Stopp skatte­sny­te­ri­et!

Ti­talls mil­li­ar­der unn­dras fra stats­kas­sa hvert år. De and­re par­ti­ene mø­ter det­te med et stort kol­lek­tivt gjesp.

Faedrelandsvennen - - MENING - MALI STEIRO TRONSMOEN, Stor­tings­kan­di­dat for Vest-ag­der SV GUTTORM STRANDE SYRRIST, Le­der av Kris­tian­sand SV

Hvor­dan er det mu­lig?! Skan­di­na­vias al­ler ri­kes­te unn­drar en tredje­del av den skat­ten de skul­le be­talt. Det er grov øko­no­misk kri­mi­na­li­tet. Mil­li­ar­der av kro­ner for­svin­ner. Pen­ger som skul­le gått til sko­ler og sjuke­hus, og som kun­ne fi­nan­siert gra­tis tann­helse for alle. Det­te må det bli slutt på!

I fjor kom Pa­na­ma-av­slø­rin­ge­ne og be­vis­te at det er et langt stør­re pro­blem enn man­ge kan­skje had­de trodd at skatte­plik­ti­ge pen­ger gjem­mes unna i skatte­pa­ra­dis. For­ri­ge uke kom en ny stu­die ba­sert på Swissle­aks, lek­ka­sjer fra en sveit­sisk stor­bank, og Pa­na­ma-pa­pi­re­ne. Stu­di­en an­slår at de 0,01 pro­sent ri­kes­te fa­mi­lie­ne i Skan­di­na­via unn­drar så mye som en tredje­del av den skat­ten de skul­le ha be­talt. Stu­di­en vi­ser at de ri­kes­te unn­drar mest. Ikke bare i kro­ner og øre, men i an­del av den skat­ten de skul­le ha be­talt.

Til sam­men­lig­ning lig­ger snit­tet av hva be­folk­nin­ga un­der ett stik­ker unna, på 3%. Her ta­per fel­les­ska­pet mil­li­ar­der, som kun­ne gått til fel­les vel­ferd for alle.

Når man hø­rer på den po­li­tis­ke de­bat­ten i Nor­ge kan man få inn- trykk av at de fles­te po­li­ti­ke­re har en nok­så lik vi­sjon for Nor­ge. Alle par­ti­ene gir i hvert fall ut­trykk for at de me­ner at alle skal bi­dra til fel­les­ska­pet etter evne. Vi­de­re sier alle, med unn­tak av FRP, at små øko­no­mis­ke for­skjel­ler er et mål. Høy­re åp­net til og med valg­kam­pen sin med å hev­de at de vil kjem­pe mot ulik­het. Men hvor tro­ver­dig er det­te egent- lig? På den ene si­den kut­ter re­gje­rings­par­ti­ene grovt til de som har det vans­ke­ligst. Ar­beids­løse, kro­nisk syke, uføre med barn og ens­li­ge pen­sjo­nis­ter er blant dem som har fått kjen­ne på Høy­re og Frps kutt. På den and­re si­den har de gitt over 20 mil­li­ar­der i skatte­let­ter, i ho­ved­sak til de al­ler ri­kes­te. Og når det kom­mer til å stan­se de su­per­ri­kes skattejuks står SV sør­ge­lig ale­ne i å ta den­ne kam­pen på al­vor.

Det er til­syne­la­ten­de bred enighet om at skatte­unn­dra­gel­se ikke er greit. Da skul­le man kan­skje også tro at alle var in­ter­es­sert i å inn­føre til­tak for å hind­re det. Slik er det dess­ver­re ikke. Det er en sak som føl­ges opp halv­hjer­tet, treigt, og slapt av de som sit­ter med mak­ta, bå­de på Stor­tin­get, i re­gje­rin­ga og i Kris­tian­sand by­sty­re. I fjor fore­slo SV i Stor­tin­get 23 til­tak mot skatte­unn­dra­gel­se. Blant an­net vil­le vi be­vil­ge 25 mil­lio­ner kro­ner mer til Skatte­eta­ten for å av­dek­ke skattejuks og 30 mil­lio­ner mer til Øko­krim for å be­kjem­pe øko­no­misk kri­mi­na­li­tet. I til­legg fore­slo vi at sel­skaps­ad­vo­ka­ters taus­hets­plikt må be­gren­ses i spørs­mål om be­visst skatte­unn­dra­gel­se. Samt­li­ge and­re par­ti­er stem­te i mot alle for­sla­ge­ne!

Også lokalt er stem­nin­gen la­ber for å gjø­re noe med den­ne for­men for grov kri­mi­na­li­tet. SV har fore­slått til­tak i by­sty­ret i Kris­tian­sand, for å unn­gå at pen­ger kom­mu­nen in­ves­te­rer skal hav­ne i skatte­pa­ra­dis. Først i 2014, og så etter at Pa­na­ma-pa­pi­re­ne ble kjent i 2016.

Beg­ge gan­ge­ne ble vi ned­stemt i by­sty­ret. I en dis­ku­sjon som fort­satt lig­ger åpent på Kris­tian­sand Høy­res Face­bo­ok­side, ble de spurt hvor­for de var imot SVS for­slag og om de vil­le stil­le seg an­ner­le­des om vi tok det opp igjen. Det har de hit­til unn­latt å sva­re på.

Hvor­for de and­re par­ti­ene nek­ter å møte det­te pro­ble­met med til­tak som mon­ner, er vans­ke­lig å for­kla­re el­ler for­sva­re. Det er på ti­de at fle­re enn SV tar den­ne pro­blem­stil­lin­gen på al­vor!

❞ Det er til­syne­la­ten­de bred enighet om at skatte­unn­dra­gel­se ikke er greit. Da skul­le man kan­skje også tro at alle var in­ter­es­sert i å inn­føre til­tak for å hind­re det. Slik er det dess­ver­re ikke.

FOTO: HALVOR SOLHJEM NJERVE

I fjor kom Pa­na­ma-av­slø­rin­ge­ne og be­vis­te at det er et langt stør­re pro­blem enn man­ge kan­skje had­de trodd at skatte­plik­ti­ge pen­ger gjem­mes unna i skatte­pa­ra­dis, på­pe­ker for­fat­ter­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.