­rer deg med ut­sty­ret fab­rik­ken har lagt inn i den så­kal­te inn­stegs­mo­del­len, er pris­lap­pen 617.000 kroner. Da får du litt av en bil, og en god del mer om du leg­ger til noen at­trak­ti­ve ut­styrs­pak­ker, slik de fles­te gjør. Og be­ta­ler for det.

Men nå skal det dreie seg om noen for­mid­dags­ti­mer i 530d xdri­ve. Fak­tisk noen ti­mer som tar kjøre­fø­lel­sen og opp­le­vel­sen av å sit­te bak rat­tet til nye høy­der. Det er fort å hev­de at «bed­re kan det ikke bli», og så kom­mer det sik­kert nye løft både når det gjel­der ut­styr og mo­to­rer nes­te gang mo­del­len for­nyes.

kref­ter i over­flod

Med 265 heste­kref­ter og et drei­e­mo­ment på godt over 600 Nm har du kref­ter i over­flod og gjør unna 0-100 km/t på 5,6 se­kun­der. Det er raskt! I til­legg skjer det så fløy­els­bløtt og stil­le tak­ket være iso­la­sjon, die­sel­mo­tor du nes­ten ikke hø­rer svi­ver og en åtte trinns gir­kas­se av sed­van­lig Bmw-kva­li­tet. Man­ge har hev­det at på auto­mat­gir er BMW rett og slett best i klas­sen.

Med kom­fort­se­ter som stil­ler seg inn slik du selv har valgt, og fø­rer­støt­te og sik­ker­het som sterkt nær­mer seg den selv­kjø­ren­de bi­len, gjør BMW bil­tu­ren til en opp­le­vel­se jeg gjer­ne skul­le un­net and­re. Litt av en over­gang å set­te seg inn i min Corol­la 2001-mo­dell etter Tou­ring-tu­ren! Uten å si et vondt ord om gam­le­bi­len som bare går og går uten å muk­ke.

Peke­fin­ge­ren

Som godt vok­sen og langt fra su­per­di­gi­tal bi­list er det her­lig å opp­le­ve et dash­bord og in­stru­men­ter så ryd­dig og over­sikt­lig at du etter få se­kun­der fø­ler at du har kon­troll over det mes­te. Den nye og langt stør­re be­rø­rings­skjer­men er en­kel å hånd­te­re, og mor­somt er det å kun­ne dreie på peke­fin­ge­ren foran skjer­men og heve el­ler sen­ke lyd­ni­vå­et på ra­dio­en.

En an­nen de­talj der 5-se­ri­en Tou­ring skil­ler seg ut er at vin­du­et i bak­døra kan åp­nes se­pa­rat. En geni­al måte der­som du skal set­te fra deg et par bære­po­ser el­ler ta ut små­ting fra ba­ga­sje­rom­met. På den ut­styrs­tun­ge bi­len vi prøv­de var det også hele­lek­tro­nisk hen­ger­fes­te. Kos­ter rundt 10.000 kroner eks­tra, men både prak­tisk og ele­gant.

«svin­ger Bak»

Etter noen kilo­me­ter på svin­ge­te Hø­våg-vei­en der xdri­ve-sys­te­met fikk vist seg skik­ke­lig fram, skul­le vi snu og mot­vil­lig le­ve­re bi­len til­ba­ke. Trang var snu­plas­sen, men med sty­ring også på bak­hju­le­ne, var det en­kelt å snu de nød­ven­di­ge 180 gra­de­ne. Og vel­ger du sports­mo­dus på sli­ke vei­er, blir bi­len yr som en ung­fole og øker smile­fre­kven­sen hos fø­re­ren.

BMW 530d xdri­ve Tou­ring mø­ter tøf­fe kon­kur­ren­ter som E-klas­sen fra Mer­ce­des og gjer­ne også nye Vol­vo V90. I til­legg til at Au­di A6 er ven­tet i helt ny ut­ga­ve om ikke len­ge. Men bi­len har så mye kva­li­tet i seg at pre­mi­um­ut­ford­rer­ne gans­ke sik­kert skal få føle at her le­ve­rer BMW en bil som frak­ter deg, pas­sa­sje­re­ne og gjer­ne også ba­ga­sjen på førs­te klas­se.

Til og med to vak­re lø­pen­de rå­dyr duk­ket opp for å ta en rask titt på bi­len da vi fo­to­gra­fer­te den ved An­dø­en Gård.

FOTO: TOR MJAALAND

Rygge­ka­me­ra­et hol­der høyt nivå på bi­len.

FOTO: TOR MJAALAND

Se­pa­rat åp­ning av bak­vin­du­et er en lur løs­ning.

FOTO: TOR MJAALAND

Inn­ven­dig fin­ner vi kan­skje de størs­te ny­he­te­ne, blant an­net den sto­re be­rø­rings­skjer­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.