Sau­er er ål­rei­te dyr

Faedrelandsvennen - - MENING - ROLF WIL­HELM­SEN, Kris­tian­sand

Hovedge­sjef­ten til våre fir­ben­te ko­te­let­ter er i sum; ete og dri­te. Dag inn og dag ut, året rundt.

Vel, helt til slak­te­ren står klar med sine skar­pe kni­ver. Men, hva gjør vel det. Lam­me­ne er da for­lengst i gang med sin gen­etisk, arve­de fa­vo­rittge­sjeft; ete og dri­te. Sånn går no li­vet. Det slår meg at her har vi en slå­en­de lik­het med....? Po­li­ti­ker­ne, selv­sagt. Sa­me shit, new wrap­ping! Det er som et hakk i vi­ny­len. Flokk­dy­re­ne kan ikke kom­me ut av sine fast­lås­te tanke­mo­del­ler. Det sies for­øv­rig om hun­der, at for­ut for en hand­ling, kom­mer et bil­de av tid­li­ge­re opp­le­vel­ser opp i ho­det, slik at hand­lin­gen re­pe­te­res uten sto­re va­ria­sjo­nen. Dag inn og dag ut, året rundt. Min an­ta­gel­se er at slik er det vel også med sau­er og po­li­ti­ke­re. Helt til slak­te­ren/val­get kom­mer. Dess­ver­re har det­te li­ten inn­fly­tel­se på frem­ti­dig hand­lings­møns­ter. Lam­me­ne fø­rer det hele vi­de­re. Nok land­bruks­prat. Lo­ka­le po­li­ti­ke­re skal nå be­hand­le ad­mi­ni­stra­sjo­nens en­de­li­ge for­slag til gate­bruks­plan for Kvad­ra­tu­ren. Po­li­tisk be­slut­ning skal nå og for frem­ti­den fast­slå hvor­dan Kvad­ra­tu­ren skal fun­ge­re. 440 gate­par­ke­rings­plas­ser fore­slås fjer­net (ho­ved­sak­lig i så­kal­te Ci­ty­de­len) de nes­te fem åre­ne. For ente gang har man brukt tid på sam­me opp­ga­ve. Må­let med det hele, hva er det? Ja, hva er det? «Pla­nen hand­ler om å gjø­re sen­trum til et mer tri­ve­lig og at­trak­tivt sted å fer­des, sam­ti­dig som det skal være til­gjen­ge­lig med alle frem­komst­mid­ler». Gruppe­le­der Gre­te Kve­land Skaa­ra (KRF) gnir det hele inn med føl­gen­de ut­ta­lel­se: «Man­ge skal til byen på fri­tids­ak­ti­vi­te­ter, me­nig­hets- og kul­tur­liv. De bør kun­ne par­ke­re gra­tis i kom­mu­na­le par­ke­rings­hus etter klok­ka 17 og hele søn­da­gen». Den er en gjen­gan­ger. Ete og dri­te, var det noen som bre­ket. Di­lem­ma­et er igjen det sam­me. Hva med by­ens in­dia­ne­re? Ikke ett ord nev­nes om hva be­boer­ne skal gjø­re av sine kjøre­tøy. Hva er det med deg Skaa­ra? Og de and­re i flok­ken? Er vi blitt en pa­ria­kas­te som kun skal være til for å mel­kes? Hvor blir du av Fur­re? Var det ikke slik at byen skul­le nær­mest dob­le be­folk­nin­gen? Hvor er gul­ro­ten? I bak­se­tet til Ven­ne­sla-bus­sen?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.