Ikke lett å skaf­fe mid­ler.

Ida Mar­cus­sen (29) har ikke sto­re am­bi­sjo­ner om VM i Lon­don, men tror ikke hun er over top­pen som fri­idretts­ut­øver.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HER­MAN FOLVIK her­man.folvik@fvn.no -

– Jeg tre­ner bein­hardt og har ikke trap­pet ned noe som helst. Jeg le­ve­rer ikke re­sul­ta­ter på be­stil­ling, men gir meg tid. Jeg tror ikke jeg har gjort mitt i fri­idrett. Det dri­ver meg, og jeg har det fort­satt gøy, sier Mar­cus­sen.

Fjor­året ble det førs­te året uten et stort mes­ter­skap si­den 2004. I år ja­ger hun ikke VM i Lon­don. Den­ne se­son­gen kan kal­les en «mel­lom­se­song» hvor Mar­cus­sen skal rus­te seg opp i tre­steg.

– Jeg tre­ner vel­dig ge­ne­relt og tre­steg blir mer fo­kus når vi nær­mer oss NM. Det­te er litt kom­me i gang-se­song. Nes­te år blir mer in­ter­es­sant med tan­ke på hvor langt det skal gå, sier Mar­cus­sen.

Sju­kamp er litt ned­prio­ri­tert for en stund, men hun skal fort­set­te å kon­kur­re­re i øvel­sen.

MES­TER­SKAP IGJEN?

Den­ne som­mer­en står stev­ner i Tsjek­kia, Bel­gia og Spa­nia blant an­net på pro­gram­met.

– Er det kje­de­lig å ikke ha et mål om mes­ter­skap i år?

– Nei, det er ikke det og det er i grunn vel­dig greit, men det fin­nes man­ge and­re mor­som­me kon­kur­ran­ser. Så tar man et mes­ter­skap un­der­veis om man skul­le kva­li­fi­se­re seg, sva­rer Mar­cus­sen.

– Får vi se deg i et mes­ter­skap igjen? – Det lu­rer jeg også på. Jeg er spent på det. Vi har en li­ten plan om at EM i Ber­lin kun­ne vært in­ter­es­sant. Tre­ne­ren er født der og jeg li­ker byen godt, sier Mar­cus­sen og ten­ker på Lu­kas Udel­ho­ven.

UTFORDRENDE ØKO­NO­MI

Klub­ben Våg spon­ser hen­ne, sam­men med en bygg­mes­ter. Øko­no­mi­en av­gjør hvor mye hun får trent i ut­lan­det og var­me­re strøk på vin­te­ren. Det igjen har ef­fekt på hvor fort hun kom­mer i form i se­son­gen på som­mers­tid.

– Øko­no­mi­en spil­ler inn. Det er ikke til å stik­ke un­der en stol at det ikke er lett å skaf­fe mid­ler uten re­sul­ta­ter. Det er vår ut­ford­ring å fi­nan­siere. Med den lan­ge vin­te­ren, må jeg and­re ste­der. Det er litt der­for jeg plei­er å kom­me seint i form, for­tel­ler kris­tian­san­de­ren.

– Vi bru­ker de mid­le­ne vi har, så godt vi kan og jeg tri­ves godt med å gjø­re det bes­te ut av si­tua­sjo­nen. Jeg kan ikke kla­ge, leg­ger hun til.

TIL­BA­KE I KRIS­TIAN­SAND

Ons­dag del­tok 29-årin­gen i kon­kur­ran­se på hjemme­bane for førs­te gang på over ti år. På Kris­tian­sand sta­dion vant hun lengde­kon­kur­ran­sen med 5,62 me­ter.

– Det var ikke så nøye. Det var førs­te spyd­tre­ning og leng­de med fullt til­løp. Jeg er godt for­nøyd med økta, sier Mar­cus­sen.

Hun var den mest pro­fi­ler­te ut­øve­ren som del­tok. In­ge­brigt­sen-brød­re­ne trakk seg på grunn av reg­net.

– Jeg sy­nes det var gøy å være til­ba­ke. Det var synd at vi ikke var fle­re, men som var her gjor­de god inn­sats og det var et bra ar­ran­ge­ment. Væ­ret får man ikke gjort noe med, sier Mar­cus­sen.

Hun tri­ves med å ikke være så mye i fo­kus som tid­li­ge­re.

– Det er vel­dig godt. Noen gan­ger får du nok av mye skri­ve­ri­er og over­skrif­ter. Det er ikke der­for jeg dri­ver med det­te, så jeg ny­ter å ikke være så mye i fo­kus, sier 29-årin­gen som blir 30 i no­vem­ber.

– Det er helt sprøtt. Men jeg skal bare bruke fø­lel­sen jeg har dag til dag. Jeg er spent på hva fram­ti­da brin­ger. Kan­skje blir det mes­ter­skap el­ler ikke, men jeg skal ikke trap­pe ned hvert fall.

FOTO: HER­MAN FOLVIK

Ida Mar­cus­sen og tre­ner Lu­kas Udel­ho­ven i prat mel­lom et av lengde­for­sø­ke­ne på Kris­tian­sand sta­dion ons­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.