Fi­ladel­fia fikk nei

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE R. ULEBERG

Bygg- og miljø­ut­val­get sier nei til ny dis­pen­sa­sjon for Fi­ladel­fia-me­nig­he­ten i Ven­ne­sla

Ved­ta­ket ble gjort med fem mot fire stem­mer tors­dag for­mid­dag. Ut­valgs­le­der Solveig Rob­stad me­ner Fi­ladel­fia kan tak­ke seg selv og at det nå får være nok med dis­pen­sa­sjo­ner i næ­rings­om­rå­det på Vike­land.

– Rundt 100 ele­ver og 38 an­sat­te i Kris­ten vgs Ven­ne­sla står uten til­bud fra høs­ten hvis ikke vi får dra­hjelp fra po­li­ti­ker­ne, sier rek­tor Ha­rald Røn­ning.

Han møt­te i bygg- og miljø­ut­val­get som vara­re­pre­sen­tant for KRF, men sat­te seg in­ha­bil på side­lin­jen mens sa­ken om Fi­ladel­fia ble drøf­tet.

Nå støt­ter Røn­ning seg til hå­pet om at hans par­ti KRF nok en gang sør­ger for at kom­mune­sty­ret i Ven­ne­sla gjør som Fi­ladel­fia ber om.

I 2015 fikk Fi­ladel­fia dis­pen­sa­sjo­ner til å dri­ve sko­le og in­ter­nat i næ­rings­byg­get ved si­den av Fi­ladel­fias kirke­bygg fram til juni 2017 på be­tin­gel­se av at de i mel­lom­ti­den la­get en ny og en­de­lig re­gu­le­rings­plan for om­rå­det. Den pla­nen er ikke kom­met.

– Hvor­for har dere som­let så med re­gu­le­rings­pla­nen?

– Vi må ta selv­kri­tikk på at vi ikke star­tet re­gu­le­ring tid­li­ge­re. Nå er vi i gang med re­gu­le­ring. Der­for ber vi om at dis­pen­sa­sjo­nen kan fort­set­te, sier Ha­rald Røn­ning.

Fi­ladel­fia øns­ker egent­lig en va­rig dis­pen­sa­sjon. Får de det, slip­per de ny re­gu­le­ring, Steins­land i KRF er klar på at dis­pen­sa­sjon kun skal gis mid­ler­ti­dig.

De sto­re be­drif­te­ne som er nabo til Fi­ladel­fia på Vike­land, samt Ven­ne­sla næ­rings­for­ening, har al­le­re­de vars­let kraf­tig mot­stand mot at det re­gu­le­res inn sko­le i næ­rings­om­rå­det.

FOTO: ODD-INGE RØN­NING ULEBERG

Rek­tor Ha­rald Røn­ning sier Kris­ten vgs Ven­ne­sla må leg­ge ned hvis ikke po­li­ti­ker­ne ord­ner nye dis­pen­sa­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.