Fur­re vil ikke hjel­pe 99-åring med syke­hjems­plass

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØN­NING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

«Vi dri­ver ikke til­de­ling av syke­hjems­plas­ser i by­sty­ret.» Det er ord­fø­rer Ha­rald Fur­res svar til 99 år gam­le Hans Bjar­ne Han­sen, som er sli­ten av å stel­le for seg og kona Es­ter (98)

– Fur­re kun­ne be­søkt man­nen og hjul­pet han i møte med by­rå­kra­ti­et og sam­talt med Han­sen om løs­nin­ger. I ste­det hen­vi­ser han bare til ad­mi­ni­stra­sjo­nen. Jeg sy­nes det er for dår­lig, sier Vi­dar Klep­pe, De­mo­kra­te­ne.

Det var han som i en in­ter­pel­la­sjon ba om at syke­hjems­plass ble inn­vil­get for 99 år gam­le Han­sen og hans 98 år gam­le kone Es­ter, som for noen må­ne­der si­den falt og på­dro seg brudd i bå­de rygg og ribbein.

Hun kva­li­fi­ser­te for in­sti­tu­sjons­opp­hold, men valg­te hel­ler å bo hjem­me si­den man­nen ikke fikk bli med på syke­hjem­met.

IMPONERT OVER HAN­SEN

Fur­re sva­rer at po­li­ti­ker­nes jobb er å ved­ta kri­te­ri­er for syke­hjems­plass, ikke til­de­le dem. Det kom­mer en po­li­tisk sak før som­mer­en om sli­ke kri­te­ri­er i for­bin­del­se med en lo­kal for­skrift om ret­tig­he­ter til syke­hjems­plas­ser.

– La meg først si at jeg er imponert over 99-årin­ger som er så spre­ke som Han­sen. Kom­mu­nen øns­ker selv­sagt også å bi­dra til at men­talt spre­ke 99-årin­ger har en ver­dig al­der­dom, sva­rer Fur­re, og fort­set­ter:

– Det er ikke vans­ke­lig å for­stå at en 99-åring øns­ker hvi­le, men det er ikke all­tid slik at hel­døgns­plas­se­ring på syke­hjem er den bes­te løs­nin­gen.

Fur­re min­ner om ser­vice­bo­li­ger og han ber Han­sen ta kon­takt med ser­vice­tor­vet i kom­mu­nen for å se om det fin­nes bed­re løs­nin­ger enn den han og kona har i dag.

TORSKEMIDDAG

Hans Bjar­ne Han­sen bare ler når Fædre­lands­ven­nen rin­ger for å for­tel­le at det nå er kom­met svar på bre­vet han send­te by­sty­ret.

– Jeg har hand­let torsk i dag og la­get mid­dag til meg og Es­ter som van­lig. Etter en slik økt blir jeg trøtt, men det er ikke synd på meg. Jeg vet jo at and­re tren­ger syke­hjems­plass mye før meg. Li­ke­vel: Det had­de vært godt med en trygg syke­hjems­plass nå.

Han­sen sier han egent­lig er mest opp­tatt av de man­ge som grei­er å bo hjem­me, men som sli­ter med å be­ve­ge seg.

HJELP TIL LEGEBESØK

– Jeg tok opp det i bre­vet til by­sty­ret. Det kos­ter fort 750 kro­ner for et legebesøk for folk som er dår­li­ge til beins. Det­te må be­ta­les av men­nes­ker som spa­rer sam­fun­net for sto­re be­løp ved å greie seg selv. Her sy­nes jeg kom­mu­ne­ne må gjø­re noe. Hvor­for kan ikke le­ge­ne gå på hjemme­be­søk, el­ler kom­mu­nen hjel­pe med trans­port, sier Han­sen.

Be­lø­pet på 750 kro­ner er hvis du kjø­per pri­vat hjelp til å be­sø­ke le­gen. Kom­mu­nen yter ikke den­ne tje­nes­ten for folk.

Fur­re skri­ver at fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner til­byr gra­tis hjelp, at fast­le­gen også kan gå på hjemme­be­søk, el­ler at det kan lei­es taxi. Han fore­slår ikke noen ny kom­mu­nal ord­ning.

HAD­DE IKKE VENTET AN­NET

– Er du skuf­fet?

– Nei da, nei da. Jeg had­de ikke ventet noe an­net. Jeg grei­er meg fint frem­de­les. And­re tren­ger plass mer enn meg. De bur­de byg­ge fle­re syke­hjems­plas­ser, sier 99 år gam­le Hans Bjar­ne Han­sen.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

99 år gam­le Hans Bjar­ne Han­sen stel­ler for seg selv og kona Es­ter på 98. De fei­ret ny­lig 73-års­bryl­lups­dag.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re vil ikke hjel­pe Hans Bjar­ne Han­sen med syke­hjems­plass. Fur­re er imponert over 99-årin­gen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.