Øko­no­misk opp­gang kan være et blaff

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Norsk øko­no­mi kan ha nådd bun­nen og være i start­fa­sen av en opp­gang, tror SSB. Men det hele kan være et blaff.

Vi kan være in­ne i start­fa­sen av en kon­junk­tur­opp­gang etter to og et halvt år med ned­gang. Men hvis det er til­fel­le, tror Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB) at veks­ten kom­mer sak­te og mo­de­rat.

– Le­dig­he­ten har i norsk sam­men­heng vært høy i et par år. Fra 3,2 pro­sent i 2012 lig­ger den nå på rundt 4,5 pro­sent. Den kom­mer til å be­ve­ge seg sak­te, men sik­kert ned de kom­men­de åre­ne, sa forsk­nings­le­der Kje­til Tel­le i SSB da han pre­sen­ter­te kon­junk­tur­ut­sik­te­ne for de kom­men­de tre åre­ne tors­dag for­mid­dag.

Ved en­den av pro­gnose­pe­rio­den, i 2020, tror SSB at le­dig­he­ten vi lig­ge på 4 pro­sent, hvil­ket fort­satt er høyt i et norsk­per­spek­tiv.

Men «by­rå­et» hel­ler kaldt vann i blo­det til fest­stem­te nord­menn. Det er for tid­lig å fast­slå om om­sla­get i øko­no­mi­en – først og fremst som føl­ge av økt etter­spør­sel i pe­tro­le­ums­sek­to­ren – er en kon­junk­tur­opp­gang. Veks­tan­tyd­nin­ge­ne i øko­no­mi­en kan være til­fel­di­ge blaff, un­der­stre­ket fors­ker Tor­bjørn Ei­ka.

– Spørs­må­let er om vi med dis­se pro­gno­se­ne frisk­mel­der norsk øko­no­mi. Sva­ret er «nei», vi er frem­de­les i en lav­kon­junk­tur og le­dig­he­ten er fort­satt høy­ere enn vi er vant til. Men pa­si­en­ten blir sta­dig bed­re, og når vi kom­mer til 2020 er han el­ler hun ri­me­lig oppe­gå­en­de, sa Ei­ka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.