Be­ti­me­lig kre­ditt­inn­stram­ming

At det stram­mes inn på reg­le­ne for for­bruks­lån og kre­ditt­kort, er dess­ver­re nød­ven­dig.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Fi­nanstil­sy­net er i ferd med å stram­me inn på re­gel­ver­ket for kre­ditt­kort og for­bruks­lån. Iføl­ge Da­gens Næ­rings­liv vil ban­ke­ne snart få lov til kun å ut­ste­de ett kre­ditt­kort per kun­de uten å fore­ta en grun­dig sjekk av ved­kom­men­des pri­vat­øko­no­mi. Det ene kor­tet skal i til­legg ha en kre­ditt­ram­me på mak­si­malt 25.000 kro­ner.

Bak­grun­nen er vel­do­ku­men­tert.

Bå­de an­tall kre­ditt­kort og gjel­den knyt­tet til dem, har skutt kraf­tig i væ­ret si­den 2013. Rik­tig­nok ut­gjør for­bruks­lån kun tre pro­sent av nors­ke hus­hold­nin­gers gjeld, men stod li­ke­vel for nes­ten åtte pro­sent av gjelds­veks­ten i tolv­må­ne­ders­pe­rio­den fram til 31. mars i år. Og som Fi­nanstil­sy­nets di­rek­tør, Mor­ten Balt­zer­sen, ut­ta­ler til DN: «I til­legg til å øke ri­si­ko­en i for­bru­ker­nes egen øko­no­mi, kan øk­nin­gen i for­bruks­lån bi­dra til økte ut­låns­tap og svek­ket om­døm­me for fi­nans­næ­rin­gen.»

Bå­de tra­di­sjo­nel­le ban­ker

og mind­re, mer spe­sia­li­ser­te fi­nans­fore­tak mar­keds­fø­rer for­bruks­lån, gjer­ne knyt­tet til di­ver­se ty­per kre­ditt­kort. Det er pro­duk­ter som raskt blir me­get dyre for den som ikke har stål­kon­troll på egen øko­no­mi fra må­ned til må­ned. Den sto­re de­len av fi­nans­næ­rin­gen som yter lån og kre­ditt til pri­vat­per­soner, stre­ver kon­ti­nu­er­lig med å fin­ne den ret­te ba­lanse­gan­gen mel­lom for­svar­lig kre­ditt­vur­de­ring på den ene si­den, inn­tekts­gi­ven­de salg på den and­re. Nå vir­ker det som om vi er in­ne i en pe­rio­de da salgs­ive­ren har tatt over­hånd igjen, og da er det på sin plass at Fi­nanstil­sy­net gjør job­ben sin og stram­mer inn. For næ­rin­gen selv kla­rer det åpen­bart ikke.

De nye ret­nings­lin­je­ne

må også ses i sam­men­heng med am­bi­sjo­ne­ne om et sen­tralt gjelds­re­gis­ter. In­ten­sjo­nen er at ban­ker og and­re fi­nans­fore­tak skal kun­ne kon­trol­le­re opp­lys­nin­ger fra po­ten­si­el­le kun­der om ek­sis­te­ren­de gjelds­be­last­ning, og slik hind­re sva­ke sje­ler fra å ta opp lån som de ikke vil kun­ne be­tje­ne. Ven­te­lig fat­ter Stor­tin­get et ved­tak om gjelds­re­gis­te­ret før som­mer­en, og dess­ver­re sy­nes også det å være nød­ven­dig.

Nå vir­ker det som om vi er in­ne i en pe­rio­de da salgs­ive­ren har tatt over­hånd igjen

Mor­ten Balt­zer­sen, Kre­dittil­sy­nets sjef, vars­ler inn­stram­ming av regle­ver­ket for kre­ditt­kort og for­bruks­lån.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.