– Vi­ser at alle ga­ver kos­ter

SKMU kan bli mye dy­re­re for det of­fent­li­ge når de nye lo­ka­le­ne åp­ner i 2021. Vil Kris­tian­sands po­li­ti­ke­re øke støt­ten fra tre til åtte mil­lio­ner kro­ner i året?

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TOR­GEIR EIKELAND tor­geir.eikeland@fvn.no

– Det­te sy­nes jeg ab­so­lutt vi skal ta oss råd til, sier kul­tur­styre­le­der Ter­je Næss.

Tors­dag skrev Fædre­lands­ven­nen om hvor man­ge of­fent­li­ge drifts­kro­ner Sør­lan­dets kunst­mu­se­um øns­ker seg når de nye lo­ka­le­ne på Silo­kaia åp­ner i 2021. 40 mil­lio­ner kro­ner i året er tal­let, mot da­gens 15 mil­lio­ner for­delt på stat, fyl­kes­kom­mu­ne og kom­mu­ne. Po­li­ti­ker­ne i Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne ved­tok ons­dag å ut­set­te sin be­hand­ling av sa­ken til høs­ten.

Det er også til høs­ten by­sty­ret i Kris­tian­sand even­tu­elt ved­tar å øke sin be­vilg­ning fra tre til åtte mil­lio­ner kro­ner i året.

KULTURHOVEDSTAD

Og kul­tur­styre­le­der Næss er alt­så for:

– Det er man­ge gode ar­gu­men­ter: Det­te er en vik­tig in­ves­te­ring for fram­ti­da der­som det­te blir en suk­sess på sam­me måte som Kil­den har blitt det. Det er vik­tig for å kun­ne de­fi­ne­re oss som Sør­lan­dets kulturhovedstad, sier Ter­je Næss.

Vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen (KRF) er også po­si­tiv:

– Per­son­lig er det­te noe jeg er for, selv om vi også skal ha en grun­dig gjen­nom­gang på vårt nes­te gruppe­møte i KRF. Men det for­ut­set­ter selv­sagt at sta­ten bi­drar med 60 pro­sent, sier Kris­ti­an­sen.

ME­GET SKEPTISK

Rødts Halvor Fjer­mer­os er ikke halv­par­ten så be­geist­ret:

– Vi vet at alle ga­ver kos­ter, og det­te er bare be­gyn­nel­sen, sier han med hen­vis­ning til Ni­co­lai Tan­gens kunst­gave til byen som var for­an­led­nin­gen til at mu­se­et nå byg­ges ut i nye lo­ka­ler.

– Da vi sa ja til det­te sa vi også ja til noen ut­gif­ter vi ikke kjen­te stør­rel­sen på. Det­te er ikke bare en gave gitt fra skatte­frie fond, men også et pålegg om å ut­lø­se bud­sjett­mid­ler. Det har lig­get i kor­te­ne at det­te vil kos­te kom­mu­nen mer enn vi be­ta­ler i dag. – Men er det ikke verdt det?

SKRE­VET I SAND

– En gave er ikke bare en gave. Når di­rek­tør Fugle­stad sier at mu­se­et ikke vil kre­ve mer til drift etter 2021 er det­te ord som er skre­vet i sand. Her er det in­gen­ting som er sik­kert ennå. Her har gi­ve­ren kjøpt seg to plasser i sty­ret til SKMU. Det er me­get uryd­dig, og noe jeg me­ner vi bør kre­ve gjort om, sier Fjer­mer­os.

– La meg også peke på at kom­mu­nen har ved­tatt å kut­te 5,3 mil­lio­ner kro­ner i skole­sek­to­ren in­nen 2020. Det til­sva­rer nok­så nøy­ak­tig den plan­lag­te øk­nin­gen til SKMU, av­slut­ter han.

MDGS Mar­te Rost­våg Ull­tveitMoe sier det­te:

– Jeg sy­nes det er mye pen­ger, sam­ti­dig som jeg er for spleise­lag mel­lom stat, fyl­ke og kom­mu­ne. Det­te må vi dis­ku­te­re i gruppe­møte før vi kom­mer med et stand­punkt, sier hun.

DE­MO­KRA­TE­NE

– Så len­ge vi ikke har plass til å plas­se­re en 99-åring på gam­le­hjem bør vi ikke bruke en enes­te of­fent­lig kro­ne på kul­tur. Dis­se 40 mil­lio­ner kro­ne­ne får skatte­be­ta- ler­ne på skatte­sed­de­len en­ten de kom­mer fra stat el­ler kom­mu­ne. Vi må bruke pen­ge­ne på å ta vare på dem som ennå le­ver før vi skal hen­ge et enes­te bil­de på veg­gen. Den­ne slø­sin­gen på kul­tur­for­mål føy­er seg bare inn i rek­ka etter Cul­ti­va og Kil­den, sier Arild Bu­li, nest­le­der i De­mo­kra­te­ne i Kris­tian­sand.

– Jeg kan tol­ke deg dit­hen at De­mo­kra­te­ne vil stem­me mot den­ne øk­nin­gen?

– Ab­so­lutt!

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Ni­co­lai Tan­gens kunst­gave fø­rer også til stør­re ut­gif­ter for det of­fent­li­ge. Her pre­sen­te­rer Tan­gen vin­ne­ren av ar­ki­tekt­kon­kur­ran­sen for silo­kaia sist de­sem­ber.

FOTO: KRISTIAN HOLE

Ter­je Næss bru­ker gjer­ne åtte mil­lio­ner kom­mu­na­le kro­ner i året på Kunst­si­lo­en.

Fak­si­mi­le fra Fædre­lands­ven­nen i går.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Rødts Halvor Fjer­mer­os er ikke over­be­vist.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.