Tre­dob­let kost­nad til sko­le

Kjøp og oppus­sing av flykt­nings­ko­len i Mandal var be­reg­net til fem mil­lio­ner kro­ner. Slutt­reg­nin­gen ble tre gan­ger så høy.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

– Den­ne his­to­ri­en for­tel­ler om en svik­ten­de vur­de­rings­evne fra kom­mu­nens side. Det er rett og slett flaut, me­ner le­der av plan­ut­val­get og by­styre­re­pre­sen­tant Jon Gun­nar Ask (H).

Byg­get som på folke­mun­ne he­ter Salem­byg­get står ved si­den av Furulun­den barne­sko­le. Mandal ble til­budt å kjø­pe byg­get i 2013 av Den Frie Evan­ge­lis­ke Me­nig­het, noe som skjed­de. Byg­get ble solgt for 2,55 mil­lio­ner kro­ner.

Res­ten av pen­ge­ne som ble be­vil­get skul­le gå til en oppus­sing.

Først i etter­tid av kjø­pet be­stil­te da­væ­ren­de råd­mann en tek­nisk rap­port som kon­klu­der­te med at det vil­le bli så dyrt med om­byg- ging og re­no­ve­ring at byg­get bur­de blitt re­vet og satt opp et nytt.

– At man først i etter­kant fikk sjek­ket til­stan­den, er sterkt å be­brei­de, me­ner Ask.

REKKEFØLGEKRAV

Men så en­kelt som å rive byg­get var det ikke. I det­te om­rå­det er nem­lig de of­fent­li­ge byg­ge­ne som sko­le­ne og Man­dals­hal­len låst til rekkefølgekrav ved opp­sett av ny­bygg.

Det sier at der­som det blir byg­get nytt, ut­lø­ser det krav om å set­te opp en gang- og syk­kel­bro over Frid­tjof Nan­sens vei først. En slik bro er be­reg­net til å kos­te 30 mil­lio­ner kro­ner.

– Så det var jo ikke ak­tu­elt. Kom­mu­nen har ikke øko­no­mi til noe slikt, sier kom­mu­nal­sjef for by­ut­vik­ling, Ar­ne Wil­helm­sen.

– Kun­ne dere ikke bare ved­ta å ta bort et slikt krav?

– Nei, vi kan ikke for­skjells­be­hand­le kom­mu­nen og pri­va­te i et slikt spørs­mål.

Der­med måt­te kom­mu­nen drop­pe tan­ken på å rive. By­sty­ret be­vil­get yt­ter­li­ge­re fem mil­lio­ner kro­ner til pro­sjek­tet for å sik­re nok pen­ger.

AVDEKKET FUKT OG RÅTE

Men så kom be­hov om mer plass som til­sa mer om­byg­ging. Dess­uten ble det avdekket at tak, gulv og det elek­tris­ke måt­te skif­tes. Her var sto­re fukt- og råte­ska­der i byg­get fra 1930-tal­let.

I mars i fjor ble by­sty­ret tvun­get til å be­vil­ge mer pen­ger, igjen med nye fem mil­lio­ner kro­ner.

Nå fore­lig­ger slutt­regn­ska­pet: 15,2 mil­lio­ner kro­ner har det kos­tet.

I en ut­red­ning for by­sty­ret be­kla­ger råd­mann Ire­ne Lun­de at sa­ken ut­vik­let seg slik, og at de førs­te fem mil­lio­ne­ne som po­li­ti­ker­ne be­vil­get skap­te en for­vent­ning om at pro­sjek­tet vil­le hol­de seg in­nen for den­ne ram­men.

Hun skri­ver også at ru­ti­ne­ne nå er gjort om for å hind­re at noe slikt skal skje igjen.

IKKE TRYGG

Ask er slett ikke sik­ker på «nye ru­ti­ner» sik­rer at by­sty­ret ikke igjen må be­vil­ge eks­tra­pen­ger til pro­sjekt som Salem­byg­get.

– Nei, det er jeg ikke trygg på. Det er fle­re ek­semp­ler på at det sam­me har skjedd før, som ek­sem­pel­vis Hes­lands­hei­men, sier han.

Også by­styre­re­pre­sen­tant Paul Stor­holt (Frp) er sterkt kri­tisk.

– En ting er at man fant ut at byg­get had­de sto­re ska­der først etter at det var kjøpt. Men minst like ille var det at det ble be­stemt å set­te i gang om­byg­ging uten en po­li­tisk pro­sess. Først i etter­tid fikk vi rede på det og da var vi jo låst til å be­vil­ge mer pen­ger, sier Stor­holt.

Hel­ler ikke han er sik­ker på at nye ru­ti­ner skal hind­re at slikt skjer igjen.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Høy­res by­styre­re­pre­sen­tant Jon Gun­nar Ask foran Salem­byg­get der kjøp og om­byg­ging kos­tet Mandal kom­mu­ne dyrt. Han me­ner over­skri­del­se­ne som har skjedd er flaut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.