Verdis­prik på opp­til én mil­li­ard kro­ner

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

Fors­mådd store­bror Her­man Bergs­ha­ven (72) me­ner han skal ha sin rett­mes­si­ge an­del av mel­lom 1,3 og 1,6 mil­li­ar­der kro­ner, mens re­der-lille­bror At­le Bergs­ha­ven (70) hev­der ver­di­ene er «bare» 663 mill.

Etter utal­li­ge retts­run­der in­nen Bergs­ha­ven-fa­mi­li­en, fast­slo Høy­este­rett i fjor at enes­te gjen­væ­ren­de op­po­nent til skips­re­der At­le Bergs­ha­ven, den eld­re bro­ren Her­man Bergs­ha­ven, skal lø­ses ut fra Bergs­hav-kon­ser­net. Samt at han skal ha ver­di­er som gjen­spei­ler hans ak­sje­an­del på drøye 27 pro­sent. Alt­så uten noen fra­drag for ek­sem­pel­vis lav om­set­te­lig­het el­ler mi­no­ri­tets­po­si­sjon.

Nå er slags­må­let i gang om hvor sto­re ver­di­er det drei­er seg om. Tors­dag rap­por­ter­te Da­gens Næ­rings­liv fra Ag­der lag­manns­rett i Arendal, der hver side stil­te med bå­de skarp­skod­de ad­vo­ka­ter og hver sin verdi­vur­de­ring.

STORT SPRIK

Ikke over­ras­ken­de spri­ker tal­le­ne. Iføl­ge DN me­ner Her­man-si­den at han skal ha sin rett­mes­si­ge an­del av mel­lom 1,3 og 1,6 mil­li­ar­der kro­ner, ba­sert på be­reg­nin­ger gjort av Pet­ter Røed i Kjel­strup & Wig­gen Con­sul­ting. Mens At­le-si­den sier at tal­let det skal tas ut­gangs­punkt i, er 663 mil­lio­ner kro­ner, ut fra en ana­ly­se gjort av Pa­re­to.

Med en an­del på 27 pro­sent lig­ger der­med den kom­men­de ut­be­ta­lin­gen til Her­man Bergs­ha­ven i om­rå­det mel­lom 179 og 392 mil­lio­ner kro­ner.

ROLLENE SNUDD

Un­der en av de fore­gå­en­de retts­run­de­ne ut­tal­te Her­man Bergs­ha­vens ad­vo­kat, Nils-hen­rik Pet­ters­son, blant an­net at «At­le skal an­gi­ve­lig være en så dyk­tig for­ret­nings­mann. Vi har ald­ri be­stridt at han er nor­malt dyk­tig, men frem­ra­gen­de har han ald­ri vært. Ut­vik­lin­gen i Bergs­hav-kon­ser­net si­den 2007/2008 har jo vært en ka­ta­stro­fe. At­le har øds­let med sel­ska­pets og ak­sjo­næ­re­nes ver­di­er; sam­men­lign bare med ship­ping­in­dek­sen på Oslo Børs.»

Nå er det imid­ler­tid blitt ad­vo­kat Pet­ters­sons jobb å «snak­ke opp» ver­di­ene i Bergs­hav-kon­ser­net, slik at hans kli­ent får størst mu­lig ut­tel­ling.

ARKIVFOTO

Hvor mye må det At­le Bergs­ha­ven-kon­trol­ler­te Bergs­hav-kon­ser­net ut med for å kjø­pe ut At­le Bergs­ha­vens (bil­det) store­bror Her­man? Det skal Ag­der lag­manns­rett av­gjø­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.