Vil ha bort ag­gres­siv tig­ging

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ODD-INGE RØN­NING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re kre­ver mer syn­lig po­li­ti i Mar­kens for å få bukt med pille­salg og ag­gres­siv tig­ging.

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re vil ikke fjer­ne rom­lei­ren un­der Ves­ter­brua. Deri­mot kre­ver han mer syn­lig po­li­ti i Mar­kens for å få bukt med pille­salg og ag­gres­siv tig­ging.

– Det­te kan po­li­ti­et ord­ne gjen­nom om­prio­ri­te­ring på dagen hvis de øns­ker, og det sy­nes jeg de skal, sier ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H).

Han min­ner om at Ag­der-po­li­ti­et er til­ført 67 nye po­liti­stil­lin­ger den sis­te re­gje­rings­pe­rio­den.

PATRULJERING

– Hvor­for den­ne kla­re opp­ford­rin­gen?

– For­di det fore­går en del ag­gres­siv tig­ging og pille­salg i Mar­kens og det­te ska­per uro. Det fore­går en del and­re ting også. Der­for bør po­li­ti­et være der syn­lig og hånd­heve lov og or­den, sier Fur­re, som øns­ker god gam­mel­dags patruljering.

– Har du sagt det­te til po­li­ti­et? – Jeg har snak­ket med po­liti­sta­sjons­sje­fen, men vi har ikke for­melt kom­met med noe krav på po­liti­råds­møte. Nes­te møte er til høs­ten. Det­te bør ord­nes nå, sier Fur­re.

Kris­tian­sand-ord­fø­re­ren kom­mer med ut­spil­let i for­bin­del­se med et skrift­lig spørs­mål fra De­mo­kra­te­nes Vi­dar Klep­pe. Klep­pe satt og så tv-do­ku­men­ta­ren om tig­ging i Bergen og fant grunn til å ta opp igjen en sak fra i fjor høst. Da spur­te han ord­fø­re­ren om å fjer­ne rom­lei­ren un­der Ves­ter­brua.

IKKE FJER­NE LEIREN

Fur­re sva­rer alt­så med bønn om mer po­li­ti i Kris­tian­sands mest sen­tra­le handle­gate. Han vil ikke ta ini­tia­tiv til å fjer­ne leiren un­der broa.

– Jeg sy­nes ikke vi skal ut­for­me po­li­tikk ba­sert på en tv-do­ku­men­tar fra en an­nen by. Etter de­bat­ten som kom i etter­kant, har po­li­ti­et vur­dert si­tua­sjo­nen i Kris­tian­sand. Den er en helt an­nen enn i Bergen, sier Fur­re.

Fur­re min­ner om at leiren lig­ger på vei­ve­se­nets grunn. Han sier kom­mu­nen kun­ne bedt om at den fjer­nes, men han øns­ker en mer prag­ma­tisk til­nær­ming. Ved å fjer­ne leiren, fryk­ter han Oslo­til­stan­der med tel­ting i by­mar­ka og dår­lig sa­ni­tæ­re for­hold og til­gri­sing og for­søp­ling av par­ker.

Fur­re gjen­tar at han ikke øns­ker lokalt tig­ger­for­bud, men hel­ler na­sjo­nalt tig­ger­for­bud.

KLEP­PE SKUF­FET

Vi­dar Klep­pe er ikke spe­si­elt for­nøyd med ord­fø­re­rens svar.

– Ord­fø­re­ren sen­der bal­len over til po­li­ti­et og fore­tar seg in­gen­ting. Det er å luk­ke øyne­ne for pro­ble­me­ne tig­ger­ne ska­per i byen vår, sier han.

Po­liti­sta­sjons­sjef i Kris­tian­sand, Ole Hor­te­mo, de­ler Fur­res øns­ke om mer syn­lig po­li­ti i Kris­tian­sand.

– Det­te er et øns­ke vi de­ler med Fur­re. Når po­li­ti­et er til ste­de, bi­drar vi til å hind­re ulov­lig­he­ter. Men jeg kan ikke love mer syn­lig po­li­ti i Mar­kens. Vi har den be­man­nin­gen vi har, og bru­ker res­sur­se­ne våre så godt vi kan – til de vik­tigs­te opp­ga­ve­ne. Men det er klart at det blir mer syn­lig po­li­ti når vi til­fø­res fle­re po­liti­stil­lin­ger, sier po­liti­sta­sjons­sje­fen.

Han be­mer­ker at po­li­ti­et ikke har avdekket ulov­lig pille­salg de sis­te uke­ne. Sa­ker hvor ulov­lig pille­salg har blitt avdekket har med­ført bort­vis­ning av in­volver­te, iføl­ge ham.

– Vi har den se­ne­re ti­den også hatt få kla­ger på ag­gres­siv tig­ging i byen. Det­te er noe som går i bøl­ger, på­pe­ker Hor­te­mo.

HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Kris­tian­sand-ord­fø­rer Ha­rald Fur­re vil ha fle­re po­liti­pa­trul­jer i Mar­kens, men han vil ikke fjer­ne rom­lei­ren un­der Ves­ter­brua. Her står han i Vest­re Strand­gate.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Tig­ging er en ting, ag­gres­siv tig­ging er noe an­net, og det vil ord­fø­rer Ha­rald Fur­re at po­li­ti­et slår har­de­re ned på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.