I bre­sjen for selv­mords­fore­byg­ging

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no

33 per­soner tok li­vet sitt i Ag­der i I 2015. Sørlandet er nå pi­lot­re­gion i et nytt na­sjo­nalt til­tak for fore­byg­ging av de­pre­sjon og selv­mord.

– Man­ge av de som tar sitt eget liv har opp­søkt fast­le­gen i må­ne­de­ne før, uten at fast­le­gen har fan­get opp sig­na­ler om selv­mords­fa­ren, sier pro­fes­sor Lars Mehlum ved Na­sjo­nalt sen­ter for selv­mords­forsk­ning og -fore­byg­ging (NSSF) til en full­satt sal på Sørlandet syke­hus.

Nor­ges frems­te fors­ker på selv­mord, Lars Mehlum, er i Kris­tian­sand for å for­tel­le om sitt nye selv­mords­fore­byg­gen­de pro­sjekt, hvor Ag­der­fyl­ke­ne er pi­lot­re­gion. Pro­sjekt­le­der på Sørlandet, Hil­de Tho­mas­sen, er glad for at det gjø­res mer for å fore­byg­ge selv­mord.

– Vi vet at yt­terst få av dem som tar selv­mord har vært i kon­takt med psy­kisk helse­vern el­ler spe­sia­list­helse­tje­nes­ten i ti­den før. Nett­opp der­for er vårt pro­sjekt eks­tremt vik­tig. Vi må nå ut med kunn­skap om de­pre­sjon til de som ikke opp­sø­ker hjelp slik at vi kan re­du­se­re stig­ma­er knyt­tet til det å få psy­kisk hjelp, sier Tho­mas­sen.

STORT SAMFUNNSPROBLEM

Hvert år tar rundt 550 men­nes­ker sitt eget liv i Nor­ge. Av dis­se har rundt 80 pro­sent vært i kon­takt med fast­le­gen før selv­mor­det fant sted.

– Ka­pa­si­te­ten i dag er for svak, det hen­der blant an­net ofte at le­ger un­der­dia­gnos­ti­se­rer de­pre­sjon. En del av pro­sjek­tet vil der­for be­stå av tet­te­re sam­ar­beid med pri­mær­helse­tje­nes­ten, blant an­net gjen­nom kur­sing, slik at fast­le­gen i stør­re grad kan kart­leg­ge de­pre­sjon, sier Mehlum.

Hil­de Tho­mas­sen og hen­nes team fra NSSF vil i ti­den fram­over rei­se rundt til le­ger, psy­ko­lo­ger og and­re nøk­kel­per­soner på Sørlandet for kur­sing i selv­mords­fore­byg­ging.

– Nøk­kel­per­soner kan vi fin­ne på alle so­sia­le are­na­er hvor vi le­ver våre liv. Det kan være le­ger, po­liti­folk, pres­ter, læ­re­re og Na­v­ar­bei­de­re, sier Tho­mas­sen.

Må­let er å nå len­ger ut i be­folk­nin­gen med kunn­skaps­ba­sert fore­byg­ging av de­pre­sjon og suici­dal at­ferd.

– En stor del av be­folk­nin­gen vil opp­le­ve en be­hand­lings­tren- gen­de de­pre­sjon i lø­pet av li­vet. Det er man­ge som ikke opp­sø­ker hjelp på grunn av stig­ma­er, men også for­di de ikke vet hvor de kan gå. Vi må nå ut med in­for­ma­sjon be­reg­net for all­menn­he­ten, sier Mehlum.

SELVHJELPSVERKTØY

I 2015 var det 33 per­soner som tok li­vet sitt i Ag­der. Iføl­ge folke­helse­in­sti­tut­tet er det van­lig å anta at det er ti gan­ger så man­ge selv­mords­for­søk som selv­mord.

– En an­nen del av pro­sjek­tet vil in­ne­bære å nå ut til høy­ri­siko­grup­per. Det vil si de med de med de­pre­sjon, og de som har for­søkt å ta sitt liv tid­li­ge­re, sier Mehlum.

For de­pre­sjon ram­mer om­trent én av fire kvin­ner og én av ti menn en el­ler an­nen gang i lø­pet av li­vet.

– Nytt med pro­sjek­tet er også til­gan­gen på et selvhjelpsverktøy mot de­pre­sjon til bruk un­der vei­led­ning fra fast­le­ge, sier Tho­mas­sen.

Selv­hjelps­verk­tøy­et «Ifigh­t­de- pres­sion» er et nett­ba­sert verk­tøy for voks­ne og barn med mil­de­re for­mer for de­pre­sjon.

– «Ifigh­t­de­pres­sion» kan hjel­pe men­nes­ker å be­ar­bei­de sine de­pre­sjons­ym­pto­mer. Verk­tøy­et til­byr blant an­net en selv­test. Det­te gjø­res i sam­råd med helse­ar­bei­de­re som har fått opp­læ­ring av oss, sier Tho­mas­sen.

FOTO: MARIE N. KALVEHAGEN

Fra Ven­st­re: Råd­gi­ver i Na­sjo­nalt sen­ter for selv­mords­forsk­ning og -fore­byg­ging (NSSF) Hil­de Tho­mas­sen, og pro­fes­sor og sen­ter­le­der i NSSF Lars Mehlum øns­ker å øke kunn­ska­pen om de­pre­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.