Ny fes­ti­val top­per med Smo­kie

Mel­lom 1500 og 2000 men­nes­ker er ventet til ny­etab­ler­te Helt Texas Live som går av sta­be­len i dag og i mor­gen på Lis­ta. Smo­kie er blant nav­ne­ne som top­per pla­ka­ten.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: EVA MYKLEBUST eva.myklebust@fvn.no -

– Vi vil­le fin­ne et eg­net sted der vi kun­ne pre­sen­te­re god coun­try­mu­sikk, men kon­sep­tet er ikke nød­ven­dig­vis en rein coun­try­fes­ti­val, sier Gun­nar Thomme­sen.

Thomme­sen går også un­der ar­tist­nav­net G. Tho­mas og dri­ver Coun­try Ar­tists In­ter­na­tio­nal. Sel­ska­pet står bak fes­ti­va­len sam­men med Helt Texas Live AS. Den nye fes­ti­va­len går av sta­be­len i dag og i mor­gen på Lis­ta fly- og næ­rings­park.

– Lis­ta har Ame­ri­can fes­ti­val og er vel­dig ame­ri­kansk re­la­tert. Da vi be­søk­te fly­par­ken min­net den meg vel om Texas med sto­re mar­ker, jor­der og går­der. Det­te skal bli en fin helg med mu­sikk, mat og drik­ke, sier Thomme­sen.

KAPASITET På 3000

I år har fes­ti­va­len en kapasitet på 3000 men­nes­ker, men kan i teori­en ut­vi­des i det uen­de­li­ge, iføl­ge Thomme­sen.

– Det er sik­kert plass til 20.000 der, men vi be­gyn­ner i det små med 3000. Fore­lø­pig ven­ter vi mel­lom 1500 og 2000 be­sø­ken­de.

– Det er al­le­re­de man­ge fes­ti­va­ler på Sørlandet. Hva ten­ker du om fes­ti­val­kon­kur­ran­sen?

– Slik vil det all­tid være, men det er ikke like man­ge å kon­kur­re­re med rundt Lis­ta. Vi har tid­li­ge­re hatt kon­ser­ter der ute, og har fått gode til­bake­mel­din­ger på at det er en god idé med en fes­ti­val her.

– Hva er mål­grup­pa?

– Fra 18 til 80 år. Det­te er en fes­ti­val med mu­sikk for alle al­ders­grup­per, be­dy­rer Gun­nar Thomme­sen.

SMO­KIE OG VASSENDGUTANE

Øverst på pla­ka­ten fin­ner vi blant and­re bri­tis­ke Smo­kie, The De­rai­lers fra Texas og nors­ke Vassendgutane.

Smo­kie har holdt det gå­en­de helt si­den 1964, og er nok mest kjent for hi­ten «Li­ving Next Door to Alice» fra 1977. Bas­sist Ter­ry Utt­ley er det enes­te opp­rin­ne­li­ge med­lem­met igjen av grup­pa. Res­ten av da­gens med­lem­mer har vært med si­den 80- og 90-tal­let.

Da Smo­kie spil­te på Dark Sea­son i 2012, end­te det med et ter­ning­kast 5. Etter nes­ten 40 år i bran­sjen hol­der bri­te­ne frem­de­les ko­ken, kon­klu­der­te Fædre­lands­ven­nens an­mel­der.

– KRIBLER I MAGEN

The De­rai­lers ble etab­lert i 1994, og spil­ler en blan­ding av klas­sisk coun­try og 60-talls pop. Fra Sørlandet er Sor­dal og Lin­des­nes Trekk­spill­klubb re­pre­sen­tert. Thomme­sen er sær­lig spent på sist­nevn­te:

– De har fylt bå­de ope­ra­en i Oslo og Kil­den i Kris­tian­sand. De har en stor til­hen­ger­ska­re, så det er spen­nen­de at de kom­mer til oss.

– Hva slags for­vent­nin­ger har du til hel­ga?

– Det kribler i magen, og jeg er spent. Jeg tror at det blir en fin, li­ten fes­ti­val der vi til­rette­leg­ger for at folk skal ha det ko­se­lig med texas­re­la­tert mat på me­ny­en, eget fes­ti­va­l­øl og god mu­sikk.

– Er det­te en fes­ti­val som er kom­met for å bli?

– Ja, pla­nen er lang­sik­tig. Vi skal ar­ran­ge­re fes­ti­val den and­re hel­ga i juni hvert år.

FOTO: PRESSEFOTO

Smo­kie skal spil­le på helt Texas Live som ar­ran­ge­res for førs­te gang på Lis­ta i dag og i mor­gen.

FOTO: PRESSEFOTO

Gun­nar Thomme­sen og kona Tone Thomme­sen står som ar­ran­gø­rer for fes­ti­va­len.

FOTO: PRESSEFOTO

Nors­ke Vassendgutane skal spil­le på helt Taxas Live.

FOTO: PRESSEFOTO

Det skal også Lin­des­nes Trekk­spill­klubb

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.