Do­ku­men­ter­te dop­bruk blant stu­den­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARIE N. KALVEHAGEN OG NTB

Fem ele­ver fra Grim­stad im­po­ner­te bå­de jury og kunn­skaps­mi­nis­ter med sin forsk­ning på pre­sta­sjons­frem­men­de dop­bruk blant am­bi­siø­se jus- og lege­stu­den­ter.

– Vi ble vel­dig over­ras­ket, men sy­nes det er vel­dig stas, sier He­le­ne Stor­sæ­ter.

I un­der­sø­kel­sen «Pre­sta­sjons­kul­tu­rens bak­side – pug­gedop» bru­ker de fem ele­ve­ne ved Dahls­ke vi­dere­gå­en­de sko­le bå­de in­for­mant­in­ter­vju­er og en egen spørre­un­der­sø­kel­se for å kom­me fram til kon­klu­sjo­nen om at pre­sta­sjons­frem­men­de rus­mid­ler er svært høy på de pre­sti­sje­fyl­te jus- og medi­sin­stu­die­ne.

Tors­dag ble Ai­na Pe­der­sen, Bea­te Hau­gen, He­le­ne Sto­re­nes, He­le­ne Stor­sæ­ter og Sere­na Han­sen hed­ret som vin­ne­re av Hol­berg­pri­sen i sko­len. Fag­jury­en om­ta­ler elev­forsk­nin­gen som et «spen­stig og en­ga­sje­ren­de pro­sjekt».

– Fun­ne­ne fra opp­ga­ven er in­ter­es­san­te og for­bløf­fen­de, ut­ta­ler jury­en.

Sva­re­ne fra de fem in­for­man­te­ne og de 37 jus- og medi­sin­stu­den­ter an­ty­der at mer enn halv­par­ten av stu­den­te­ne kan være bru­ke­re av så­kalt pug­gedop. Pris­vin­ner­ne un­der­stre­ker selv at det­te må reg­nes som en peke­pinn, og høs­ter ros fra jury­en.

– Det er in­ter­es­sant at det­te er stu­di­er som jus og medi­sin, med stu­den­ter som i frem­ti­den skal hånd­te­re helse og lov­gi­ving, he­ter det i fag­jury­ens ut­ta­lel­se der ele­ve­ne be­røm­mes for å ha ma­nøv­rert stø­dig gjen­nom det som lett kun­ne blitt et etisk mine­felt.

Pris­vin­ner­ne ble kunn­gjort av kunn­skaps­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen un­der en til­stel­ning i til­knyt­ning i Bergen tors­dag. Han un­der­stre­ker at Hol­berg­pri­sen i sko­len vi­ser at forsk­ning bå­de er vik­tig og mor­somt

– Vi tren­ger enda fle­re frem­ra­gen­de fors­ke­re for å bi­dra til løs­nin­ger på alt fra miljø­ut­ford­rin­ge­ne til uten­for­skap. Pri­sen kan være en dør­åp­ner for ele­ve­ne til en fram­ti­dig fors­ker­kar­rie­re, ut­ta­ler Røe Isak­sen.

Hol­berg­pri­sen i sko­len er en år­lig forsk­nings­kon­kur­ran­se der mer enn 400 ele­ver i vi­dere­gå­en­de sko­le år­lig kon­kur­re­rer med egen forsk­ning.

Andre­pri­sen for 2017 gikk til Kan­war­jot Kaur fra Elve­bak­ken vi­dere­gå­en­de sko­le i Oslo som har sett på hva som er av­gjø­ren­de for at norsk olje­po­li­tikk har vært vel­lyk­ket og hvor­for vi har unn­gått res­surs­for­ban­nel­se og kor­rup­sjon.

Bryn­jar Mor­ka Mæhlum ved Vest­by vi­dere­gå­en­de sko­le i Akers­hus fikk tredje­pris for sin stu­die av hvil­ke norsk­fag­li­ge fer­dig­he­ter som er vik­ti­ge i høy­ere ut­dan­ning. Årets læ­rer­pris for god gjen­nom­fø­ring av ar­bei­det med Hol­berg­pri­sen i sko­len, går til Trond Waage fra Ols­vi­kå­sen vi­dere­gå­en­de sko­le i Bergen.

FOTO: THOR BRØDRESKIFT/HOL­BERG­PRI­SEN

Fem vi­dere­gå­ende­ele­ver fra Grim­stad får Hol­berg­pri­sen i sko­len for sin opp­sikts­vek­ken­de forsk­ning på bruk av pre­sta­sjons­frem­men­de mid­ler blant jus- og lege­stu­den­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.