Usik­ker til Strøm­men-kam­pen

Gud­mun­dur Kristjans­son sli­ter med en legg­ska­de, og spil­ler tro­lig ikke til hel­ga.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEFFEN STENERSEN steffen.stenersen@fvn.no -

– Vi får se, men jeg tror ikke det.

Det sva­rer Gud­mun­dur Kristjans­son på Fædre­lands­ven­nens spørs­mål om han tror han blir å se på ba­nen mot Strøm­men lør­dag.

Tors­dag tren­te ikke is­len­din­gen med lag­ka­me­ra­te­ne, men had­de i ste­det al­ter­na­tiv tre­ning. Det er en ska­de i leg­gen som gjør at han høyst sann­syn­lig ikke spil­ler lør­dag.

– Jeg vet ikke hva det er, men det gjør vondt. Jeg tre­ner al­ter­na- tivt, så da blir det nok bed­re, sier Kristjans­son.

Is­len­din­gen har spilt ti av el­le­ve kam­per fra start den­ne se­son­gen, og har bare gått glipp av kam­pen mot Troms­da­len i april.

– KJIPT

– Det er selv­føl­ge­lig kjipt, men jeg har god tro på at vi vil gjø­re det bra mot Strøm­men uan­sett, sier han.

Jør­gen Rost­rup er medi­sinsk ansvar­lig i Start. Han sier det er en be­last­nings­ska­de i leg­gen som pla­ger Kristjans­son.

– Han er tvil­som til hel­ga. I ut­gangs­punk­tet ser vi det an fram til lør­dag, men det er vik­tig med en slik ska­de at det ikke be­las­tet for mye for tid­lig. Hvis det blir ver­re da, så har vi det gå­en­de, sier Rost­rup.

– Er vi i tvil, så spil­ler han ikke,

FAKTA Gud­mun­dur Kristjans­son

● Født: 1. mars 1989

● Fra: Is­land

● Po­si­sjon: Midt­bane­spil­ler

● Kar­rie­re: Kom til Start fra is­lands­ke Brei­dab­likk før 2012-se­son­gen.

● Ak­tu­ell: Sli­ter med en ska­de, og går tro­lig glipp av kam­pen mot Strøm­men. Har spilt ti kam­per, og står no­tert med tre mål­gi­ven­de pas­nin­ger så langt den­ne se­son­gen.

leg­ger han til.

SLAPP MED SKREKKEN

Start har slitt med ska­der på nøk­kel­spil­le­re så langt den­ne se­son­gen. Tors­dag fikk nok man­ge med gult hjer­te seg en støkk da kap- tein Si­mon Lar­sen gikk ned og holdt seg til lå­ret. Han ble frak­tet av ba­nen.

Men Start-gjen­gen kun­ne pus­te lettet ut da Lar­sen noen mi­nut­ter se­ne­re kom jog­gen­de ut igjen. Etter tre­ning kun­ne Lar­sen for­tel­le at han had­de smer­ter i lå­ret som kjen­tes ut som kram­per. Men smer­te­ne skal ha gitt seg fort, og midt­stop­pe­ren tren­te for fullt igjen res­ten av økta.

Ska­den til Kristjans­son tvin­ger dog fram end­rin­ger i la­get. Ni­els Vort­ho­ren blir etter alle sole­mer­ker flyt­tet ned på midt­ba­nen sam­men med Erlend Seg­berg.

– «Gum­mi» had­de sine pro­ble­mer inn mot Mjøn­da­len-kam­pen, og de ble ikke noe bed­re. Nå må han ta de hen­sy­ne­ne som må tas, men vi er av­hen­gig av å ha folk som er hund­re pro­sent, sier Start­tre­ner Stei­nar Pe­der­sen, som dog ikke vil av­skri­ve noen før vi er kom­met til lør­dag.

17-ÅRING På TOPP?

Mye ty­der dog på at det åp­ner mu­lig­he­ten for 17 år gam­le To­bias Chris­ten­sen på topp.

– Vi må gjø­re noen jus­te­rin­ger, og da blir det jus­te­rin­ger på topp. Så er det noen uli­ke al­ter­na­ti­ver vi har sett gjen­nom tre­nings­uka. To­bias blir en ak­tu­ell kan­di­dat. Sånn som Strøm­men har sett ut i det sis­te, så kan det være en kamp som pas­ser To­bias, sier Pe­der­sen.

Bå­de Las­se Si­gurdsen og Da­ny N’gues­san er til­ba­ke i full tre­ning, men kam­pen mot Strøm­men kom­mer tro­lig litt for tid­lig for de­res del.

FOTO: STEFFEN STENERSEN

Gud­mun­dur Kristjans­son måt­te stå på side­lin­ja un­der tors­da­gens tre­ning. Her sam­men med sports­lig ko­or­di­na­tor Øyvind Ev­jen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.