Vil byt­te ut Nett­buss med Bore­al

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - ERLEND OLSBU

Bore­al Nor­ge over­tar tro­lig kol­lek­tiv­tra­fik­ken i Kris­tian­sand.

– Jeg kan be­kref­te at AKT har til hen­sikt å inn­gå kon­trakt med Bore­al, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ag­der kol­lek­tiv­tra­fikk (AKT), Siv Wi­ken.

Bore­al var et av seks sel­ska­per som var med i kon­kur­ran­sen om å dri­ve kol­lek­tiv­tra­fik­ken i Kris­tian­sand, Søg­ne, Song­da­len, Ven­ne­sla, samt de­ler av Lil­le­sand og Bir­ke­nes.

Wi­ken opp­ly­ser at ka­rens­pe­rio­den ut­lø­per 19. juni. Fram til den­ne da­to­en har ak­tø­re­ne som tap­te an­buds­run­den an­led­ning til å le­ve­re en kla­ge.

– Jeg kan ikke si noe mer før den­ne da­to­en. Vi gle­der oss til å kun­ne for­tel­le mer når vi kan skri­ve kon­trak­ten, sier Wi­ken.

Wi­ken øns­ker ikke å si noe om hvor­for Bore­al ble valgt, men pris var det enes­te til­de­lings­kri­te­ri­et i an­buds­kon­kur­ran­sen.

GJEL­DER FRA 1. JULI 2018

Bore­al Nor­ge AS ble etab­lert i 1999 og dri­ver kol­lek­tiv­tra­fikk over hele lan­det. Sel­ska­pet, som har ho­ved­kvar­ter i Stav­an­ger, kjø­rer bus­ser, trik­ker, hur­tig­bå­ter og fer­jer.

An­bu­det vil gjel­de fra 1. juli nes­te år. Da vil også et nytt buss­de­pot på Da­la­ne stå klart. Det­te blir selve sen­tra­len for buss­drif­ten i Kris­tian­sand.

Det trengs rundt 140 bus­ser for å løse opp­ga­ven med kol­lek­tiv­tra­fikk i Kris­tian­sand. I an­bu­det stil­te AKT føl­gen­de krav:

På de by­næ­re ru­te­ne skal det være hy­brid­bus­ser med euro 6 die­sel-tek­no­lo­gi. Det­te vil ut­gjø­re 60–70 pro­sent av to­tal­pro­duk­sjo­nen. Tro­lig trengs det i over­kant av 80 sli­ke hy­brid­bus­ser.

Bus­se­ne skal være hvi­te. Iføl­ge AKT har kunde­un­der­sø­kel­ser vist at det­te er for­nuf­tig.

De som kon­kur­re­rer om buss­drif­ten ble også bedt om å ut­re­de kost­na­den ved å kjø­re to lin­jer med el­bus­ser: Kvad­ra­tu­ren-eg og Grim­syra-lund.

NETT­BUSS BLE NUMMER TO

De and­re som var med i kon­kur­ran­sen var Nett­buss, Sør­lands­ruta, Uni­buss, Ti­de og Se­tes­dal Bil­ru­ter.

Det er Nett­buss som dri­ver kol­lek­tiv­tra­fik­ken i Kris­tian­sand i dag. Sel­ska­pet ble nummer to i an­buds­run­den.

– Vi har i dag mot­tatt et til­de­lings­brev fra AKT, hvor det frem­går hvem som vant an­buds­run­den. Vi tar be­slut­nin­gen til etter­ret­ning, men har in­gen kom­men­tar ut­over det, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Dag Bo­nes i Nett­buss AS til Fædre­lands­ven­nen.

Fædre­lands­ven­nen fikk ikke kon­takt med le­del­sen i Bore­al tors­dag etter­mid­dag.

ARKIVFOTO: KJE­TIL REITE

Nes­te år kan det være slutt for Nett­buss i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.