Ro­bust og bære­kraf­tig

Faedrelandsvennen - - MENING - EI­NAR HAARBERG, 1.kan­di­dat Vest-ag­der Pen­sjo­nist­par­ti

Pro­ses­sen i kom­mune­re­for­men har for­ny­et/for­ster­ket be­tyd­nin­gen av or­de­ne ro­bust og bære­kraf­tig.

●● Utro­lig at vi så len­ge har hatt så man­ge kom­mu­ner som ver­ken har vært ro­bus­te el­ler bære­kraf­ti­ge! Selv ved en stor­kom­mu­ne som Kris­tian­sand, Song­da­len og Søg­ne (107.000 innb) så me­ner Fyl­kes­man­nen (FM) Ag­der:»..kom­mu­nen fort­satt vil være so­lid og stor. Sam­men­slå­ing av dis­se tre kom­mu­ne­ne vil også gi en kom­mu­ne som er øko­no­misk so­lid i kraft av sin stør­rel­se. Sam­men­slå­ing av kom­mu­ne­ne uten Lil­le­sand og Bir­ke­nes gir re­du­sert ef­fekt når det gjel­der å hånd­te­re plan­leg­ging og areal­bruks­ut­ford­rin­ge­ne i stor­by­re­gio­nen. Ek­sem­pel­vis vil kom­mune­gren­sen mot Lil­le­sand fort­satt gå gjen­nom næ­rings­om­rå­det Sør­lands­par­ken. Mu­lig­he­ten for å re­du­se­re om­fan­get av in­ter­kom­mu­nalt sam­ar­beid i knute­punkt­re­gio­nen vil også bli mind­re» (Prop. 96 S).

Kjæ­re FM: Øko­no­misk so­li­di­tet har in­gen be­vi­se­lig sam­men­heng med stør­rel­sen! Det vir­ker som om kom­mune­gren­sen gjen­nom næ­rings­om­rå­det i Sør­lands­par­ken er en bit­ter pil­le å svel­ge! En skul­le helst ha fått med seg mer are­al for å kun­ne fun­ge­re op­ti­malt. «Le­bens­raum» (fol­kets na­tur­li­ge rett til livs­rom) er det noe som he­ter, uten å sam­men­lig­ne med den na­sjo­nal­so­sia­lis­tis­ke ideo­lo­gi. Stor­tin­get tar nå stil­ling til «End­rin­ger i kom­mune­struk­tu­ren» (Prop. 96 S). Å for­ven­te end­rin­ger til for­del for Søg­ne (11.321 innb, som ved folke­av­stem­ning vil­le stå ale­ne) er vel å tro på jule­nis­sen. Men jule­nis­sen har i alle fall gitt Bre­man­ger kom­mu­ne en gave­pak­ke. Bre­man­ger (3.847 innb.) vil ikke bli med i en ny kom­mu­ne sam­men med Flo­ra (11 999 innb, sen­ter er Florø) og Vågs­øy (6.031 innb, sen­ter er Mål­øy), selv om Bre­man­ger lig­ger mel­lom Flo­ra og Vågs­øy! Kjøre­av­stand mel­lom Florø og Mål­øy er ca. ti mil! Jule­nis­sen, Hel­ge André Njå­stad (Frp, le­der kom­mu­nal- og for­valt­nings­ko­mi­te­en): «Det var ikke ak­tu­elt for oss å gjen­nom­føre mer tvang nå» (NRK). Godt støt­tet av AP og V, i den sam­me ko­mi­te­en. Til høs­ten er det kan­skje på ti­de å skif­te ut bå­de jule­nis­se og and­re nis­ser?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.