Vil ha eks­tra bom­sta­sjon

Til­gan­gen til gam­le E 39 mel­lom Kris­tian­sand og Søg­ne skal be­gren­ses med en eks­tra bom­sta­sjon når ny fire­felts­vei til Lyng­dal står fer­dig.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

– Nye Vei­er har be­reg­net at så pass mye tra­fikk vil vel­ge å kjø­re på gam­le E 39 i ste­det for nye E 39 uten bom, at det må etab­le­res en side­veis­bom, for­kla­rer Vi­dar Ose, sam­ferd­sels­sjef i Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne.

Når ny fire­felts­vei fra Brei­myr (ved Shell-sta­sjo­ne­ne ved Helle­myr) i Kris­tian­sand til Vat­lands­tun­ne­len i Lyng­dal står klar, er det øns­ke­lig å plas­se­re en så­kalt side­veis­bom på et el­ler an­net punkt mel­lom Brei­myr og Mo­nan i Søg­ne.

Bom­sta­sjo­nen vil be­gren­se til­gan­gen til gam­le E 39, som da vil være om­gjort til fyl­kes­vei.

FULL ENIGHET

Det er full enighet om en slik bom blant po­li­ti­ke­re i Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len – og i fyl­kes­tin­get i Vest-ag­der, iføl­ge Stor­tings­pro­po­si­sjon 135 S.

– For å få tra­fik­ken opp på E 39, må det være en side­veis­bom her, sier Ose.

Pro­po­si­sjon 135 S, som tro­lig ved­tas av Stor­tin­get 19. juni, be­skri­ver hvor­dan nye E 39 mel­lom Kris­tian­sand og Lyng­dal skal fi­nan­sie­res ved hjelp av 7,9 mil­li­ar­der kro­ner med bom­pen­ger og 13,6 mil­li­ar­der kro­ner med stat­li­ge mid­ler.

– Hvor­dan vet man med sik­ker­het at folk vil vel­ge gam­le E 39 uten en slik side­veis­bom?

– Det kos­ter jo en viss sum å kjø­re gjen­nom bom­me­ne på E 39. Man­ge vil mene at det blir så pass dyrt at de vil vel­ge den gam­le vei­en for å unn­gå å be­ta­le – hvis den­ne vei­en er gra­tis, sier Ose.

– Men i så fall fal­ler jo mye av grunn­la­get for å byg­ge E 39 bort, po­eng­te­rer sam­ferd­sels­sje­fen.

VIL BRUKE PEN­GE­NE LOKALT

Side­veis­bom­men vil iføl­ge es­ti­ma­ter ta inn inn­tek­ter på mel­lom 130 og 150 mil­lio­ner kro­ner i lø­pet av en pe­rio­de på 15 år.

Dis­se inn­tek­te­ne skal ikke bi­dra til å fi­nan­siere nye E 39, men gå til til­tak for myke tra­fi­kan­ter i om­rå­det, samt til­tak som be­gren­ser tra­fik­ken inn til Kris­tian­sand sen­trum.

Fyl­kes­kom­mu­nen, Sta­tens veg­ve­sen og be­rør­te kom­mu­ner vil star­te drøf­tin­ge­ne om hvor­dan pen­ge­ne skal bru­kes 22. juni.

NI BOMMER

Cir­ka 70 kilo­me­ter med fire­felts mo­tor­vei, der det er en has­tig­het på 110 kilo­me­ter i ti­men, mel­lom Brei­myr i Kris­tian­sand og Lyng­dal, kan stå fer­dig i 2023 og vil alt­så kun­ne kos­te rundt 21,5 mil­li­ar­der kro­ner.

Fædre­lands­ven­nen har tid­li­ge­re skre­vet at det er plan­lagt ni auto­ma­tis­ke bom­sta­sjo­ner på nye E 39. Hver av bom­sta­sjo­ne­ne skal etter pla­nen drif­tes i 15 år.

Når alle bom­me­ne er oppe og går på E 39 mel­lom Kris­tian­sand og Lyng­dal, vil det kun­ne kos­te mel­lom rundt 150 og 200 kro­ner å kjø­re strek­nin­gen, av­hen­gig av hvil­ken ra­batt man har.

– Hvis Nye Vei­er AS kla­rer å re­du­se­re kost­na­de­ne i for­bin­del­se med byg­ging av den nye vei­en, vil det føre til en re­duk­sjon i bom­taks­te­ne, sup­ple­rer Vi­dar Ose.

ARKIVFOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Po­li­ti­ke­re i Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len og i fyl­kes­tin­get i Vest-ag­der er eni­ge om å plas­se­re en side­veis­bom på et el­ler an­net punkt mel­lom Brei­myr og Mo­nan i Søg­ne .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.