I 1920 had­de Elkem 20 dat­ter­sel­ska­per. Da and­re ver­dens­krig var over, var kun Fi­s­kaa Verk til­ba­ke.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

–Vi er her for å bli, og vi for­ven­ter at po­li­ti­ker­ne ev­ner å ten­ke leng­re fram enn til nes­te valg. Ring­virk­nin­ge­ne fra en in­du­stri som vår er for­mi­dab­le, ly­der det fra Hel­ge Aa­sen.

Elkems kon­sern­sjef og sen­tra­le men­nes­ker fra in­du­stri­mil­jø­et på Fi­s­kaa har sam­let seg i an­led­ning hundre­års­ju­bi­le­et for Elkems over­ta­gel­se av Fi­s­kaa Verk.

15. juni 1917 ble A/S Fi­s­kaa Verk grunn­lagt. For­lø­pe­ren til da­gens Elkem-kon­sern had­de et klart mo­tiv bak over­ta­gel­sen som skjed­de kort tid etter­på:

– In­ten­sjo­nen var å dri­ve in­du­stri­ut­vik­ling, fast­slår Hel­ge Aa­sen.

100 år se­ne­re må det kun­ne sies at må­let er inn­fridd.

Rett nok går in­du­stri­his­to­ri­en i den­ne de­len av Vågs­bygd leng­re til­ba­ke: Det var sag­bruk­drift på om­rå­det fra 1600-tal­let, og i 1907 ble Kris­tian­sands Elek­troke­mis­ke Ak­tie­s­el­skab etab­lert av tys­ke Ba­dische Ani­lin & So­da-fab­rik. Men det var alt­så 15. juni 1917 at A/S Fi­s­kaa Verk ble grunn­lagt.

Mo­ti­vet bak over­ta­gel­sen var å dri­ve in­du­stri­ut­vik­ling, og san­ne­lig har det blitt opp­fylt. Noen få av man­ge ek­semp­ler: Sö­der­berg-elek­tro­den som re­vo­lu­sjo­ner­te ver­dens smelte­verks­in­du­stri, fil­tre­ne som sam­let opp den ufy­se­li­ge Fi­s­kaa-røy­ken og gjor­de den om til det høy­lønn­som­me pro­duk­tet Micro­si­li­ca, og se­nest pro­duk­sjons­me­to­den som lig­ger til grunn for Elkem So­lar.

Alu­mi­ni­ums­pro­duk­sjo­nen ved Al­coa Lis­ta er også ba­sert på en me­to­de ut­vik­let på Fi­s­kaa.

Et livs­kraf­tig mil­jø

Mye har skjedd si­den Fi­s­kaa Verk be­gyn­te å frem­stil­le ferro­si­li­si­um. På det meste, så sent som i 2009, var det over 600 fast an­sat­te på in­du­s­tri­om­rå­det. Fort­satt ar­bei­der drøyt 500 men­nes­ker i Elkem Car­bon, Elkem So­lar, Elkem Tech­no­lo­gy og Elkem Si­li­con Ma­te­ri­als på Fi­s­kaa. His­to­ri­en er den sam­me som for Nik­kel­ver­ket, Al­coa Lis­ta, Saint-go­bain Ce­ra­mic Ma­te­ri­als, Hydro Vi­ge­lands Brug og det meste el­lers av Nor­ges over­le­ven­de pro­sess­in­du­stri: Pro­duk­ti­vi­te­ten har skutt i væ­ret, energi­for­bru­ket har stupt, ut­slip­pe­ne er nes­ten vek­ke og ar­beids­ulyk­ke­ne langt, langt færre.

Elkem So­lar pro­du­se­rer høy­kva­li­tets sol­celle­si­li­si­um. Vegg i vegg frem­stil­ler Elkem Car­bon «elek­trode­mas­se til in­ter­na­sjo­nal smelte­verks­in­du­stri, stampe­mas­se til alu­mi­ni­ums­pro­duk­sjon, samt opp­kul­ling­s­mid­ler som be­nyt­tes til kar­bon­inn­hold i støpe­gods», som verks­di­rek­tør Odd Ol­sen ut­tryk­ker det når han tar seg tid.

