– In­gen kon­kre­te pla­ner om å end­re ruta

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

kla­rer å ha et fly­buss­til­bud, bør det være mo­del­len, hel­ler enn pas­sa­sjer­grunn­la­get, det er noe galt med, sier Ar­ne Jo­han John­sen og leg­ger til:

– Selv om vi tross alt har par­ke­rings­mu­lig­he­ter, taxi, kol­lek­tiv­rute og fra ons­dag av også båt­plass­mu­lig­he­ter, skul­le vi svært gjer­ne hatt et fly­buss­til­bud.

– Gjør dere selv noe med sa­ken?

– Vi had­de et møte med AKT da Fly­bus­sen for­svant til nytt­år og fikk flyt­tet stoppe­ste­det fra ad­mi­ni­stra­sjons­byg­get til uten­for ter­mi­nal­byg­get. Vi vil også gjer­ne ut­ford­re dem til å øke fre­kven­sen til to gan­ger i ti­men, sva­rer John­sen, og leg­ger til at det­te ikke bare an­går rei­sen­de til og fra Kje­vik, men også de man­ge som job­ber i om­rå­det.

I Før­de be­kref­ter luft­havn­sjef Kjell Ot­to Gjes­dal at fly­plas­sen, med sine drøye 80.000 år­li­ge rei­sen­de, har fly­buss­av­gan­ger til samt­li­ge av sine sju av­gan­ger og an­koms­ter på hver­da­ger.

– Det er det lo­ka­le bussel­ska­pet som dri­ver ruta, og det vir­ker til å fun­ge­re bra, sier Gjes­dal.

– Har dere hatt noen ut­ford­rin­ger med fly­buss­drif­ten?

– Ikke meg be­kjent. Fly­bus­sen har vært i drift si­den fly­plas­sen ble åp­net i 1986, sva­rer Gjes­dal.

– 35-bus­sen er en ren rute­buss som går etter opp­satt rute. Det er ikke en fly­buss som ven­ter på for­sin­ke­de fly, for­tel­ler mar­keds- og ut­vik­lings­sjef Tho­mas Ruud Jen­sen i AKT.

Og selv om han kan vise til at an­tall pas­sa­sje­rer dob­let seg over en to­må­ne­ders­pe­rio­de fra 2016 til 2017, da Fly­bus­sen fort­satt ope­rer­te, lo­ver han ikke økt fre­kvens.

– Vi har in­gen kon­kre­te pla­ner om å end­re den­ne ruta. Den eva­lu­eres kon­ti­nu­er­lig på etter­spør­sel, og selv om pas­sa­sjer­meng­den økte fra 1000 i mars og april i fjor til 2000 i mars og april i år, er det and­re ru­ter som har stør­re an­del pas­sa­sje­rer og ful­le­re bus­ser enn Kje­vik, fort­set­ter Jen­sen, og vi­ser til M1 og M2.

– Det­te hand­ler ikke bare om oss som bor her, men også om de som kom­mer på be­søk. Det er rett og slett tung­vint å kom­me til og fra fly­plas­sen uten bil el­ler taxi, sier Ven­st­re-po­li­ti­ker Pet­ter N. Told­næs og fort­set­ter:

– Skal vi gjø­re det ri­me­li­ge­re og enk­le­re å vel­ge grøn­ne al­ter­na­ti­ver, må det­te på plass. Jeg har vært man­ge ste­der i Nor­ges land, men så å si ald­ri opp­levd at det ikke står en buss og ven­ter ved an­komst, sier Told­næs. Ven­st­re har reist in­ter­pel­la­sjon i bå­de Kris­tian­sand kom­mu­ne og beg­ge Ag­der-fyl­kes­tin­ge­ne om sa­ken.

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re svar­te i in­ter­pel­la­sjo­nen at det mest bære­kraf­ti­ge til­bu­det per i dag ser ut til å være en fort­set­tel­se av lo­kal­buss­ru­ten med økte fre­kven­ser.

Noe han har fulgt opp med et brev til AKT.

«Bus­sen kan nå kjø­re helt inn til ter­mi­nal­byg­get, og den lave pri­sen er et gode for fly­rei­sen­de, men av­gan­ger én gang i ti­men er for lite til å gjø­re buss­til­bu­det til godt al­ter­na­tiv til taxi el­ler pri­vat­bil», skri­ver ord­fø­re­ren og hen­stil­ler AKT om å øke fre­kven­se­ne til Kje­vik.

– Er­fa­rin­gen med å ha pri­va­te ak­tø­rer har vært klei­ne i fle­re år. Der­for me­ner vi det er bed­re å sat­se på AKT. Selv om etter­spør­se­len så langt ty­de­lig­vis ikke har vært god nok for pri­va­te ak­tø­rer, tror jeg det er man­ge som vil vur­de­re buss til drøye 30 kro­ner fram­for taxi til drøye 300 kro­ner om bus­sen går hver halv­time, sier Fur­re.

RICHARD NODELAND

FOTO: TOM HUGO HERMANSEN

Det var mye ba­ga­sje som skul­le stues inn i 35-bus­sen sist søn­dag på vei til Kje­vik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.