– Vi tren­ger ikke park i sen­trum, men ved elva

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØN­NING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

Frps Alex­an­der Et­sy Jen­sen for­står ikke hvor­for det plan­leg­ges park nord i Ven­ne­sla sen­trum. Han vil ha den med elva. Høy­re og Ven­st­re er eni­ge.

– Den sto­re ut­ford­rin­gen for Ven­ne­sla blir å ten­ke stort nok til å se hele sen­trum som én en­het. Og da ten­ker jeg at sen­trum bå­de er gå­gata og Huns­øya, sier Et­sy Jen­sen.

Sam­men med Høy­re og Ven­st­re ber han nå om at par­ken som kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen har fore­slått på Ei­vind­son-ei­en­dom­men, fjer­nes.

– MENINGSLØST

Vi er eni­ge om det, og har snak­ket sam­men. Det er meningsløst å ten­ke at vi skal bruke mil­lio­ner på å kjø­pe ei­en­dom til park. De mil­lio­ne­ne kan mye hel­ler bru­kes foran Her­reds­hu­set, ned mot elva og over på Huns­øya. Der kan vi få flot­te grønt­om­rå­der – og det plan­leg­ges jo også av To­re Gus­tav Dri­ve­nes i hans plan for Huns­øya. sier Alex­an­der Et­sy Jen­sen.

ENI­GE OM DET MESTE

De tre par­ti­ene, som had­de fel­les gruppe­møte om Huns­øya­pla­nen tirs­dag, har alle sagt at de ikke vil vel­ge mel­lom kjøpe­sen­ter nord i gå­gata el­ler på Huns­øya.

De vil leg­ge til ret­te for han­del beg­ge ste­der og la mar­ke­det råde. De tre par­ti­ene me­ner Ven­ne­sla nå har sto­re mu­lig­he­ter som han­dels­kom­mu­ne – men da må det ten­kes stort nok.

I Sp og Ap og KRF vil man ven­te med å kon­klu­de­re så klart. Der snak­kes det om at pla­ne­ne må på hø­ring og inn­spil­le­ne vur­de­res før kon­klu­sjo­ner trek­kes.

– Vi må få hjem han­dels­lek­ka­sjen og om­gjø­re den til lo­ka­le ar­beids­plas­ser. Det er det al­ler vik­tigs­te, sam­men med å ut­vik­le ett sen­trum som vi kan møte fram­ti­den med, sier Et­sy Jen­sen.

Høy­res Jens Røed sier han stus­set vel­dig da han les­te at kom­mu­nen plan­leg­ger park på Ei­vind­son-ei­en­dom­men uten å in­volve­re grunn­ei­er­ne. Ven­st­res Odd­bjørn Ha­gen er helt enig og sier ut­ford­rin­gen er å bin­de sen­trum på øst­si­den av elva sam­men med sen­trum på Huns­øya.

– Det er ikke øverst i sen­trum vi tren­ger kom­mu­na­le in­ves­te­rin­ger i park el­ler in­fra­struk­tur. Det vik­ti­ge er å ha mid­ler til å bin­de sen­trum og Huns­øya sam­men, sier Ha­gen.

VIL HA UTBYGGERNE MED

– Vi i Frp ber nå om at grunn­ei­ere og ut­byg­ge­re trek­kes inn i pro­ses­sen. Vi må få en helt an­nen in­volve­ring fra man­ge par­ter. Det er synd at kom­mu­nen ikke har prio­ri­tert det­te, for når man­ge sit­ter rundt sam­me bord, kan det kom­me løs­nin­ger in­gen ser i dag, sier Et­sy Jen­sen.

Op­po­si­sjo­nen ber også om at rund­kjø­rin­gen som plan­leg­ges fra fv 405 til sen­trums­ve­gen gjø­res så bil­lig som mu­lig.

– Vi må ten­ke stort nok – og se hele sen­trum i sam­men­heng. Vi må ska­pe ett sen­trum. Da er det ikke den­ne rund­kjø­rin­gen vi skal sat­se alt på, sier Et­sy Jen­sen, som ons­dag le­ver­te kon­kre­te for­slag om det­te som han vil ta opp i plan- og øko­nomi­val­get tirs­dag. Da skal om­råde­plan for sen­trum nord opp til be­hand­ling.

FOTO: HEIDI AABEL

Sol­ned­gang over Ven­ne­sla, sett fra Bjønn­åsen. det sto­re po­li­tis­ke spørs­må­let fram­over blir hvor­dan sen­trum og Huns­øya skal ut­vik­les. Frp, Ven­st­re og Høy­re vil at alt skal bli ett sen­trum.

FOTO: ODD-INGE RØN­NING ULEBERG

Alex­an­der Et­sy Jen­sen vil ikke ha park nord i sen­trum, men ved elva.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.