Til deg som me­ner at fest er best på båt

Faedrelandsvennen - - MENING - KARI RANDEN OG BERNT NILSEN, Dag­lig le­der i Av-og-til

Husk at du ikke er ale­ne på sjø­en. Båt­se­son­gen er i gang, og bå­ter i alle for­mer og fa­son­ger vil set­tes på sjø­en. For man­ge Sør­lan­dets båt­fø­re­re vil se­son­gens førs­te tur være de­res al­ler førs­te.

Isnitt ut­ste­des om­kring 20.000 båt­fø­rer­be­vis i året. Det be­tyr at det hvert år fin­nes rundt 20 000 båt­fø­re­re som kan teori­en, men som nå må lære seg hvor­dan ro­ret lig­ger i hån­den. Som skal tre­ne på tryg­ge svin­ger, på å sty­re etter kart og på å leg­ge til kai. 20 000 som skal lære seg å hånd­te­re tvers­gå­en­de bøl­ger, å ko­or­di­ne­re mel­lom skar­pe skjær, og å svin­ge ele­gant unna de and­re som fer­des på sjø­en. 20.000 båt­fø­re­re som har nok å ten­ke på om ikke med­tra­fi­kan­ter skal være be­ru­se­de bak ro­ret. For be­ru­se­de sjå­fø­rer er nem­lig mind­re for­ut­sig­ba­re. Al­ko­hol gjør at man vur­de­rer ri­si­ko an­ner­le­des. Ko­or­di­na­sjon og ba­lan­se svek­kes. Og re­ak­sjons­ti­den for­len­ges. En be­ru­set båt­fø­rer er en stor ri­si­ko for seg selv og for and­re. Og kan­skje spe­si­elt for alle de fers­ke sjå­fø­re­ne, som har nok med å hånd­te­re sjø­ens ufor­ut­sig­bar­het, om ikke med­tra­fi­kan­ter skal være like ille.

Man an­slår at én av fire som om­kom­mer i for­bin­del­se med bruk av fri­tids­båt er på­vir­ket av al­ko­hol. Fort­satt blir for man­ge ska­det unø­dig. Om vi kla­rer å re­du­se­re meng­den al­ko­hol til sjøs, re­du­se­rer vi også ri­si­ko­en. Da blir sjø­en et hyg­ge­li­ge­re og tryg­ge­re sted, som øns­ker enda fle­re vel­kom­men.

Sam­ti­dig er ikke bil­det hel­svart. Sta­ti­stik­ken vi­ser at de fles­te av dere har gode hold­nin­ger. Hele 87 pro­sent me­ner man bør av­stå fra al­ko­hol når man skal være fø­rer av en fri­tids­båt. Bror­par­ten er alt­så med oss i tro­en på at trygg og al­ko­hol­fri båt­fø­ring, er den enes­te ty­pen ak­sep­ta­bel båt­fø­ring.

Så den­ne går ut til deg som fort­satt me­ner at fest er best på båt. Husk at det i år vil kom­me rundt 20 000 nye båt­fø­re­re. De­res gjen­nom­snitts­al­der er 17 år. Husk at al­ko­hol øker ri­si­ko for ulyk­ker på sjø­en. Husk at du ikke bare har an­svar for deg selv, men også

❞ Man an­slår at én av fire som om­kom­mer i for­bin­del­se med bruk av fri­tids­båt er på­vir­ket av al­ko­hol.

for dine med­tra­fi­kan­ter på ha­vet. Gjør det du kan for å unn­gå ulyk­ker, og ta vare på deg selv og and­re. Og sli­ter du med mo­ti­va­sjo­nen har vi bare det­te å si: Husk at 17-årin­gen som blir på­kjørt kun­ne vært din sønn el­ler dat­ter. At det kun­ne vært ditt barne­barn, din nie­se el­ler nevø. Husk at de er no­ens sønn el­ler dat­ter barne­barn, nie­se el­ler nevø. Så ta hen­syn på sjø­en i som­mer. Vær en rolle­mo­dell for de nye, og vent med å åpne flas­ka til du er for­nøyd og for­tøyd. Og ønsk de nye båt­fø­rer­ne vel­kom­men med godt al­ko­vett.

God båt­som­mer!

FOTO: KNUT FJELDSTAD

Om vi kla­rer å re­du­se­re meng­den al­ko­hol til sjøs, blir sjø­en et hyg­ge­li­ge­re og tryg­ge­re sted, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­ter­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.