Ar­ne Fjell­bus kir­ke- og sam­funns­pris

Faedrelandsvennen - - MENING - ODD­BJØRN KLEIVANE

30. mai ble Jan Ege­land til­delt Ar­ne Fjell­bus kir­ke- og sam­funns­pris ved en høy­ti­de­lig­het i Ni­daros­do­men.

Ni­dar­os.

Ja, Ar­ne Fjell­bu var en hel­støpt per­son­lig­het med bre­de kunn­ska­per, ikke bare om norsk kir­ke og kris­ten­liv, men inn­gå­en­de for­stå­el­se også av norsk sam­funns­liv. Han had­de en raus, like­til og en­kel om­gangs­form - hør bare hva Jo­han Falk­ber­get sier: «Jeg hør­te bis­ko­pen pre­ke i Ni­daros­do­men, han er en ener mel­lom sto­re. Man skul­le tro hans røst vil hø­res i tu­sen år i ka­te­dra­len. Bis­kop Fjell­bu er den enk­les­te og mest bram­frie mann jeg vet. I sam­vær med fol­ket bæ­rer han in­gen pon­ti­fi­ka­li­er og står på like­fot med Hans og Gre­te. Vi tak­ker Fjell­bu for hva han har vært for oss - også i den yt­ters­te kant av bispe­døm­met. Han kom til oss som venn, og dro igjen som venn, det skal en­gang stå på hans epi­ta­fi­um i Berg­sta­dens ka­te­dral». ka­ne­re og and­re? Fak­tum er at en tre­del av alle nord­menn i ar­beids­før al­der, ikke ar­bei­der i det hele tatt, sier eks­per­ter. En mil­lion dår­lig in­te­grer­te inn­vand­re­re, som ikke læ­rer norsk fra dag en, slik at de fal­ler uten­for ar­beids­li­vet. De fles­te nye lands­menn er uten­for ar­beids­li­vet før de fyl­ler 60 år. I til­legg kom­mer tre gi­gan­tis­ke mil­li­ar­der reg­nin­ger. I år må sta­ten ut med 41,1 mil­li­ar­der i syke­lønn. Den må ut med 35 mil­li­ar­der i ar­beids­av­kla­rings­pen­ger. Det kos­ter å smin­ke bort ar­beids­le­dig­hets­le­dig­he­ten. Der­til må Sta­ten ut med 80 mil­li­ar­der i uføre­trygd (til 320.000) tryg­de­de. De sis­te be­lø­pe­ne fra OECD når det gjel­der kro­ner pr. 1000 inn­byg­ge­re, i so­sia­le kost­na­der. En vak­ker dag er det de unge som får svi bå­de for det­te og pen­sjo­ne­ne som går i dass! Dere unge vær på vakt!

TO­RE E. OL­SEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.