Sko­da-suk­sess uten el­bi­ler

Med salg langt over lands­gjen­nom­snit­tet og på sølv­plass på re­gist­re­rings­sta­ti­stik­ken i Kris­tian­sand i mai, smi­ler salgs­sje­fen hos Sko­da-for­hand­ler G-bil svært bredt for ti­den.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND tor.mjaaland@fvn.no - 98248500

Det har for­res­ten Tor Erik Røed gjort len­ge, og han kan vise til øk­ning i sal­get av nye bi­ler etter at fem må­ne­der av året er gått på 11,8 pro­sent, målt opp mot et svært godt fjor­år. Mar­keds­an­de­len i Kris­tian­sand var i mai på hele 11,5 pro­sent og to­talt 8,7 pro­sent i årets fire førs­te må­ne­der. For Nor­ge to­talt er mar­keds­an­de­len for Sko­da på 5,8 pro­sent.

– Suk­sess­mo­del­len vår er utvil­somt Octa­via som på man­ge må­ter er blitt fa­mi­lie­bi­len for svært man­ge sør­len­din­ger, sier Røed og vi­ser til at så langt i år er det le­vert ut 85 nye Octa­via, de al­ler fles­te i sta­sjons­vogn­ut­ga­ven og med fire­hjuls­drift. Mens sta­sjons­vogn­mar­ke­det har hatt en kraf­tig nedad­gå­en­de tendens til for­del for suv-mar­ke­det, hol­der Octa­via stand.

I til­legg har Sko­da i vår lan­sert den sto­re suv-en Ko­diaq som al- le­re­de yp­per seg og pas­ser­te i mai stor­bi­len Su­perb på re­gist­re­rings­sta­ti­stik­ken.

– Vi har solgt nær­me­re 70 Ko­diaq al­le­re­de, sier Røed som sy­nes det er utro­lig gøy å være oppe og slåss med de al­ler bes­te.

– Og det gjør vi uten å ha el­bi­ler el­ler lad­ba­re hy­bri­der å til­by. Det vi­ser at folk fort­satt tror på bi­ler med mo­der­ne og ut­slipps­venn­li­ge die­sel- og ben­sin­mo­to­rer, sier Røed som sam­men med gode kol­le­ger har mer å gle­de seg til:

– Sent på høs­ten kom­mer den mel­lom­sto­re suv-en Karoq. Med sed­van­lig «Sko­da-pri­sing» kom­mer den til å bli en knall­tøff ut­for- drer i mar­ke­det for mel­lom­sto­re suv-er, lo­ver Tor Erik Røed.

FOTO: TOR MJAALAND

Han smi­ler bredt, salgs­sje­fen hos G-bil, Tor Erik Røed etter ster­ke salgs­tall i årets fem førs­te må­ne­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.