Elkem Car­bons ek­sis­tens­grunn­lag er Sö­der­berg-elek­tro­den. Og si­den his­to­ri­en star­ter med den, be­vil­ger vi oss et ut­snitt fra Knut Sog­ners bok «Ska­per­kraft – Elkem gjen­nom 100 år fra 1904 til 2004»:

«I sep­tem­ber 1917 ble det plan­lagt byg­get en elek­trisk ovn ved for­søks­sta­sjo­nen på Ly­sa­ker. Ovns­kon­struk­sjon for­ut­sat­te imid­ler­tid stør­re di­men­sjo­ner og mer elek­trisk kraft, og der­for ble Fi­s­kaa Verk ved Kris­tian­sand kjøpt inn ved års­skif­tet 1917–1918. Her flyt­tet ar­bei­det med Sö­der­berg-elek­tro­den inn (...)».

Og der kom alt­så gjen­nom­brud­det, etter år med forsk­ning og ut­vik­ling.

– Royal­ties fra pa­ten­tet gjor­de an­ta­ge­lig at Fi­s­kaa Verk over­lev­de mel­lom­krigs­ti­den. I 1920 had­de Elkem 20 dat­ter­sel­ska­per. Da and­re ver­dens­krig var over, var kun Fi­s­kaa Verk til­ba­ke, be­ret­ter Hel­ge Aa­sen.

Der smet­ter vi inn en Elkem-anek­do­te: På 1970-tal­let, da det var vans­ke­lig å skaf­fe nok folk, ble det re­krut­tert i Nord-nor­ge. Så vis­te det seg at noen av de som slo til,

had­de mis­for­stått. De trod­de de skul­le job­be på Fi­s­kaa Verft, ikke Verk.

ALVORSTUNG KON­SERN­SJEF

Dyp­vanns­havn, til­gang på elek­trisk kraft og nok fersk­vann til kjø­ling var kva­li­te­te­ne som opp­rin­ne­lig gjor­de Fi­s­kaa til et hek­tisk in­du­s­tri­om­rå­de, og som fort­satt er ver­di­ful­le.

– I dag er bå­de vi og Nik­kel­ver­ket om­rin­get av bo­li­ger. Tid­vis hø­rer vi ut­sagn av ty­pen «hvor len­ge skal en fab­rikk få lov til å be­slag­leg­ge et slikt krem­om­rå­de?» Vel – vi er her for å bli, og vi for­ven­ter at po­li­ti­ker­ne ev­ner å ten­ke leng­re fram enn til nes­te valg, sier Hel­ge Aa­sen.

– Ring­virk­nin­ge­ne fra en in­du­stri som vår er for­mi­dab­le. Vi vi­dere­for­ed­ler norsk el­kraft til en langt høy­ere ver­di enn den vil­le hatt som ren rå­vare­eks­port. Og apro­pos: Det er greit å sel­ge et kraft­over­skudd. Men vi må ikke stel­le oss sånn

FOTO: ELKEM

Det er 13. april 1907 og den­ne gjen­gen av stau­te ka­rer er fer­di­ge med å rei­se A/S Fi­s­kaa Verks fab­rikk­byg­ning. (De tre di­rek­tør­bo­li­gen var alle stør­re.) Foran i midt­en sit­ter ar­ki­tekt Kay­ser Frø­lich.

FOTO: ELKEM

Fly­foto av Fi­s­kaa Verk med om­gi­vel­ser fra 1935. Mye har end­ret seg. I dis­se da­ger mar­ke­res at det er 100 år si­den Det Nors­ke Ak­tie­s­el­skab for Elek­troke­misk In­du­stri – da­gens Elkem – over­tok som ei­er av A/S Fi­s­kaa Verk. I mel­lom­ti­den er jo Elkem selv blitt over­tatt av Chi­na Na­tio­nal Blues­tar.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Sen­tra­le men­nes­ker på Fi­s­kaa i 2017. F.v. verks­di­rek­tør Geir Aus­land ved Elkem So­lar, ad­mi­ni­stra­sjons­di­rek­tør Rolf Sør­bø, pro­sess­in­ge­ni­ør Ma­rit Torp fra Elkem Car­bon, verks­di­rek­tør Odd Ol­sen ved Elkem Car­bon, Elkems kon­sern­sjef Hel­ge Aa­sen, ho­ved­til­lits­valgt for In­du­stri Ener­gi Ter­je André Hans­sen og «HSE Ma­na­ger» Bård To­bias­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.