– Opp til and­re å av­gjø­re

Tid­li­ge­re Fbi-sjef Ja­mes Co­mey sier det ikke er opp til ham å av­gjø­re om Do­nald Trump for­søk­te å hind­re etter­forsk­nin­gen av eks-sik­ker­hets­råd­gi­ver Mike Flynn.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Det sa Co­mey un­der åp­nin­gen av hø­rin­gen i Senatet tors­dag hvor han sva­rer på spørs­mål om sine sam­ta­ler med Trump.

I en skrift­lig ut­ta­lel­se har Co­mey for­talt at Trump ba ham «la være» å fort­set­te etter­forsk­nin­gen av Flynn. Den tid­li­ge­re FBI­sje­fen me­ner det­te var svært be­kym­rings­fullt, men at and­re må av­gjø­re om det var et di­rek­te for­søk på å hind­re etter­forsk­nin­gen.

Un­der åp­nin­gen av hø­rin­gen an­kla­get Co­mey også Trumps re­gje­ring for å ha spredt løg­ner og sver­tet ham og FBI. Han vis­te til pre­si­den­tens ut­ta­lel­ser om at FBI var in­ef­fek­tivt.

Do­nald Trump be­stri­der Ja­mes Co­meys på­stan­der om at pre­si­den­ten ba Fbi-sje­fen om å være lo­jal og å la være å etter­fors­ke Michael Flynn, iføl­ge APS kil­de.

AP har opp­lys­nin­ge­ne fra en ikke navn­gitt kil­de som er tett på Trumps ju­ri­dis­ke team. Ved­kom­men­de sier at pre­si­den­ten be­stri­der sen­tra­le de­ler av den skrift­li­ge for­kla­rin­gen som Co­mey of­fent­lig­gjor­de ons­dag. Blant an­net er Trump uenig i Co­meys på­stand om at pre­si­den­ten ba om lo­ja­li­tet.

RUSSLAND-ETTERFORSKNING

Co­mey fikk spar­ken av den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten 9. mai – midt i FBIS etterforskning av en mu­lig for­bin­del­se mel­lom Trumps valg­kamp­team og rus­sis­ke tje­nes­te- menn før høs­tens valg.

Al­le­re­de ons­dag of­fent­lig­gjor­de Co­mey en skrift­lig ut­ta­lel­se om sa­ken. I do­ku­men­tet skri­ver han blant an­net at Trump ba om hans lo­ja­li­tet, og at han sam­ti­dig ble spurt om han øns­ket å fort­set­te i job­ben som Fbi-sjef

Hvor­vidt Co­mey me­ner det­te var et be­visst for­søk på å hind­re sann­he­ten i å nå da­gens lys, er ett av de sto­re spørs­må­le­ne som Co­mey sann­syn­lig­vis vil måt­te sva­re på i hø­rin­gen.

– ØDELEGGENDE FOR TRUMP

Det mest ødeleggende for den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten er iføl­ge juss­eks­per­ter Co­meys ut­ta­lel­se om at Trump i fe­bru­ar ba ham stan­se etter­forsk­nin­gen av USAS da­væ­ren­de na­sjo­na­le sik­ker­hets- råd­gi­ver Michael Flynn.

– Jeg hå­per du kan la det­te være, skal Trump ha sagt til Co­mey un­der et møte i Det hvi­te hus 14. fe­bru­ar.

Like før ba Trump jus­tis­mi­nis­ter Jeff Ses­sions og and­re høyt­stå­en­de re­gje­rings­med­lem­mer for­la­te kon­to­ret, iføl­ge Co­meys skrift­li­ge ut­ta­lel­se.

Fle­re eks­per­ter me­ner det­te kan tol­kes som et be­vis for at Trump for­søk­te å på­vir­ke etter­forsk­nin­gen av Flynn. Blant eks­per­te­ne er Ju­lie O’sull­ivan ved Ge­or­ge­town Uni­ver­sity, som også pe­ker på at Trumps be­slut­ning om å sen­de alle and­re ut av rom­met, kan være be­vis for at Trump var klar over at det han gjor­de var pro­ble­ma­tisk.

Trump har tid­li­ge­re hev­det at han ikke ba Co­mey av­slut­te etter­forsk­nin­gen.

TVILER På SØKSMÅL

Men hvor­vidt Trumps hand­lin­ger kan leg­ge grunn­lag for et søksmål og tol­kes som lov­brudd, er fort­satt høyst usik­kert. Kun hvis Co­meys ut­ta­lel­ser om Trump tol­kes på verst mu­li­ge måte, vil de kun­ne være nok til å gå til søksmål, me­ner de.

Jo­nat­han Tur­ley, juss­pro­fes­sor ved Ge­or­ge Washington Uni­ver­sity, sier at det ikke er noen ting i Co­meys vitne­ut­sagn som over­be­vi­ser ham om at Trump har brutt lo­ven.

– Det å hø­res ut som To­ny Sopra­no, gjør deg ikke til To­ny Sopra­no. Vi sik­ter ikke folk for å være ube­høv­let og dum­me, sier han til ny­hets­by­rå­et AP.

To­ny Sopra­no er ma­fia­bos­sen i drama­se­ri­en «Sopra­no».

«FBI-FROKOST»

I Washington er in­ter­es­sen for ut­spør­rin­gen av Co­mey stor, og fle­re res­tau­ran­ter og ka­fe­er håp­te på fullt hus un­der den di­rekte­send­te hø­rin­gen. Res­tau­ran­ten Shaw’s Ta­vern re­kla­mer­te blant an­net med en frokost kalt FBI, som står for «fransk toast, ba­con og is­krem».

Co­mey har i sitt vitne­ut­sagn be­skre­vet en rek­ke sam­ta­ler han had­de med Trump om Russ­lan­det­ter­forsk­nin­gen, og han ut­tryk­ker også mis­bil­li­gel­se over kon­tak­ten med Trump.

FOTO: AP/NTB SCANPIX

Tid­li­ge­re Fbi-sjef Ja­mes Co­mey avla ed før han be­gyn­te å sva­re på spørs­mål i Senatet tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.