Fyl­kes­ord­fø­re­ren ro­ser mil­jø- og klima­til­tak

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØN­NING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

Fyll­kes­ord­fø­rer Ter­je Dam­man (H) me­ner Ven­ne­sla kan ta sju­mils­steg som mil­jø- og klima­kom­mu­ne med ut­byg­gin­gen på Huns­øya.

– Kraf­tig for­tet­ting og ut­byg­gin­ger av bo­lig og næ­ring nær tog- og kol­lek­tiv­ak­ser er ak­ku­rat det vi tren­ger for å få ned bil­bru­ken. I så måte er det som nå skjer i Ven­ne­sla vel­dig spen­nen­de og vik­tig i for­hold til de mål vi har i re­gio­nen, sier Dam­man.

Som fyl­kes­ord­fø­rer le­der han are­al- og trans­port­ut­val­get for Kris­tian­sand-re­gio­nen (atp-ut­val­get). Må­let er å re­du­se­re be­ho­vet for trans­port gjen­nom en god areal­po­li­tikk. Stor­tin­get har ved­tatt at bil­tra­fik­ken ikke skal øke. All tra­fikk­vekst skal skje med gå­ing, syk­ling el­ler kol­lek­tiv­løs­nin­ger

– RIKTIG RETNING

Fyl­kes­kom­mu­nen har for ek­sem­pel vært me­get kri­tisk til bo­lig­felt som Ham­re­vann i Kris­tian­sand, mens den ber om mer for­tet­ting og by­dan­nel­se.

– De sto­re pla­ne­ne i Ven­ne­sla sen­trum og på Huns­øya vil ta Ven­ne­sla kraf­tig i den rik­ti­ge ret­nin­gen klima­mes­sig og miljø­mes­sig. Lokalt kjøpe­sen­ter vil løf­te han­de­len i byg­da. At man kan hand­le lokalt, er også vik­tig i et trans­port- og klima­per­spek­tiv, sier Dam­man.

Han vil ikke for­skut­te­re hva fyl­kes­kom­mu­nen kom­mer til å mene i de­talj om pla­nen for Huns­øya park, som om­fat­ter 500 bo­li­ger og kjøpe­sen­ter, men han sier øya er en del av Ven­ne­sla sen­trum og at styr­king av sen­trum og for­tet­ting og ut­vik­ling av bo­li­ger sen­tralt, er etter­leng­tet.

I dag er Ven­ne­sla et sted hvor sto­re bo­lig­felt lig­ger oppe på ås­si­de­ne rundt byg­da. Det har i man­ge år vært snak­ket om hvor bil­ba­sert alt er.

JUBELORD

Det var man­ge jubelord i byggog miljø­ut­val­get da po­li­ti­ker­ne i Ven­ne­sla en­stem­mig be­slut­tet å leg­ge To­re Gus­tav Dri­ve­nes og God Driv AS’ sto­re plan ut på hø­ring tors­dag.

– Vi er hel­di­ge med våre luk­sus­pro­ble­mer i Ven­ne­sla. Vi har in­ves­to­rer som vil sat­se, sa Aps Bjørn Rob­stad.

Han hus­ket da Dri­ve­nes kjøp­te sin del av Huns­øya i 2004 og lan­ser­te ut­byg­ging. Da lot Rop­stad og ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal seg fo­to­gra­fe­re på Ven­ne­sla­broa. De snak­ket om en ny tid i Ven­ne­sla. Den gang had­de Dri­ve­nes nep­pe trodd han måt­te ven­te til 2017 på å få pla­nen ut på hø­ring.

DRI­VE­NES LETTET

Hoved­per­sonen selv fulg­te de­bat­ten på Her­reds­hu­set. Thor

Gus­tav Dri­ve­nes var lettet etter­på.

– Jeg er vel­dig glad nå. Det har tatt tid. Får vi en en­de­lig god­kjen­nel­se rundt ok­to­ber, be­gyn­ner vi ar­bei­det med in­fra­struk­tu­ren på øya nes­te år. Bygge­start for kjøpe­sen­ter kan skje i 2019, sier Dri­ve­nes.

FÆRRE P-PLASSER

I Ven­ne­sla er re­ge­len tre par­ke­rings­plas­ser for hver ene­bo­lig i bo­lig­felt og 1,5 for lei­lig­he­ter. To­re Gus­tav Dri­ve­nes ber Ven­ne­sla stram­me kraf­tig inn på det­te i sen­tra­le strøk.

På Huns­øya me­ner han det er nok med 1,25 par­ke­rings­plass pr. lei­lig­het. Man­ge kom­mu­ner har gått over fra mi­ni­mums- til mak­si­mums­krav for par­ke­ring for å få ned bi­lis­men.

Kom­mu­nal­sjef Aslak Weg­ge sa at Dri­ve­nes nå ut­ford­rer kom­mu­nen i miljø­rik­tig retning og at færre par­ke­rings­plas­ser er noe po­li­ti­ker­ne også må vur­de­re i den nye kom­mune­pla­nen som er un­der for­be­re­del­se. Solveig Rob­stad, le­der i bygg- og miljø­ut­val­get, me­ner Ven­ne­sla har hengt etter her, og at det er bra også par­ke­ring set­tes un­der de­batt.

ILLUSTRASJON: RAMBØLL

Slik ten­ker God Driv AS og To­re Gus­tav Dri­ve­nes seg Huns­øya Park. Nå kan du og and­re kom­me med inn­spill. Pla­nen er sendt på hø­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.