Lei­er inn Sy­vert Da­le

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØN­NING ULEBERG

Angst for dår­lig bil­lett­salg av­vi­ses. Men nå lei­es Ven­ne­slas pub­li­kums­mag­net Sy­vert Da­le inn som kon­fe­ran­sier for Huns­fest.

– Som van­lig sier jeg ikke noe om bil­let­ter solgt, men det kom­mer tu­se­ner på Huns­fest. Vi er i rute. In­gen fare. Der­for er det eks­tra moro å kom­me opp med en lokalt helt, Sy­vert Da­le, til å sy hele fes­ten sam­men, sier ar­ran­gør Jør­gen Skau­ge i Huns­fest AS.

Skau­ge har va­ket rundt og mast om et sis­te hem­me­lig trekk­plas­ter de sis­te da­ge­ne. Fædre­lands­ven­nen ble så­pass in­ter­es­sert at vi møt­te opp til Frk. Lar­sen i Kris­tian­sand ons­dag kveld.

Og der satt alt­så hele Ven­ne­slas Sy­vert Da­le, en av byg­das vir- ke­l­ig po­pu­læ­re sang­fug­ler - en mann alle kjen­ner.

– Jeg fikk ide­en for halv­an­nen uke si­den, og ring­te Sy­vert med en gang. Han sa ja med en gang, sier Skau­ge.

– Jeg skal syn­ge et par san­ger. Hvil­ke blir hem­me­lig fram til kon­sert­da­gen 17. juni. Og så skal jeg lede hele kvel­den. Kjerm­pe­gøy, sier Sy­vert Da­le.

Skau­ge sier Huns­fest nå er mo­den for end­rin­ger og jus­te­rin­ger, si­den det er tred­je året den ar­ran­ge­res.

– Vi har job­bet med å få fes­ten mer lo­kal. Der­for skal ko­ret Gjen­klang fra Øvre­bø syn­ge to san­ger sam­men med Gre­ni, sier Skau­ge. Årets ar­tis­ter er Hell­bil­lies, Gre­ni, Ida Marie og de nors­ke pud­del­rock­ban­de­ne Re­turn og Sta­ge Dolls.

FOTO: ODD-INGE RØN­NING ULEBERG

Jør­gen Skau­ge (t.v.) har leid inn Sy­vert Da­le som trekk­plas­ter og kon­fe­ran­sier un­der årets Huns­fest.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.